• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Półkula - geografia

  Przeczytaj także...
  Półkula północna – część kuli ziemskiej, półkula położona na północ od równika. Obejmuje szerokości geograficzne od 0° do 90°N.Ląd - obszar skorupy ziemskiej niepokryty wodami mórz i oceanów. Lądy zajmują około 29% powierzchni Ziemi, łącznie 149 milionów km². Dla większych, zwartych obszarów lądu przyjęto nazwę kontynent, mniejsze obszary lądu to wyspy. Średnie wzniesienie lądu ponad poziom morza wynosi 875 metrów. W odniesieniu do kontynentów zamiennie używa się nazwy „stały ląd”, w odróżnieniu od wysp, których nie zalicza się do powierzchni lądu.
  Półkula zachodnia - część kuli ziemskiej, półkula położona między południkami 0° a 180°. Obejmuje wszystkie punkty oznaczone długością geograficzną zachodnią, tj. W.

  Kulę ziemską można dzielić na półkule według różnych kryteriów. Najczęściej wydziela się:

 • półkulę zachodnią i wschodnią – rozdzielone płaszczyzną południków 0° i 180°,
 • półkulę północną i południową – rozdzielone płaszczyzną równika,
 • półkulę lądową i wodną – taki podział Ziemi na półkule, że dana półkula zawiera maksymalną powierzchnię odpowiednio lądów i oceanów.
 • W kartografii półkule przedstawia się na tzw. planiglobach.

  Półkula południowa – część kuli ziemskiej, półkula położona na południe od równika. Obejmuje szerokości geograficzne od 0° do 90°S.Półkula lądowa – półkula Ziemi, która powstała w wyniku jej podziału w ten sposób, że na jednej z półkul udział lądów jest największy. Natomiast na drugiej z nich, półkuli wodnej, jest maksymalny udział wody.

  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Południk geograficzny – linia na powierzchni Ziemi o kształcie zbliżonym do półokręgu, która łączy oba bieguny, o długości ok. 20 tys. km, wyznaczająca kierunek północ-południe i przecinająca prostopadle równik. Południkiem miejscowym (danego punktu Ziemi) jest południk przechodzący przez dane miejsce. Żaden z południków nie jest szczególnie wyróżniony. Za południk początkowy (zerowy) przyjęto w 1884 roku południk przechodzący przez obserwatorium w Greenwich. Płaszczyzna południka 0° i 180° dzieli kulę ziemską na dwie półkule – wschodnią i zachodnią.
  Półkula wschodnia - część kuli ziemskiej, półkula położona między południkami 0° a 180°, na wschód od tego pierwszego. Obejmuje wszystkie punkty oznaczone długością geograficzną wschodnią, tj. E.
  Półkula wodna - półkula Ziemi, która powstała w wyniku jej podziału w ten sposób, że na jednej z półkul udział obszarów wodnych jest największy. Natomiast na drugiej z nich, półkuli lądowej, jest maksymalny udział lądów.
  Półkula – część kuli, która powstaje wskutek przecięcia na dwie części przez płaszczyznę przechodzącą przez środek tej kuli.
  Kartografia – dziedzina nauki o mapach (w tym o atlasach, globusach, modelach plastycznych – mapach plastycznych itp.), teorii map, metodach ich sporządzania i użytkowania; jak również dziedzina działalności organizacyjnej i usługowej, związanej z opracowywaniem, reprodukcją i rozpowszechnianiem map.
  Planiglob - mapa przedstawiająca półkulę ziemską w postaci koła, wykonana postaci odwzorowania azymutalnego równopowierzchniowego Lamberta.
  Równik – część wspólna powierzchni ciała niebieskiego oraz płaszczyzny prostopadłej do osi obrotu i przechodzącej przez środek masy ciała.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.