• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Organizacja pokojowa Wojska Polskiego II RP  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Nowa Wilejka (lit. Naujoji Vilnia) − lewobrzeżna dzielnica administracyjna Wilna, do 1957 miasto, do 1945 w Polsce, w województwie wileńskim, w powiecie wileńsko-trockim.Departament Sprawiedliwości Ministerstwa Spraw Wojskowych - organ pracy Ministra Spraw Wojskowych właściwy w sprawach służby sprawiedliwości (sądy i prokuratura wojskowa oraz więziennictwo wojskowe). Działał w ramach Ministerstwa Spraw Wojskowych pod różnymi nazwami od 1918 do 18 września 1939.

  Organizacja pokojowa Wojska Polskiego II RP – pokojowa organizacja Wojska Polskiego II RP w latach 30. XX wieku.

  Naczelne i lokalne władze wojskowe[ | edytuj kod]

 • Prezydent RP - Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych – przewodniczący Komitetu Obrony Państwa
 • Gabinet Wojskowy Prezydenta RP
 • Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych
 • Sztab Główny
 • Ministerstwo Spraw Wojskowych
 • Komitet Obrony Rzeczypospolitej
 • Sztab Główny[ | edytuj kod]

 • Szef Sztabu Głównego
 • I zastępca Szefa SG
 • II zastępca Szefa SG (od 1939)
 • Sekretariat Komitetu Obrony Rzeczypospolitej (od 1936)
 • Oddział I Organizacyjno-Mobilizacyjny
 • Oddział II Wywiadu i Kontrwywiadu
 • Oddziału III Szkoleniowo-Operacyjny
 • Oddział IV Kwatermistrzowski
 • Szefostwo Komunikacji Wojskowych
 • Inspektorat Saperów
 • Sztab Lotniczy (od 1937)
 • Wojskowy Instytut Geograficzny
 • Samodzielny Referat Personalny Oficerów Dyplomowanych
 • Placówki Zagraniczne (attaché wojskowi): Belgrad, Berlin, Bukareszt, Helsinki, Moskwa, Paryż, Praga, Ryga, Tokio;
 • Delegaci Sztabu Głównego przy Okręgowych Dyrekcjach Kolei Państwowych: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lwów, Poznań, Radom, Stanisławów, Warszawa, Wilno;
 • Delegaci Sztabu Generalnego przy Okręgowych Dyrekcjach Robót Publicznych i Dróg Wodnych: Białystok, Kraków, Lublin, Łódź, Toruń, Warszawa, Wilno.
 • Ministerstwo Spraw Wojskowych[ | edytuj kod]

 • Minister Spraw Wojskowych
 • Gabinet Ministra Spraw Wojskowych – Szef Gabinetu
 • Kwatera Główna
 • Wydział Ogólny
 • Wydział Prawny
 • Samodzielny Referat Duszpasterstwa Wojskowego
 • Samodzielny Referat Osad Żołnierskich
 • Biuro Personalne
 • Korpus Kontrolerów
 • Kuria Biskupia
 • Biuro Wyznań Niekatolickich
 • Kierownictwo Marynarki Wojennej
 • Naczelna Prokuratura Wojskowa
 • dowódcy okręgów korpusów
 • komendanci szkół centralnych
 • kierownicy zakładów centralnych
 • Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego
 • Korpus Ochrony Pogranicza
 • I Wiceminister Spraw Wojskowych – Zastępca
 • Biuro Ogólnoorganizacyjne (od 15 grudnia 1934 – Departament Dowodzenia Ogólnego)
 • Departamenty:
 • Piechoty
 • Kawalerii
 • Artylerii
 • Aeronautyki (od 1 sierpnia 1936 – Dowództwo Lotnictwa)
 • Uzupełnień
 • Dowództwo Żandarmerii
 • Szefostwa
 • Saperów (od 1 grudnia 1934 – Dowództwo Saperów)
 • Broni Pancernej (od 1 grudnia 1934 – Dowództwo Broni Pancernych)
 • Łączności (od 1 grudnia 1934 – Dowództwo Łączności)
 • Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy (od 8 listopada 1934 – Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy)
 • II Wiceminister Spraw Wojskowych – Szef Administracji Armii
 • I Zastępca Szefa Administracji Armii
 • Biuro Ogólnoadministracyjne (od 1 sierpnia 1936 – Biuro Administracji Armii) – szef Biura – II zastępca Szefa Administracji Armii
 • Biuro Kontroli (od 1934 – Biuro Budżetowe)
 • Departamenty:
 • Uzbrojenia
 • Zaopatrzenia Inżynierii (od 26 maja 1933 – Departament Techniczny, rozwiązany 30 października 1934)
 • Budownictwa
 • Intendentury
 • Zdrowia
 • Sprawiedliwości
 • Przemysłu Wojennego (przemianowany na Biuro Przemysłu Wojennego)
 • Dowództwo Taborów i Szefostwo Remontu Koni (od 20 grudnia 1934)
 • Wojskowy Zakład Remontu Koni
 • Wojskowy Instytut Gazowy
 • Dowództwa Okręgów Korpusu[ | edytuj kod]

   Osobny artykuł: Dowództwo Okręgu Korpusu.

  Samodzielne Wydziały Wojskowe[ | edytuj kod]

  Samodzielne Wydziały Wojskowe w Ministerstwach:

  Korpus Ochrony Pogranicza, KOP – formacja wojskowa czasu pokoju utworzona w 1924 do ochrony wschodniej granicy II Rzeczypospolitej przed penetracją agentów, terrorystów i zwartych uzbrojonych oddziałów dywersyjnych przerzucanych przez sowieckie służby specjalne z terenu ZSRR na terytorium II Rzeczypospolitej. W czasie stanu wojny funkcja KOP miała dobiec końca, a jego jednostki miały zgodnie z planem mobilizacyjnym zasilić oddziały i pododdziały Wojska Polskiego w linii.Ryga (łot. Rīga, niem. Riga, lit. Ryga, est. Riia, liw. Rīgõ, fin. Riika, jidysz ריגע, Rige, ros. Рига, Riga, ukr. Рига, Ryha) – stolica Łotwy, miasto położone nad rzeką Dźwiną w pobliżu jej ujścia do Bałtyku w Zatoce Ryskiej. Jest głównym ośrodkiem gospodarczo-przemysłowym, komunikacyjnym (port morski, lotniczy i węzeł kolejowy Ryga Centralna), kulturalnym i naukowym kraju. Posiada liczne zabytki, w tym jeszcze z czasów średniowiecza. Jest wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Stanowi jedno z największych w Europie skupisk architektury secesyjnej.
 • Spraw Wewnętrznych
 • Poczt i Telegrafów
 • Przemysłu i Handlu
 • Robót Publicznych
 • Komunikacji
 • Rolnictwa i Dóbr Państwowych
 • Komendy garnizonów[ | edytuj kod]

 • Komendy Miast: Brześć n. Bugiem, Grodno, Kraków, Lublin, Lwów, Łódź, Poznań, Przemyśl, Toruń, Warszawa, Wilno;
 • Komendy Obozów Ćwiczeń: Barycz, Biedrusko, Brześć n. Bugiem, Czerwony Bór, Dęba, Grupa, Leśna, Pohulanka, Powursk, Raducz, Rembertów, Toruń;
 • Komendy Placu: Baranowicze, Biała Podlaska, Białystok, Bielsko, Bydgoszcz, Chełm, Chełmno, Częstochowa, Dęblin, Gdynia, Gniezno, Grudziądz, Inowrocław, Jabłonna, Jarosław, Kalisz, Katowice, Kielce, Leszno, Lida, Modlin, Nowa Wilejka, Osowiec, Ostrów Mazowiecka, Płock, Prużana, Równe, Rzeszów, Siedlce, Skierniewice, Słonim, Stanisławów, Stryj, Suwałki, Tarnopol, Tarnowskie Góry, Tarnów, Włodzimierz Wołyński, Zakopane, Zamość, Zegrze, Złoczów;
 • Władze Uzupełnień i Remontu:
 • Powiatowe Komendy Uzupełnień (PKU) – 125 na terenie całego kraju
 • Rejonowe Inspektoraty Koni – 55 na terenie całego kraju
 • Szkoły wojskowe[ | edytuj kod]

 • Centrum Wyższych Studiów WojskowychWarszawa
 • Wyższa Szkoła WojennaWarszawa
 • Szkoła Podchorążych PiechotyOstrów Mazowiecka
 • Szkoła Podchorążych Rezerwy PiechotyZambrów
 • Wołyńska Szkoła Podchorążych Rezerwy ArtyleriiWłodzimierz Wołyński
 • Mazowiecka Szkoła Podchorążych Rezerwy ArtyleriiZambrów
 • Szkoła Podchorążych dla PodoficerówBydgoszcz
 • Dywizyjne Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty
 • Korpus Kadetów:
 • Szkoła Podoficerów Piechoty dla Małoletnich:
 • Centrum Wyszkolenia:
 • (*) W 1938, po przeniesieniu do Brześcia n. Bugiem (Trauguttowo) i połączeniu ze Szkołą Gazową, przemianowano na Centrum Wyszkolenia Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej.

  Biała Podlaska – miasto na prawach powiatu na wschodzie Polski, w województwie lubelskim, siedziba powiatu bialskiego i gminy Biała Podlaska. Drugie co do wielkości miasto we współczesnej Polsce na ziemiach, które w okresie od 1569 do 1795 r. w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.Wojska inżynieryjne (saperzy, wojska saperskie) - rodzaj wojsk przeznaczonych do inżynieryjnego zabezpieczenia działań wszystkich rodzajów sił zbrojnych i rodzajów wojsk. Wojska inżynieryjne wykonują najbardziej złożone prace wymagającego specjalistycznego przygotowania i zastosowania różnorodnego sprzętu inżynieryjnego.
 • Szkoła Podchorążych Inżynierii – Warszawa
 • Lotnicza Szkoła Strzelania i Bombardowania – Grudziądz
 • Szkoła Uzbrojenia – Warszawa
 • Szkoła Gazowa – Warszawa
 • Szkoła Podoficerów Zawodowych Służby Weterynaryjnej – Warszawa
 • Centralny Kurs Majstrów Podkuwaczy
 • Wojskowa Pracownia Weterynaryjna – Warszawa
 • Centralny Instytut Wychowania Fizycznego – Warszawa
 • Państwowy Instytut Telekomunikacyjny (inaczej PIT) - instytut naukowo-badawczy, założony w 1934 roku przez profesora Janusza Groszkowskiego, który był jego dyrektorem do 1951 roku, z przerwą spowodowaną II wojną światową.Wojskowy Sąd Okręgowy Nr I – jednostka organizacyjna służby sprawiedliwości Wojska Polskiego II RP z siedzibą w Warszawie.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Warto wiedzieć że... beta

  Dowództwo Łączności Ministerstwa Spraw Wojskowych – jednostka organizacyjna Ministerstwa Spraw Wojskowych. Organ planistyczno-kierowniczy łączności w II Rzeczypospolitej.
  Tarnowskie Góry (śl. Tarnowský Góry, niem. Tarnowitz, czes.: Tarnovské Hory, Tarnovice, łac. Montes Tarnovicenses) – miasto i gmina w południowo-zachodniej Polsce, w województwie śląskim, siedziba powiatu tarnogórskiego, na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), historycznie na Górnym Śląsku. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa katowickiego.
  Praga (czes. i słow. Praha, niem. Prag) – stolica i największe miasto Czech, położone w środkowej części kraju, nad Wełtawą. Jest miastem wydzielonym na prawach kraju, będąc jednocześnie stolicą kraju środkowoczeskiego.
  Wojskowe Biuro Historyczne (WBH) – polska wojskowa instytucja historyczna działająca w Warszawie w latach 1927–1939.
  Grupa – (niem. Gruppe), wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Dragacz przy drodze wojewódzkiej nr 272 i na trasie linii kolejowej Grudziądz-Laskowice Pomorskie.
  Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.
  Wojskowy Sąd Okręgowy Nr VIII – jednostka organizacyjna służby sprawiedliwości Wojska Polskiego II RP z siedzibą w Grudziądzu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.107 sek.