Ordynacja podatkowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ordynacja podatkowa – ustawa uchwalona 29 sierpnia 1997, regulująca polskie prawo podatkowe materialne i postępowanie podatkowe, określająca organy podatkowe i ich właściwość oraz zawierająca normy prawa karnego skarbowego.

Postępowanie podatkowe − rodzaj postępowania administracyjnego, które przeprowadzona jest przez organ podatkowy pierwszej instancji (naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa). Postępowanie podatkowe wszczynane jest z urzędu lub na wniosek podatnika. Jeśli rozpoczyna się z urzędu, odpowiedni organ wydaje postanowienie, którego doręczenie rozpoczyna procedurę. Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Zakres postępowania, tryb jego przeprowadzania określone są w Ordynacji Podatkowej.Prawo materialne — normy prawne bezpośrednio regulujące stosunki pomiędzy podmiotami prawa, określając przesłanki (fakty) powodujące ich powstanie, zmianę lub wygaśnięcie. Do prawa materialnego zalicza się również normy prawne regulujące określone obowiązki, zakazy lub nakazy i przewidujące określone sankcje za ich nieprzestrzeganie. Prawo materialne jest ściśle związane z prawem procesowym, bez którego istnienia to pierwsze nie mogłoby być egzekwowane. Przykładowo, kodeks cywilny zawiera w większości normy prawa materialnego, a kodeks postępowania cywilnego — w większości normy prawa procesowego.

Jednostki systematyzacyjne Ordynacji podatkowej[ | edytuj kod]

 • DZIAŁ I: Przepisy ogólne (art. 1-12)
 • DZIAŁ II: Organy podatkowe i ich właściwość
 • Rozdział 1: Organy podatkowe (art. 13-14)
 • Rozdział 1a: Interpretacje przepisów prawa podatkowego (art. 14a-14s)
 • Rozdział 2: Właściwość organów podatkowych (art. 15-20)
 • DZIAŁ IIa: Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych (art. 20a-20r) (uchylony)
 • DZIAŁ IIb: Współdziałanie (art. 20s-20zr)
 • Rozdział 1: Umowa o współdziałanie (art. 20s-20za)
 • Rozdział 2: Porozumienia podatkowe (art. 20zb-20zf)
 • Rozdział 3: Audyt podatkowy (art. 20zg-20zq)
 • Rozdział 4: Przepisy wspólne (art. 20zr)
 • DZIAŁ III: Zobowiązania podatkowe
 • Rozdział 1: Powstawanie zobowiązania podatkowego (art. 21-24)
 • Rozdział 2: Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta (art. 26-32)
 • Rozdział 3: Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (art. 33-46i)
 • Rozdział 4: Terminy płatności (art. 47-50)
 • Rozdział 5: Zaległość podatkowa (art. 51-52)
 • Rozdział 6: Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna (art. 53-58)
 • Rozdział 7: Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych (art. 59-66)
 • Rozdział 7a: Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (art. 67a-67e)
 • Rozdział 8: Przedawnienie (art. 68-71)
 • Rozdział 9: Nadpłata (art. 72-80)
 • Rozdział 9a: Podpisywanie deklaracji (art. 80a-80b)
 • Rozdział 10: Korekta deklaracji (art. 81-81b)
 • Rozdział 11: Informacje podatkowe (art. 82-86)
 • Rozdział 11a: Informacje o schematach podatkowych (art. 86a-86o)
 • Rozdział 12: Rachunki (art. 87-88)
 • Rozdział 13: Odpowiedzialność solidarna (art. 91-92)
 • Rozdział 14: Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych (art. 93-106)
 • Rozdział 15: Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich (art. 107-119)
 • DZIAŁ IIIa. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania (art. 119a-119zfn)
 • Rozdział 1: Klauzula przeciwko unikaniu opadatkowania (art. 119a-119f)
 • Rozdział 2: Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania (art. 119g-119l)
 • Rozdział 3: Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikania Opodatkowania (art. 119m-119v)
 • Rozdział 4: Opinie zabezpieczające (art. 119w-119zf)
 • Rozdział 5: Cofnięcie skutków unikania opodatkowania (art. 119zfa-119zfn)
 • DZIAŁ IIIb: Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (art. 119zg-119zzk)
 • Rozdział 1: Przepisy ogólne (art. 119zg-119zma)
 • Rozdział 2: Analiza ryzyka (art. 119zn-119zu)
 • Rozdział 3: Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego (art. 119zv-119zzd)
 • Rozdział 4: Kontrola (art. 119zzf-119zzg)
 • Rozdział 5: Kary pieniężne (art. 119zzh-119zzk)
 • DZIAŁ IV: Postępowanie podatkowe
 • Rozdział 1: Zasady ogólne (art. 120-129)
 • Rozdział 2: Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego (art. 130-132)
 • Rozdział 3: Strona (art. 133-138)
 • Rozdział 4: Załatwianie spraw (art. 139-143)
 • Rozdział 5: Doręczenia (art. 144-154c)
 • Rozdział 6: Wezwania (art. 155-160)
 • Rozdział 7: Przywrócenie terminu (art. 162-164)
 • Rozdział 8: Wszczęcie postępowania (art. 165-171)
 • Rozdział 9: Protokoły i adnotacje (art. 172-177)
 • Rozdział 10: Udostępnianie akt (art. 178-179a)
 • Rozdział 11: Dowody (art. 180-200)
 • Rozdział 11a: Rozprawa (art. 200a-200d)
 • Rozdział 12: Zawieszenie postępowania (art. 201-206)
 • Rozdział 13: Decyzje (art. 207-215)
 • Rozdział 14: Postanowienia (art. 216-219)
 • Rozdział 15: Odwołania (art. 220-235)
 • Rozdział 16: Zażalenia (art. 236-239)
 • Rozdział 16a: Wykonanie decyzji (art. 239a-239j)
 • Rozdział 17: Wznowienie postępowania (art. 240-246)
 • Rozdział 18: Stwierdzenie nieważności decyzji (art. 247-252)
 • Rozdział 19: Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej (art. 253-256)
 • Rozdział 20: Wygaśnięcie decyzji (art. 258-259)
 • Rozdział 21: Odpowiedzialność odszkodowawcza (art. 260)
 • Rozdział 22: Kary porządkowe (art. 262-263)
 • Rozdział 23: Koszty postępowania (art. 264-271)
 • DZIAŁ V: Czynności sprawdzające (art. 272-280)
 • DZIAŁ VI: Kontrola podatkowa (art. 281-292)
 • DZIAŁ VII: Tajemnica skarbowa (art. 293-305)
 • DZIAŁ VIIa: Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami (uchylony)
 • Rozdział 1: Zasady ogólne wymiany informacji podatkowych (art. 305a)
 • Rozdział 2: Szczegółowe zasady wymiany informacji podatkowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej (art. 305b-305m)
 • Rozdział 3: Szczegółowe zasady wymiany informacji o przychodach (dochodach) z oszczędności (art. 305n-305o)
 • DZIAŁ VIII: Przepisy karne (art. 305p-306)
 • DZIAŁ VIIIa: Zaświadczenia (art. 306a-306n)
 • DZIAŁ IX: Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
 • Rozdział 1: Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 307-323)
 • Rozdział 2: Przepisy przejściowe (art. 324-342)
 • Rozdział 3: Przepisy końcowe (art. 343-344)
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. nr 137, poz. 926)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540)
 • Scale of justice gold.png Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 1 lipca 2020. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.

  System prawny Polski – w Polsce obowiązuje system prawny typu kontynentalnego. Duży wpływ na jego kształt miało prawo niemieckie i francuskie. Prawo podatkowe – ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków. Prawo podatkowe stanowi także o obowiązujących procedurach, które winny być przestrzegane przez organy podatkowe oraz strony w trakcie postępowania podatkowego i wykonywania innych czynności zmierzających do ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego i skutecznego poboru podatku.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Rödl & Partner: Ordynacja podatkowa. 2016-11-28.
  Reklama