• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Organizacja międzynarodowa  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Międzynarodowe Stałe Biuro Pokoju (ang. Permanent International Peace Bureau, fr. Bureau International Permanent de la Paix) – najstarsza międzynarodowa organizacja pokojowa, która powstała w 1891 i została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla w 1910.Umowa międzynarodowa jest obecnie najważniejszym instrumentem regulującym stosunki międzynarodowe i jednym z dwóch niekwestionowanych źródeł prawa międzynarodowego.
  Klasyfikacja i liczebność[]

  Poniższa klasyfikacja wraz z przykładami organizacji międzynarodowych opiera się na klasyfikacji dokonanej przez Yearbook of International Organization w 2000 roku (dane z okresu 1999–2000):

 • Konwencjonalne organizacje rządowe – 263
 • federacje organizacji międzynarodowych – 1 – Organizacja Narodów Zjednoczonych
 • organizacje o członkostwie uniwersalnym – 34 – np. Organizacje wyspecjalizowane ONZ
 • organizacje międzykontynentalne – 37 – np. Międzynarodowe Biuro Wystaw Światowych, Biuro Rolne Narodów Wspólnoty
 • organizacje regionalne o ograniczonym członkostwie – 191 – np. Rada Europy
 • Konwencjonalne organizacje pozarządowe – 4928
 • federacje organizacji międzynarodowych – 38
 • organizacje o członkostwie uniwersalnym – 436
 • organizacje międzykontynentalne – 801
 • organizacje regionalne o ograniczonym członkostwie – 3653
 • Pozostałe organizacje międzyrządowe – 1823
 • organizacje wydzielające się lub półautonomiczne – 725 – np. Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju
 • organizacje specjalistyczne – 706 – np. Zorganizowany Globalny System Usług
 • organizacje narodowe zorientowane międzynarodowo – 59 – np. część wspólnych przedsięwzięć w ramach dawnej RWPG
 • organizacje nieaktywne lub rozwiązywane – 333
 • Pozostałe organizacje pozarządowe – 7267
 • organizacje wydzielające się lub półautonomiczne – 1660
 • organizacje specjalistyczne – 2745
 • organizacje narodowe zorientowane międzynarodowo – 59
 • organizacje nieaktywne lub rozwiązywane – 2812
 • Powyższa klasyfikacja pomija jednak organizacje o charakterze specjalnym – takie jak organizacje religijne, międzynarodowe struktury o charakterze pomocniczym, organizacje narodowe etc. – łącznie ich liczbę w okresie 1999-2000 określono na 21772 (z czego 3648 miało charakter rządowy, zaś 18124 pozarządowy). Sumarycznie wyróżniano zatem wówczas ponad 36 tysięcy organizacji międzynarodowych.

  Suwerenność – zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów, sprawowania władzy politycznej nad określonym terytorium, grupą osób lub samym sobą. Suwerenność państwa obejmuje niezależność w sprawach wewnętrznych i zewnętrznych.Teresa Łoś-Nowak (ur. 16 stycznia 1945 r. w Zawadach) - polska politolog, specjalizująca się w międzynarodowych stosunkach politycznych i stosunkach międzynarodowych, nauczyciel akademicki związany z wrocławskimi uczelniami.

  Funkcje organizacji międzynarodowych[]

  Wojciech Morawiecki w publikacji „Funkcje organizacji międzynarodowej” wyróżnił trzy podstawowe funkcje:

 • funkcja regulacyjna – polega na regulowaniu postępowania państw w stosunkach międzynarodowych przez tworzenie norm i wzorców,
 • funkcja operacyjna – polega na bezpośrednim świadczeniu przez organizację usług za pomocą własnych decyzji, organów i środków, którymi dysponują,
 • funkcja kontrolna – polega na kontrolowaniu postępowania państw i ustalaniu, czy jest ono zgodne z przyjętymi zobowiązaniami.
 • Niektóre organizacje pełnią także inne funkcje, np. arbitrażowe i sądowe (prowadzą działalność rozjemczą) czy zarządcze (przykładowo Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego zarządza eksploatacją zasobów mórz i oceanów).

  Międzynarodowa organizacja rządowa (organizacja rządowa, ang. International Governments Organizatons – IGOs, governmental organization – GO) – związek przynajmniej trzech państw powoływany umową międzynarodową w celu realizacji celów statutowych. Podstawy prawne ich funkcjonowania stanowi prawo międzynarodowe.Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna, ang. International Meteorological Organization, IMO – pierwsza międzyrządowa organizacja utworzona w 1873 roku w celu wymiany informacji o pogodzie wśród krajów świata. Narodziła się po to, żeby systemy pogodowe przenieść poza granice kraju oraz znajomość ciśnienia, temperatury, opadów itp. Jej praktyczny wymiar wyrażał się przede wszystkim w nadzorowaniu międzynarodowej współpracy meteorologicznej, standaryzacji obserwacji meteorologicznych, zbieraniu i wymianie informacji.

  Zobacz też[]

 • Polska w organizacjach międzynarodowych
 • uczestnicy stosunków międzynarodowych
 • podmiot prawa międzynarodowego
 • system bezpieczeństwa zbiorowego
 • stałe przedstawicielstwa Polski przy organizacjach międzynarodowych


 • Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Maszyna parowa to parowy silnik tłokowy. Czasem do maszyn parowych zalicza się pompy parowe powstałe przed silnikiem tłokowym. Za wynalazcę maszyny parowej uważa się Jamesa Watta, który w 1763 roku udoskonalił atmosferyczny silnik parowy zbudowany wcześniej przez Thomasa Newcomena.
  Amfiktionia, oznaczała w starożytnej Grecji związek polis (państw-miast) greckich zawarty dla celów ochrony określonego miejsca kultu religijnego. Członkowie amfiktionii spotykali się na regularnych zjazdach, podczas których omawiali różne sprawy pozostające w kręgu wspólnych zainteresowań. Cykliczność takich spotkań doprowadziła z czasem do wykształcenia się swoistego międzyrządowego zgromadzenia plenarnego, zbierającego się na regularnych konferencjach.
  Handel zagraniczny to odpłatna wymiana towarów lub usług z partnerami posiadającymi stałą siedzibę poza granicą celną państwa.
  Światowy Związek Pocztowy (lub Powszechny Związek Pocztowy; fr. Union postale universelle, ang. Universal Postal Union, UPU) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, z siedzibą w stolicy Szwajcarii Bernie.
  Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) – organizacja międzynarodowa krajów bloku wschodniego koordynująca procesy ich integracji gospodarczej. Działała w okresie od 25 stycznia 1949 do 28 czerwca 1991.
  Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) (ang. International Council of Nurses) – pierwsza międzynarodowa zawodowa organizacja kobieca powstała w 1899 roku. W roku 1953 stworzyła pierwszy kodeks dla pielęgniarek, który był wielokrotnie nowelizowany. Obecnie obowiązuje kodeks z 2005 roku. ICN skupia 128 krajowych zrzeszeń pielęgniarskich. Jej celem jest zapewnienie jakości opieki pielęgniarskiej oraz wywieranie wpływu na światową politykę dotyczącą ochrony zdrowia. Jej członkiem może być tylko jedno stowarzyszenie z danego kraju.
  W prawie międzynarodowym podmiotem prawa międzynarodowego jest ten, kto bezpośrednio z norm prawa międzynarodowego wywodzi swoje prawa i obowiązki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.