Organizacja paramilitarna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Parada Armii Zbawienia na ulicach Oxfordu
Przysięga junaka Ochotniczych Hufców Pracy
Organizacja paramilitarna (SA)

Organizacja paramilitarna – sposób zorganizowania na wzór wojskowy. Charakter paramilitarny przypisuje się niekiedy niektórym organom administracji publicznej, organizacjom społecznym oraz prywatnym przedsięwzięciom. Wskazuje się, że cechę paramilitaryzmu mają m.in. stowarzyszenia strzeleckie (stowarzyszenia prowadzące działalność oświatowo-wychowawczą i rekreacyjną zgodnie z metodą pracy strzeleckiej), grupy rekonstrukcyjne, grupy ASG, ZHP i ZHR oraz takie służby publiczne jak Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei, Policja i Straż Leśna.

Kodeks karny (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny) – akt prawny regulujący zasady prawa karnego materialnego obowiązujące w Polsce.Służba Leśna – organ odpowiedzialny za ład i porządek na terenie Lasów Państwowych powołany ustawą z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Obowiązujący do tego czasu dekret z dnia 5 lipca 1946 r. o Straży Leśnej został uchylony z dniem 1 stycznia 1992 roku. Do Służby Leśnej zalicza się pracowników Lasów Państwowych zajmujących się m.in. zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego. Zadania te wykonują strażnicy leśni. Strażnik na terenie lasu może karać mandatami oraz pozwać do sądu jako oskarżyciel publiczny.

Słowo paramilitarny nie jest terminem naukowym ani nazwą własną. Definicje słów paramilitarny czy organizacja paramilitarna mają więc charakter słownikowy, a nie wojskowy, historyczny, politologiczny, prawny etc., co pozwala uznać za organizację paramilitarną również np. Armię Zbawienia, dla której posługiwanie się stopniami podobnymi do używanych w wojsku i noszenie mundurów jest szczególnym sposobem organizacji wewnętrznej życia wspólnoty religijnej oraz manifestowania przekonań religijnych.

Prawo karne sensu largo – zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.Ewangelizacja (gr. euaggelizein – głosić dobrą nowinę) – propagowanie głównych kanonów wiary chrześcijańskiej, a przede wszystkim nauki o Jezusie.

Organizacja urządzona (przyjęta) na wzór wojskowy może mieć bardzo różne cele, np. zapewnienie młodzieży pracy i umożliwienie jej nabycia kwalifikacji zawodowych wraz z zapewnieniem jej ogólnej oświaty i wychowania obywatelskiego (Ochotnicze Hufce Pracy), wspieranie przemocą któregoś środowiska politycznego (Oddziały Szturmowe NSDAP), oddziaływanie wychowawcze na obywateli i umacnianie dyscypliny społecznej (Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej), dyscyplinowanie uczniów (organizacja nauczania w Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu), ewangelizację na wolnym powietrzu oraz działanie o charakterze społecznym (Armia Zbawienia), zdominowanie spółek zależnych (niektóre struktury holdingowe), popełnianie przestępstw (zorganizowane grupy przestępcze), militaryzację kraju (Korea Północna).

Straż Graniczna (SG) – jednolita, umundurowana, w pełni zawodowa formacja typu policyjnego. Została powołana do życia ustawą z dnia 12 października 1990, jej funkcjonowanie rozpoczęło się 16 maja 1991 wraz z rozformowaniem Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP). Wykonuje zadania związane z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego. Nadzór nad formacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych. Komendant Główny Straży Granicznej jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach ochrony granicy państwowej.Spółka (łac. societas) – rodzaj działalności osób fizycznych lub prawnych oparty na umowie albo statucie, a mający zazwyczaj na celu prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 141 kodeksu karnego kto, będąc obywatelem polskim, przyjmuje bez zgody właściwego organu obowiązki wojskowe w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (§ 1). Kto przyjmuje obowiązki w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (§ 2). Nie popełnia przestępstwa określonego w § 1 obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa, jeżeli zamieszkuje na jego terytorium i pełni tam służbę wojskową (§ 3). Wskazuje się, że mówiąc o "obcej organizacji wojskowej", należy mieć na myśli również tzw. organizacje paramilitarne. Przez uzupełnienie znamion typu czynu określeniem "obca organizacja wojskowa" ustawodawca chciał wskazać na jak najszerszy krąg penalizacji. Przestępna będzie służba nie tylko w zorganizowanych siłach zbrojnych, lecz także w jednostkach powołanych samozwańczo i ukształtowanych na wzór jednostek wojskowych. Organizacja ta nie musi być w żaden sposób powiązana ze strukturami państwowymi. Obce wojsko lub obca organizacja wojskowa to zarówno regularne siły zbrojne obcego państwa, siły zbrojne międzypaństwowe, siły uznawane za równoważne siłom zbrojnym, wszelkie ugrupowania militarne, także o charakterze powstańczym, jak i organizacje paramilitarne, powołane samozwańczo i ukształtowane na wzór jednostek wojskowych. Kryterium odgraniczającym wojsko od formacji paramilitarnych jest podporządkowanie legalnej władzy państwowej. W świetle unormowań tego przepisu nie ma żadnego znaczenia okoliczność, że "obce wojsko" z art. 141 k.k. jest formacją wojskową politycznego lub militarnego sojusznika RP. Może to mieć jedynie wpływ na ocenę materialnej ujemnej treści tego zachowania.

Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.Wojna (ang. war, fr. guerre, niem. Krieg, hiszp. guerra, łac. bellum) – zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, narodami lub grupami etnicznymi i społecznymi.

Z kolei w art. 258 k.k. przewidziano, że ten, kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (§ 1). Jeżeli grupa albo związek określone w § 1 mają charakter zbrojny albo mają na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (§ 2). Kto grupę albo związek określone w § 1 w tym mające charakter zbrojny zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (§ 3). Kto grupę albo związek mające na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym zakłada lub taką grupą lub związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (§ 4).

Militaryzacja - działania w zakresie kompleksowych przygotowań obronnych w państwie prowadzone w czasie ogłoszenia mobilizacji, stanu wojennego lub w czasie wojny, polegające na przeniesieniu form i metod organizacji wojskowej do działów administracji państwowej i gospodarki narodowej oraz do określonych jednostek organizacyjnych, a także na stosowaniu w nich wojskowych przepisów i dyscypliny oraz nadaniu im wojskowego charakteru poprzez powołanie do służby w jednostkach zmilitaryzowanych.Przestępczość zorganizowana – zjawisko kryminalne występujące w skali międzynarodowej, którego nie można ściśle ograniczyć stanem faktycznym przestępstwa. Obejmuje ona zbiór poszczególnych przestępstw, złożoną postać (formę) aspołecznych zachowań, nie jest zjawiskiem wcześniej nieznanym, występowała w wielu krajach, w różnej formie, a przedmiotem jej zainteresowań były różne obszary życia społeczno-ekonomicznego.

Zgodnie z art. 263 k.k. kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia broń palną albo amunicję lub nią handluje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (§ 1). Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (§ 2). Kto, mając zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji, udostępnia lub przekazuje ją osobie nieuprawnionej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (§ 3). Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (§ 4).

Airsoft – gra zespołowa wykorzystująca pneumatyczne elektryczne, gazowe i sprężynowe repliki broni palnej strzelające plastikowymi kulkami o kalibrze 6 (rzadziej 8) mm, np.: AK, M16, M60.Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.

Można więc przyjąć, że organizacja paramilitarna jako przedmiot zainteresowania prawa karnego to grupa ludzi zorganizowanych w sposób wojskowy w takim stopniu, że stworzona przez nich organizacja nabiera charakteru wojskowego i tylko brak formalnej obecności takiej organizacji w składzie sił zbrojnych pozwala odróżnić ją od wojska, tj. sił zbrojnych państwa. Chodzi w tym przypadku o swoiste "niepaństwowe siły zbrojne", czy też "armię prywatną", których nie należy mylić z wojskiem nieregularnym, tj. wojskiem niewchodzącym w skład stałej armii, formowanym doraźnie w czasie wojny.

Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.Organizacja społeczna – w rozumieniu polskiego kodeksu postępowania administracyjnego jest to organizacja zawodowa, samorządowa, spółdzielcza, stowarzyszenia itp.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • militaryzacja
 • organizacja terrorystyczna
 • wojsko najemne
 • wojska prywatne
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. paramilitarny. sjp.pwn.pl. [dostęp 22 kwietnia 2020].
  2. SJS- Siedlce, Rola organizacji paramilitarnych w systemie obronnym kraju – SJS STRZELEC [dostęp 2021-01-27] (pol.).
  3. paramilitarny (pol.). W: Poradnia Językowa PWN [on-line]. sjp.pwn.pl/poradnia. [dostęp 2021-05-02].
  4. Moscow Branch of the Salvation Army (Oddział Moskiewski Armii Zbawienia) przeciwko Federacji Rosyjskiej - wyrok ETPC z dnia 5 października 2006 r., skarga nr 72881/01, w: M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2006, Oficyna 2007, s. 174
  5. 80-lecie Szkolnictwa Żeglugowego w Polsce, Prosto z Pokładu, Biuletyn nr 165, Czerwiec 2017, s. 2
  6. Earle Edwin Cairns, Z chrześcijaństwem przez wieki: historia Kościoła Powszechnego, Katowice 2003, s. 417
  7. Mniejszość nie może terroryzować większości. rp.pl. [dostęp 2021-05-03].
  8. Połowa firm ma trudności ze zidentyfikowaniem poważnego naruszenia cyberbezpieczeństwa. kaspersky.pl. [dostęp 2021-05-03].
  9. Z. Ćwiąkalski, Komentarz do art. 141, w: Kodeks karny. Część szczególna, t. II, cz. I, Komentarz do art. 117-211a, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2017.
  10. P. Kozłowska-Kalisz, Komentarz do art. 141, w: Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, red. M. Mozgawa, LEX/el. 2021.
  11. D. Szeleszczuk,Komentarz do art. 141, w: Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2021.
  12. A. Kamieński, Komentarz do art. 141, w: Kodeks karny. Komentarz, red. O. Górniok, Warszawa 2006.
  13. Paramilitarny, w: Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, red. S. Dubisz, PWN 2004.
  14. Armia, w: Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, red. S. Dubisz, PWN 2004.
  15. Wojsko nieregularne, w: Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, red. S. Dubisz, PWN 2004.

  Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.

  Ochotnicze Hufce Pracy – polska organizacja młodzieżowa powołana do życia 13 czerwca 1958 uchwałą Rady Ministrów Nr 201/58. OHP w swych założeniach nawiązywały do tradycji Junackich Hufców Pracy z 1936 roku. Celem działania hufców było zapewnienie młodzieży obojga płci pracy równocześnie z umożliwieniem jej nabycia kwalifikacji zawodowych w połączeniu z zapewnieniem jej ogólnej oświaty i wychowania obywatelskiego.Korea Północna (kor. 조선민주주의인민공화국, hancha 朝鮮民主主義人民共和國, MCR. Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, w skrócie KRLD) – państwo totalitarne w Azji Wschodniej, powstałe w północnej części Półwyspu Koreańskiego po II wojnie światowej, na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. Oficjalnie, według konstytucji, Korea Północna jest republiką socjalistyczną. Przynajmniej formalnie Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna nie jest państwem komunistycznym. Od 2009 roku władze Korei Północnej rozpoczęły wykreślać odniesienia sugerujące komunistyczny ustrój i charakter państwa z konstytucji oraz z innych oficjalnych dokumentów.
  Warto wiedzieć że... beta

  Sturmabteilung (SA, niem. Die Sturmabteilungen der NSDAP, pol. Oddziały Szturmowe NSDAP) – utworzone w 1920 roku bojówki do ochrony zgromadzeń partyjnych, a następnie oddziały masowej organizacji wojskowej Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP). Sturmabteilung było głównym narzędziem terroru niemieckiej partii nazistowskiej w walce z bojówkami i sympatykami innych ugrupowań politycznych (głównie komunistami). Po tzw. nocy długich noży z 29 na 30 czerwca 1934, kiedy w wyniku walk wewnątrzpartyjnych wymordowano jej przywódców, straciła na znaczeniu na rzecz Schutzstaffel (SS). Od barwy umundurowania SA były zwane brunatnymi koszulami.
  Terroryzm – użycie siły lub przemocy psychicznej przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów. Działania terrorystyczne mogą dotyczyć całej populacji, jednak najczęściej są one uderzeniem w jej niewielką część, aby pozostałych obywateli zmusić do odpowiednich zachowań.
  Przestępstwo – czyn zabroniony, popełniony z zamiarem, uznany za zasadniczo społecznie szkodliwy lub społecznie niebezpieczny, konkretnie zdefiniowany i zagrożony karą na mocy prawa karnego.
  Wyznanie – określenie grupy religijnej wewnątrz większego prądu religijnego (w literaturze protestanckiej obecne jest także zapożyczone z języka angielskiego określenie denominacja). Termin zbliżony do pierwotnego znaczenia słowa sekta – bez współcześnie, powszechnie mu nadanego, pejoratywnego zabarwienia.
  Historyczne rekonstrukcje to zbiór działań, podczas których ich uczestnicy odtwarzają w strojach i za pomocą artefaktów wytworzonych współcześnie, względnie oryginalnych, konkretne wydarzenia z przeszłości (najczęściej bitwy) lub różnorodne aspekty życia w wybranym okresie historycznym.
  Siły zbrojne - siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, obrony, ujęte w całość organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb.
  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie – organizacja kontynuująca tradycje polskiego harcerstwa powstała w 1996 roku na terenie Kanady.

  Reklama