• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

  Przeczytaj także...
  Związek Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) – stowarzyszenie założone w Krakowie z inicjatywy Tytusa Czyżewskiego oraz Zbigniewa i Andrzeja Pronaszków.Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Muzyczno-słownych — stowarzyszenie, zajmujące się zarządzaniem prawami pokrewnymi do praw autorskich wykonawców utworów.
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.

  Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (OZZ) — rodzaj organizacji, która zgodnie z polską ustawą o prawie autorskim uczyniła swoim statutowym zadaniem zbiorowe zarządzanie i ochronę powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy.

  Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO — stowarzyszenie polskich twórców i producentów oprogramowania założone w 1992.Związek Producentów Audio-Video (ZPAV) – polskie stowarzyszenie producentów fonogramów i wideogramów. Przewodniczącym zarządu jest Andrzej Puczyński.

  Organizacje zbiorowego zarządzania prawami działające w Polsce[]

  Na mocy decyzji ministra odpowiadającego za dział administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydanych na podstawie art. 104 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych – działają następujące organizacje zbiorowego zarządzania:

  Prawa pokrewne - rodzaj praw własności intelektualnej, podobnych do praw autorskich. W polskim prawie reguluje je ustawa z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn.zm.). Objęcie ochroną tych praw to novum w polskich regulacjach prawa autorskiego.Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
  1. Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO
  2. Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych (SAWP)
  3. Związek Polskich Artystów Plastyków (ZPAP)
  4. Związek Artystów Scen Polskich (ZASP)
  5. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
  6. Stowarzyszenie Twórców Ludowych
  7. Związek Producentów Audio-Video (ZPAV)
  8. Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP)
  9. Związek Polskich Artystów Fotografików (ZPAF)
  10. Związek Artystów Wykonawców STOART
  11. Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych "KOPIPOL"
  12. Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP)
  13. Stowarzyszenie Aktorów Filmowych i Telewizyjnych (SAFT)
  14. Stowarzyszenie Autorów i Wydawców "Polska Książka"

  Przypisy[]

  1. Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu zezwolenia na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (M.P. z 2009 r. Nr 21, poz. 270)
  2. Strona SAFT
  3. Strona SAiW
  Stowarzyszenie Twórców Ludowych (STL) – ogólnopolska organizacja powstała w Lublinie w 1968 r. zrzeszającą twórców uprawiających różnorodne dyscypliny plastyczne, pisarstwo czy folklor. Celem Stowarzyszenia Twórców Ludowych jest twórcze kultywowanie tradycji kultury ludowej we wszystkich dziedzinach i rodzajach plastyki, folkloru i literatury ludowej, popularyzacja najwartościowszych przejawów artystycznej twórczości ludowej, roztaczanie opieki nad twórcami ludowymi, ich reprezentacja oraz zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych Stowarzyszeniu praw autorskich lub praw pokrewnych. Stowarzyszenie Twórców Ludowych liczy ponad 3 tysiące członków.Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) – stowarzyszenie zawodowe zrzeszające polskich architektów z siedzibą w Warszawie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ©) – pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej, upoważniających autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści finansowej.
  Związek Artystów Wykonawców STOART - organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi działająca na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych "KOPIPOL" — polska organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi upoważniona do poboru opłaty od producentów i importerów kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych oraz związanych z nimi czystych nośników, oraz poboru opłat od posiadaczy urządzeń reprograficznych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich (np. tzw. punkty ksero).
  Związek Polskich Artystów Fotografików – stowarzyszenie twórczo-zawodowe fotografów, którego zadaniem jest zachowanie ich dotychczasowego dorobku oraz promocja i rozwój współczesnej fotografiki.
  Związek Artystów Scen Polskich jest stowarzyszeniem grupującym artystów teatru, estrady, radia, telewizji, dubbingu i filmu.
  Stowarzyszenie Filmowców Polskich - powstało w 1966 jako organizacja społeczna skupiająca w sobie filmowców polskich i ludzi kina (reżyserów, scenarzystów, animatorów, krytyków filmowych itp).
  Stowarzyszenie Autorów "ZAiKS" — polska organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi twórców. Akronim ZAiKS w nazwie pochodzi od nazwy Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych. Jednym z założycieli był Julian Tuwim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.