• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Organ podatkowy

  Przeczytaj także...
  Właściwość – w prawie formalnym fakt posiadania kompetencji przez organ władzy publicznej do rozstrzygnięcia powstałej przed nim sprawy. Właściwość organu regulują najczęściej osobne przepisy prawne normujące ogół instytucji procesowych. Sam fakt określania przez prawo właściwości organów urzeczywistnia zakaz prowadzenia postępowania w tej samej sprawie przez inne organy oraz ułatwia unikanie sporów o właściwość.Naczelnik urzędu skarbowego – organ podatkowy pierwszej instancji. Naczelnik urzędu skarbowego powoływany jest przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych i wykonuje zadania przy pomocy kierowanego przez siebie urzędu skarbowego. Naczelnika odwołuje minister właściwego do spraw finansów publicznych na wniosek Dyrektora Izby Skarbowej.

  Organ podatkowy – stosownie do swojej właściwości organem podatkowym, jest:

  1. naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa,
  2. dyrektor izby administracji skarbowej,
  3. samorządowe kolegium odwoławcze – jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa.

  Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem podatkowym – jako:

  1. organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia – z urzędu;
  2. organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w pkt. 1,
  3. organ właściwy w sprawach porozumień dotyczących ustalenia cen transakcyjnych;
  4. organ właściwy w sprawach dotyczących interpretacji przepisów prawa podatkowego;
  5. organ właściwy w sprawach informacji przekazywanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  6. organ właściwy w sprawach opinii zabezpieczających;
  7. organ pierwszej instancji w sprawach, w których zastosowanie znajdują przepisy o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania.

  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest organem podatkowym jako organ właściwy w sprawach dotyczących wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym jako organ właściwy w sprawach wydawania interpretacji ogólnych oraz objaśnień podatkowych.

  W zakresie rozstrzygania spraw podatkowych uprawnienia naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz dyrektora izby administracji skarbowej, jako organu podatkowego, przysługują także radcy skarbowemu, wykonującemu czynności orzecznicze w tym organie.

  Organami podatkowymi wyższego stopnia są organy odwoławcze.

  Literatura[ | edytuj kod]

 • prof. Andrzej Borodo, Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Toruń 2005, ​ISBN 83-7285-253-7​.
 • prof. Andrzej Gomułowicz, prof. Jerzy Małecki, Polskie prawo finansowe, LexisNexis, 2006, ​ISBN 83-7334-585-X​.
 • prof. Zbigniew Ofiarski, Prawo finansowe, C.H. Beck, ​ISBN 83-7483-506-0​.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.548 sek.