• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oskarżyciel prywatny

  Przeczytaj także...
  Zniesławienie, pomówienie, obmówienie, oszczerstwo – występek polegający na pomówieniu innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.Kodeks karny (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny) – akt prawny regulujący zasady prawa karnego materialnego obowiązujące w Polsce.
  Stalking – termin pochodzący z języka angielskiego, który oznacza „podchody" lub „skradanie się". Pod koniec lat 80. XX wieku stalking zyskał dodatkowe negatywne znaczenie na skutek nowego zjawiska społecznego, jakim było obsesyjne podążanie fanów za gwiazdami filmowymi Hollywood. Obecnie stalking jest definiowany jako "złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się, czy prześladowanie, zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu".

  Oskarżyciel prywatnypokrzywdzony lub osoba wykonująca jego prawa, który wnosi i popiera oskarżenie w sprawie prywatnoskargowej. Na zasadzie art. 59 § 2 k.p.k. także inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do toczącego się postępowania. Po wniesieniu aktu oskarżenia sąd bada, czy zostało ono wniesione przez uprawniony podmiot oraz czy nie nastąpiło przedawnienie. W razie stwierdzenia jednej z tych przesłanek sąd postępowanie umarza.

  Naruszenie nietykalności cielesnej – występek polegający na uderzeniu pokrzywdzonego lub naruszeniu jego nietykalności cielesnej w inny sposób. Nietykalność cielesną osoby można naruszyć przykładowo poprzez spoliczkowanie, popychanie, oplucie bądź oblanie płynem.Kodeks postępowania karnego – podstawowy akt prawny regulujący polskie postępowanie karne (Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego obowiązuje od 1 września 1998 r. (z wyjątkiem art. 647, 650 § 3 i 674 § 3, które – zgodnie z ustawą wprowadzającą – weszły w życie 1 stycznia 2003 r.).

  Uprawnienie do złożenia prywatnego aktu oskarżenia wynika z bezpośredniego naruszenia bądź zagrożenia dobra prawnego czynem, który należy do katalogu przestępstw ściganych w trybie prywatnoskargowym: a) umyślne i nieumyślne lekkie uszkodzenie ciała – art. 157 § 1 k.k. b) zniesławienie – art. 212 § 4 k.k. c) zniewaga – art. 216 § 5 k.k. d) naruszenie nietykalności cielesnej – art. 217 § 3 k.k. e) stalking - art. 190a § 4 k.k.

  Akt oskarżenia – pismo procesowe wnoszone do sądu w postępowaniu karnym przez uprawniony podmiot, w którym domaga się on od sądu wydania orzeczenia o winie i karze lub środkach karnych wobec osoby wskazanej w tym piśmie.Pokrzywdzonym w rozumieniu prawa karnego procesowego jest ten, czyje dobro prawne takie jak np. życie, zdrowie, mienie, cześć, zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. W tej roli może występować osoba fizyczna, prawna, a także instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna choćby nie posiadała osobowości prawnej. Za pokrzywdzonego uważa się także zakład ubezpieczeń w zakresie, w jakim pokrył szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu przez przestępstwo albo jest zobowiązany do jej pokrycia.

  Status oskarżyciela prywatnego nabywa się przez:

 • wniesienie prywatnego aktu oskarżenia – art. 487-488 k.p.k.,
 • złożenie oświadczenia o przyłączeniu się do postępowania wytoczonego już przez innego pokrzywdzonego – art. 59 § 2 k.p.k.,
 • oświadczenie o podtrzymaniu aktu oskarżenia jako prywatnego, wniesionego przez Prokuratora, który następnie odstąpił od oskarżenia – art. 60 § 4 k.p.k.,
 • oświadczenie o wejściu w prawa zmarłego oskarżyciela prywatnego – art. 61 § 2 k.p.k.
 • Prokurator może także przystąpić do toczącego się już postępowania wszczętego prywatnym aktem oskarżenia. W takiej sytuacji dotychczasowy oskarżyciel prywatny będzie działał odtąd w charakterze oskarżyciela posiłkowego, a postępowanie będzie się toczyło z urzędu. Jeśli zaś Prokurator odstąpi od oskarżenia, to postępowanie na powrót toczy się w trybie prywatnoskargowym, a pokrzywdzony wraca do statusu oskarżyciela prywatnego.

  Zniewaga – występek polegający na znieważaniu innej osoby w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do tej osoby dotarła.

  Zgodnie z art. 61 k.p.k. w razie śmierci oskarżyciela prywatnego postępowanie zawiesza się, a osoby najbliższe mogą wstąpić w prawa zmarłego. Deklarację taką osoby najbliższe muszą złożyć przed sądem w terminie 3 miesięcy. W przeciwnym razie sąd umarza postępowanie.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.