• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Organizacja wojenna polskiej dywizji piechoty w 1939 roku  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Waldemar Stanisław Rezmer (ur. 6 marca 1949 w Gdyni) - polski historyk, specjalizujący się w historii najnowszej i historii wojskowej.Organizacja baterii artylerii przeciwlotniczej motorowej typu A - etat wojenny pododdziału artylerii przeciwlotniczej Wojska Polskiego II RP.
  Mundur żołnierza piechoty Wojska Polskiego

  Organizacja wojenna polskiej dywizji piechotyetat wojenny dywizji piechoty Wojska Polskiego II RP w kampanii wrześniowej 1939.

  W latach 1921-1939, w Wojsku Polskim dominującą rolę odgrywała piechota zorganizowana w 30 wielkich jednostek, jak ówcześnie nazywano dywizje (o numerach od 1 do 30). Zmodyfikowany w 1939 r. plan mobilizacyjny „W” zakładał sformowanie kolejnych siedmiu rezerwowych dywizji piechoty (nr 33, 36, 39, 41, 44, 45, 55). Poza planem zdołano zorganizować dwie następne rezerwowe dywizje piechoty (nr 35 i 38).

  Dywizja - to podstawowy związek taktyczny różnych rodzajów sił zbrojnych (5-15 tys. żołnierzy) składający się zazwyczaj z pułków lub brygad różnych rodzajów wojsk (typowych dla danego rodzaju sił zbrojnych) przeznaczonych do prowadzenia walki oraz oddziałów i samodzielnych pododdziałów przeznaczonych do zabezpieczenia bojowego działań, zapewnienia zaopatrzenia materiałowego i utrzymania w gotowości bojowej sprzętu technicznego jednostek dywizyjnych.Ciężki karabin maszynowy wz. 30 (Ckm wz. 30) – polski ciężki karabin maszynowy z czasów dwudziestolecia międzywojennego. Stanowi bezlicencyjną modyfikację amerykańskiego Browninga M1917.

  Należy zaznaczyć, że pokojowy stan dywizji kształtował się na poziomie 1/3 stanów wojennych i różnił się zasadniczo od etatów przewidzianych na czas wojny. Obejmował oprócz dowództwa ze sztabem 3 pułki piechoty, pułk artylerii lekkiej, kompanię łączności i ośrodek sapersko-pionierski.

  Polskie czynne dywizje piechoty w kampanii wrześniowej posiadały dwa typy pułków artylerii lekkiej. W okresie mobilizacji w 1939 roku postawiono w stan gotowości bojowej:

  Armata 105 mm wz. 29 Schneider (105 mm dalekonośna armata polowa wz. 29) – armata francuska powstała w wyniku modernizacji armaty 105 mm wz. 13 Schneider z zakładów Schneider. Używana m.in. przez armie Polski i Finlandii, produkowana także w Polsce.Canon de 105 mle 1913 – armata francuska zaprojektowana w 1913 i szeroko używana podczas I wojny światowej. Duża ilość tych dział służyła w armii francuskiej aż do 1940. Były one też eksportowane do wielu krajów, w polskiej armii używana jako armata 105 mm wz. 13 Schneider.
 • 20 pułków typu I – tj. dwa dywizjony armat 75 mm i jeden dywizjon haubic 100 mm
 • 10 pułków typu II – tj. jeden dywizjon armat 75 mm i dwa dywizjony haubic 100 mm,
 • Dla rezerwowych dywizji piechoty zmobilizowano dziewięć pułków. Osiem pułków po dwa dywizjony uzbrojone w armaty 75 mm i jeden dywizjon z haubicami 100 mm. Jeden pułk (33 zmobilizowany dla 35 rez DP) uzbrojono wyłącznie w armaty 75 mm.

  Granatnik 46 mm wz. 30 (Granatnik 46 mm wz. 36)– polski granatnik z okresu międzywojennego. Opracowana na początku lat trzydziestych, przez polskich inżynierów, nowoczesna broń wsparcia dla małych pododdziałów piechoty (pluton, kompania).Kwatermistrz (ang. Quartermaster) – oficer dowództwa (sztabu), który dowodzi w polu (w czasie wojny) z ramienia dowódcy (szefa sztabu) kwatermistrzostwem (tyłami), kieruje działalnością podległych mu szefów służb w zakresie zaopatrzenia i obsługi wojsk, organizuje dowóz i ewakuację, a na wyższych szczeblach - komunikację na obszarze tyłów oraz jest odpowiedzialny za organizację tyłów (etapów); w czasie pokoju kieruje gospodarką jednostki wojskowej będącej oddziałem gospodarczym (na wyższych szczeblach powierzonymi mu działami gospodarki) i prowadzi szkolenie podległych mu kadr. Aktualnie w Siłach Zbrojnych RP pojęcia kwatermistrz – kwatermistrzostwo rozszerzono i wprowadzono pojęcia: szef logistyki – logistyka. Funkcja kwatermistrza znana jest także w straży pożarnej, skautingu i harcerstwie.

  Jedna dywizja piechoty (19 DP) posiadała w swym składzie dywizyjną kompanię ppanc (na etacie takim samym jak pułkowe czyli konną). Żadna nie miała przewidywanej planem rozbudowy zmotoryzowanej kompanii ppanc.

  Tylko 10 dywizji otrzymało batalion saperów typu II pozostałe dywizje otrzymały bataliony typu IIa (o słabszym wyposażeniu i z mniejszą ilością środków motorowych) albo typu IIb o starej organizacji (2 kompanie saperów starego typu i kolumna saperska zwana narzędziową).

  Dywizje rezerwowe były znacznie słabsze – nie posiadały dywizjonu artylerii ciężkiej, baterii plot, plutonów art w pułkach piechoty, kompanie ppanc w pułkach piechoty otrzymały 6 lub 4 armaty ppanc. 35, 38 i 55 rezerwowe dywizje piechoty nie otrzymały batalionu saperów lecz jedynie kompanie.

  Adiutant (łac. adiuvare - "pomagać"), adiutant ordynansowy - żołnierz pomocniczy (w stopniu oficerskim - zwykle podporucznik lub porucznik) asystujący najwyższym oficerom (zazwyczaj generałom oraz dowódcom jednostek wojskowych). Jest w osobistej dyspozycji swego przełożonego. Wykonuje ogólne prace kancelaryjno-biurowe i organizacyjne zapewniające rytmiczność działalności służbowej dowódcy, a także zlecenia osobistego przełożonego, oraz kieruje pracą innych pracowników adiutantury (kancelarii dowódcy).Karabin przeciwpancerny wzór 35 (kb ppanc wz.35), znany także jako Ur (kb Ur) (używana jest również nazwa 7,9 mm rusznica przeciwpancerna UR) — polski karabin przeciwpancerny, skonstruowany w połowie lat trzydziestych i produkowany od 1938 roku w Fabryce Karabinów w Warszawie.

  W toku działań wojennych nie udało się przeprowadzić koncentracji zmobilizowanych oddziałów i pododdziałów 44 i 45 dywizji. Walczyły one w rozproszeniu, często w składzie innych związków taktycznych. Sformowano za to kilka dywizji improwizowanych, których stan etatowy różnił się od przedstawionego poniżej.

  Organizacja wojenna dywizji piechoty[ | edytuj kod]

  Schemat organizacyjny dywizji piechoty (czynnej) w 1939 roku
 • kwatera główna dywizji piechoty (zob. kwatera (dowództwo))
 • piechota dywizyjna
 • 1 pułk piechoty
 • 2 pułk piechoty
 • 3 pułk piechoty
 • kompania kolarzy
 • samodzielna kompania karabinów maszynowych i broni towarzyszącej
 • artyleria dywizyjna
 • pułk artylerii lekkiej
 • dywizjon artylerii ciężkiej typ II
 • samodzielny patrol meteorologiczny
 • batalion saperów
 • szwadron kawalerii dywizyjnej
 • bateria artylerii przeciwlotniczej motorowa typ A
 • jednostki łączności dywizji piechoty
 • kompania telefoniczna Dywizji Piechoty
 • pluton łączności kwatery głównej (stacyjny)
 • pluton radio Dywizji Piechoty
 • drużyna parku łączności Dywizji Piechoty
 • pluton pieszy żandarmerii
 • pluton parku uzbrojenia
 • park intendentury typ I
 • służba sanitarna
 • tabory
 • sąd polowy
 • poczta polowa
 • Opracowano na podstawie: Ludwik Głowacki, 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969.

  Dowództwo – zespół ludzi, wraz z dowódcą, zajmujących się kierowaniem formacją wojskową lub zespołem ludzi. Najczęściej stosowane w terminologii wojskowej, rzadziej w terminologii cywilnej.Karabinek wz. 29 (; kbk wz. 29) – polski karabinek produkowany w latach 1930-1939 w Fabryce Broni w Radomiu w łącznej ilości ponad 264 tys. egzemplarzy.

  Z powyższego zestawienia wynika, że do etatu podanego m.in. przez T. Jurgę i E. Kozłowskiego brakuje jednego samochodu. Według L. Głowackiego pluton parku uzbrojenia nie posiadał w etacie samochodów.

  Kwatera główna dywizji piechoty[ | edytuj kod]

  Kwatera główna dywizji piechoty była zorganizowana według organizacji wojennej L.3181/mob.org.

 • dowódca i sztab (etat nr 1),
 • dowódcy broni (etat nr 2),
 • szefowie służb (etat nr 3),
 • kwatera dowództwa dywizji piechoty (etat nr 4),
 • kompania gospodarcza kwatery dowództwa dywizji piechoty (etat nr 5),
 • kompania sztabowa kwatery dowództwa dywizji piechoty (etat nr 6).
 • Kompania sztabowa posiadała organizację wojenną L.3483/mob.org. kompanii asystencyjnej.

  Związek taktyczny (do 1945 używano także określenia wielka jednostka) – jednostka organizacyjna wojska przeznaczona do prowadzenia wspólnych działań bojowych. Związki taktyczne występują zazwyczaj we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.Piechota II RP - jeden z trzech, obok artylerii i kawalerii, głównych rodzajów wojska Sił Zbrojnych II RP (w ówczesnej terminologii rodzaj wojsk nazywano bronią).


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Warto wiedzieć że... beta

  Karabin wz. 98a (także kb Mauser wz. 98a, karabin polski wz. 98a) – polski karabin powtarzalny z okresu międzywojennego.
  Kwatera – naczelne dowództwo lub dowództwo wielkiej jednostki w czasie wojny. W języku rosyjskim Kwatera Główna Naczelnego Dowództwa określana jest mianem Stawka.
  Etat jednostki wojskowej – dokument określający strukturę organizacyjną jednostki wojskowej i podległość jej poszczególnych ogniw.
  Pułk artylerii polowej / pułk artylerii lekkiej (pap / pal) - oddział artylerii lekiej (polowej) Wojska Polskiego II RP.
  Ręczny karabin maszynowy „Browning” wz. 28 (Rkm wz. 28) – polski ręczny karabin maszynowy z okresu międzywojennego. Konstrukcyjnie oparty na karabinie Browning M1918. Karabin ten w okresie kampanii wrześniowej stanowił podstawową broń wsparcia na szczeblu plutonu Wojska Polskiego.
  37 mm Bofors L/45/M – szwedzka armata przeciwpancerna z okresu międzywojennego. Konstruktorem działa była firma Bofors. Produkowana w Polsce na licencji jako 37 mm armata przeciwpancerna wz. 36.
  Park intendentury typ I - polowy, ruchomy, pododdział służby intendentury, występujący wyłącznie w organizacji wojennej Wojska Polskiego II RP.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.