Organizacje wyspecjalizowane ONZ

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Organizacje wyspecjalizowane ONZ (ang. UN specialized agencies) – organizacje międzynarodowe powiązane i blisko współpracujące z Organizacją Narodów Zjednoczonych. ONZ wraz z jej organizacjami wyspecjalizowanymi nazywa się "rodziną ONZ".

Bank Światowy (ang. World Bank) rozpoczął działalność jako efekt postanowień konferencji w Bretton Woods z lipca 1944. Główną przesłanką dla jego stworzenia była przede wszystkim chęć odbudowy zniszczonych II wojną światową krajów Europy i Japonii. Istotnym celem statutowym było również wsparcie dla rozwijających się krajów Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Obecnie zrzesza on 188 krajów członkowskich. Siedzibą Banku Światowego jest Waszyngton.W lutym 1945 roku przyjęto emblemat złożony z dwóch elementów - przedstawienia wszystkich kontynentów na tle siatki kartograficznej (symbol globalnego charakteru organizacji) oraz wieńca ze stylizowanych gałązek oliwnych, tradycyjnego symbolu pokoju. 7 grudnia 1946 zmieniono orientację mapy tak, aby linię pionową tworzył południk zerowy, dzięki czemu żaden fragment świata nie został pominięty. Niebieski płat jest kolorem nieba - kolejnym symbolem jedności. Ostateczne przyjęcie w obecnym kształcie nastąpiło 20 października 1947 roku.

Organizacje wyspecjalizowane muszą spełnić następujące warunki:

 • być organizacjami międzyrządowymi,
 • mieć charakter powszechny, tj. otwarty dla wszystkich państw świata,
 • posiadać szerokie kompetencje choćby w jednej z dziedzin o której mowa w art. 57 Karty Narodów Zjednoczonych
 • musi być związana z ONZ umową międzynarodową.
 • Organizacje wyspecjalizowane są autonomicznymi organizacjami, stanowią odrębne podmioty prawa międzynarodowego, mają swoich członków, odrębne organy i własne budżety, a z ONZ są połączone specjalnymi porozumieniami zawieranymi z Radą Gospodarczo-Społeczną ONZ a zatwierdzanymi przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Organizacje wyspecjalizowane przedkładają sprawozdania ze swej działalności tym dwóm organom ONZ.

  Światowa Organizacja Zdrowia, WHO (ang. World Health Organization) – jedna z organizacji działających w ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia. Jej siedzibą jest Genewa.Światowy Związek Pocztowy (lub Powszechny Związek Pocztowy; fr. Union postale universelle, ang. Universal Postal Union, UPU) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, z siedzibą w stolicy Szwajcarii Bernie.

  Lista organizacji wyspecjalizowanych ONZ[ | edytuj kod]

  Do organizacji wyspecjalizowanych należą:

 • Międzynarodowa Organizacja Morska, skrót: (ang.) IMO
 • Międzynarodowa Organizacja Pracy, skróty: (pol.) MOP, (ang.) ILO
 • Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, skrót: (ang.) IFAD
 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy, skróty: (pol.) MFW, (ang.) IMF
 • Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, skróty: (pol.) MZT, (ang.) ITU
 • Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, skrót: (ang.) ICAO
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, skrót: (ang.) FAO
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury, skrót: (ang.) UNESCO
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego, skrót: (ang.) UNIDO
 • organizacje Grupy Banku Światowego:
 • Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji, skrót: (ang.) MIGA
 • Międzynarodowa Korporacja Finansowa, skrót: (ang.) IFC
 • Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych, skrót: (ang.) ICSID
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju, skrót: (ang.) IDA
 • Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, skróty: (pol.) MBOR, (ang.) IBRD
 • Światowy Związek Pocztowy, skrót: (ang.) UPU
 • Światowa Organizacja Meteorologiczna, skrót: (ang.) WMO
 • Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, skrót: (ang.) WIPO
 • Światowa Organizacja Turystyki, skrót: (ang.) UNWTO
 • Światowa Organizacja Zdrowia, skrót: (ang.) WHO
 • Status odmienny od pozostałych ma Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, skróty: (pol.) (MAEA), (ang.) (IAEA).

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy, MFW (ang. International Monetary Fund, IMF) – międzynarodowa organizacja w ramach ONZ, zajmująca się kwestiami stabilizacji ekonomicznej na świecie. Dostarcza pomocy finansowej zadłużonym krajom członkowskim, które w zamian są zobowiązane do dokonywania reform ekonomicznych i innych działań stabilizujących.W prawie międzynarodowym podmiotem prawa międzynarodowego jest ten, kto bezpośrednio z norm prawa międzynarodowego wywodzi swoje prawa i obowiązki.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Art. 57 KNZ mówi o: "odpowiedzialności międzynarodowej w dziedzinie gospodarczej, społecznej, kulturalnej, oświatowej, zdrowotnej i pokrewnych"
  2. Zob. art. 63 KNZ: "Rada Gospodarcza i Społeczna może zawierać z [tymi] organizacjami porozumienia określające warunki, na jakich odnośna organizacja ma być związana z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Takie porozumienia podlegają zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Ogólne"
  3. United Nations – Structure and Organization (ang.)
  4. Aby nie mylić z WTO – Światową Organizacją Handlu, która formalnie nie jest organizacją wyspecjalizowaną ONZ.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Agencje wyspecjalizowane ONZ
 • Organizacje wyspecjalizowane Narodów Zjednoczonych
 • System Narodów Zjednoczonych
 • Warto wiedzieć że... beta

  Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (ang.: International Development Association, IDA) - organizacja utworzona 24 września 1960 jako organ wspomagający Bank Światowy. Władze Banku są jednocześnie władzami Stowarzyszenia. Siedziba IDA mieści się w Waszyngtonie. Organizacja ma na celu pomoc najbiedniejszym krajom świata poprzez udzielanie im bardzo korzystnych pożyczek.
  Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations, UN, fr. Organisation des Nations Unies, hiszp. Organización de las Naciones Unidas, ros. Организация Объединенных Наций Organizacyja Objedinionnych Nacyj, arab. الأمم المتحدة al-Umam al-Muttahida, chiń. 联合国 Liánhéguó), ONZ – uniwersalna (z wyjątkiem narodów niereprezentowanych) organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów.
  Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (fr. Organisation Mondiale de la Propriété Intelectuelle, skrót OMPI ang. World Intellectual Property Organization, skrót WIPO) – jedna z 16 organizacji wyspecjalizowanych ONZ z siedzibą w Genewie. Zajmuje się koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony własności intelektualnej, a także świadczeniem pomocy prawnej i technologicznej.
  Światowa Organizacja Handlu (ang. World Trade Organization, WTO) – organizacja międzynarodowa z siedzibą w Genewie. WTO stanowi kontynuację Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT), została powołana w 1994 w Marrakeszu (Maroko), w ramach tzw. rundy urugwajskiej GATT.
  Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.
  Organizacje międzynarodowe – niejednorodna grupa uczestników stosunków międzynarodowych dzieląca się pod względem statusu prawnomiędzynarodowego na międzynarodowe organizacje rządowe (ang. International Governments Organizatons – IGOs) i międzynarodowe organizacje pozarządowe (ang. International Non-Government Organizatons – INGOs). Mianem rządowych określa się zorganizowane przez państwo struktury utworzone w celu rozwoju współpracy. Muszą być one związkiem minimum trzech suwerennych państw, posiadać zdefiniowany cel i być powołane z mocy umowy międzynarodowej. Z kolei określenie międzynarodowych organizacji pozarządowych zdefiniowano w rezolucji RGiS ONZ z 27 lutego 1950 jako organizacje działające w sferze stosunków międzynarodowych, które nie zostały utworzone na podstawie umowy międzynarodowej. Ponadto członkostwo w tych organizacjach z natury jest otwarte dla zainteresowanych stron. Ich działalność opiera się na statutach i regulaminach, czyli aktach o charakterze wewnętrznym.
  Światowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations World Tourism Organization – UNWTO) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, z Polską jako członkiem, zajmująca się kwestiami związanymi z turystyką, m.in. statystykami ruchu turystycznego. Powstała w 1975 z przekształcenia Międzynarodowego Związku Oficjalnych Organizacji Turystycznych (UIOOT). Jej siedziba znajduje się w Madrycie.

  Reklama