Oznaczenia substancji niebezpiecznych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Oznaczenia substancji niebezpiecznych:

Zwroty wskazujące środki ostrożności (inaczej: Zwroty P, ang. Precautionary statements) – oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin informujące o zalecanych środkach ostrożności służących zapobieganiu lub zminimalizowaniu szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska wynikających z zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczny produkt. Wprowadzone przez Rozporządzenie CLP wdrażające Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) na obszarze Unii Europejskiej.Piktogramy określające rodzaj zagrożenia, piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia – oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS).
 • Europejskie piktogramy ostrzegawcze – oznakowanie niebezpiecznych substancji według Dyrektywy 67/548/EWG.
 • HMIS – System Identyfikacji Materiałów Niebezpiecznych stosowany w Stanach Zjednoczonych.
 • NFPA 704 – amerykański system oznaczania substancji (National Fire Protection Association 704).
 • Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia – oznakowanie niebezpiecznych substancji według klas i kategorii zagrożeń GHS i będące częścią tego systemu.
 • Zwroty bezpieczeństwa – wyjaśnienia zwrotów bezpieczeństwa podczas używania substancji lub produktu oznaczane symbolem Sx (ang. Safety).
 • Zwroty ryzyka – oznaczenia ryzyka podczas używania substancji lub produktu oznaczane symbolem Rx (ang. Risk).
 • Zwroty wskazujące środki ostrożności – oznaczenia określające środki ostrożności, które należy przedsięwziąć celem zapobiegnięcia szkodliwym skutkom narażenia na niebezpieczne chemikalia, oznaczane symbolem Px będące częścią GHS.
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia – oznaczenia określające zagrożenie oraz jego charakter i nasilenie oznaczane symbolem Hx (ang. Hazard) lub EUHx będące częścią GHS.
 • Europejskie piktogramy ostrzegawcze – piktogramy stosowane na etykietach niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych wskazujące na zagrożenia związane z użyciem substancji lub mieszaniny. Mają kształt pomarańczowego kwadratu z czarnym symbolem. Wprowadzone Dyrektywą 67/548/EWG, zał. II.Zwroty S, Zwroty bezpieczeństwa (ang. Safety phrases, S-phrases) to oznaczenia na opakowaniu substancji chemicznej lub preparatu chemicznego określające sposób prawidłowego postępowania w celu zminimalizowania ryzyka związanego z używaniem tej substancji (lub preparatu). Zwroty mają postać Sx, gdzie x jest liczbą naturalną.
  Warto wiedzieć że... beta

  NFPA 704 — standard wprowadzony w Stanach Zjednoczonych przez Narodowy Związek Ochrony Przeciwpożarowej (ang. National Fire Protection Association). Definiuje on diament ognia czyli charakterystyczny postawiony na wierzchołku kwadrat podzielony na cztery mniejsze kwadraty, używany przez służby ratunkowe do łatwej i szybkiej identyfikacji substancji, związanego z nią ryzyka, środków gaśniczych stosowanych do gaszenia pożaru, oraz innych zagrożeń i możliwości w czasie działań ratowniczych.
  System Identyfikacji Materiałów Niebezpiecznych (ang. Hazardous Materials Identification System, HMIS) – system oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin opracowany przez National Paint & Coatings Association (NPCA; obecnie American Coatings Association, ACA) w Stanach Zjednoczonych spełniający zalecenia OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) i stosowany czasem w kartach charakterystyki. HMIS jest znakiem towarowym ACA. Najnowszą wersją systemu jest wersja III.

  Reklama