• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oprogramowanie pośredniczące

  Przeczytaj także...
  Online Transaction Processing (OLTP) – kategoria aplikacji klient-serwer dotyczących baz danych w ramach bieżącego przetwarzania transakcji obejmujących takie zastosowania jak systemy rezerwacji, obsługa punktów sprzedaży, systemy śledzące itp. W systemach tych klient współpracuje z serwerem transakcji, zamiast z serwerem bazy danych.webMethods Integration Server (lub webMethods ESB) jest bazującym na Java, wieloplatformowym serwerem integracyjnym klasy enterprise i jednocześnie jednym z kluczowych elementów rodziny webMethods. Umożliwia on w łatwy sposób tworzenie i udostępnianie usług, mapowanie komunikatów różnych typów, oraz realizację komunikacji między różnorodnymi systemami i technologiami.
  Tuxedo – oprogramowanie pośredniczące będące monitorem transakcji, które nadaje się do tworzenia szkieletu systemów transakcyjnych (np. bankowych). Podstawową funkcjonalnością systemu jest zapewnienie poprawności wykonywania operacji transakcyjnych w środowisku rozproszonym.
  Schemat middleware

  Oprogramowanie pośredniczące (ang. middleware) – rodzaj oprogramowania umożliwiający komunikację pomiędzy różnymi aplikacjami/usługami lub systemami.

  Architektura oprogramowania pośredniczącego jest wykorzystywana głównie w systemach rozproszonych przy łączeniu ze sobą różnych komponentów oprogramowania (często znajdujących się na różnych platformach) lub komunikacji z kanałami dostępu do nich.

  Oprogramowanie middleware ma za sobą długą historię sięgającą lat 60. i na początku było stworzone do budowy centralnych systemów informatycznych (ważnych instytucji i banków) oraz komunikacji z nimi.

  Aplikacja, program użytkowy - konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność, element oprogramowania użytkowego.Zarządzanie relacjami z klientami, CRM (ang. customer relationship management) – to zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami.

  Przykładami middleware są:

 • Monitory transakcyjne (Tuxedo, CICS), są to systemy transakcyjne najczęściej wykorzystywane przy budowie centralnych systemów bankowych.
 • Oprogramowanie zorientowane na przetwarzanie komunikatów [MOM] (IBM WebSphere MQ, IBM WebSphere Message Broker).
 • Serwery aplikacyjne (serwer aplikacji JEE).
 • Serwery integracyjne (webMethods Integration Server, Apache ServiceMix).
 • Silniki procesowe (Tibco iProcess).
 • Systemy bazodanowe (DB2, Oracle Database, MySQL).
 • Procesory zapytań (rozmaitego rodzaju aplikacje integrujące interfejsy różnych komponentów aplikacyjnych, np. Enterprise Integration Portals, w których zapytania zadawane przez aplikację, np. CRM, są przetwarzane na zapytania obsługiwane przez inną aplikację, np. system billingowy).
 • DDR (ang. Data Driven Routing) pozwalający na budowę rozproszonej bazy danych w oparciu o bazy nie obsługujące rozproszonych transakcji.
 • Obecnie termin middleware zaczyna mieć nieco szersze znaczenie, co wiąże się z wprowadzeniem oprogramowania pośredniczącego w transakcjach internetowych (CORBA, COM+) i innego oprogramowania łączącego klienta z usługodawcą (agenty).

  COM (ang. Component Object Model) – standard definiowania i tworzenia interfejsów programistycznych na poziomie binarnym dla komponentów oprogramowania wprowadzony przez firmę Microsoft wraz z bibliotekami zapewniającymi podstawowe ramy i usługi dla współdziałania komponentów COM i aplikacji.Architektura trójwarstwowa (ang. three-tier architecture lub three-layer architecture) - architektura typu klient-serwer, w której interfejs użytkownika, przetwarzanie danych i składowanie danych są rozwijane w postaci osobnych modułów, zwykle na oddzielnych platformach; koncepcja architektury trójwarstwowej wywodzi się z Rational Software.

  Rozwiązania komercyjne[]

 • Tuxedo
 • Tibco iProcess
 • IBM WebSphere MQ
 • IBM WebSphere Message Broker
 • IBM WebSphere Process Server
 • Oracle AquaLogic
 • webMethods Integration Server
 • webMethods Broker
 • Zobacz też[]

 • Architektura trójwarstwowa
 • Przypisy

  1. Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. [dostęp 2014-09-13]. s. 83.
  CORBA (ang. Common Object Request Broker Architecture) – technologia zapewniająca komunikację pomiędzy obiektami pracującymi w heterogenicznych (różnorodnych) systemach komputerowych. Obiekty pełniące dowolne funkcje mogą być zaimplementowane w różnych językach programowania, na dowolnej platformie sprzętowej, pod kontrolą różnych systemów operacyjnych.IBM WebSphere MQ - pakiet oprogramowania do przesyłania komunikatów (ang. MOM - Message Oriented Middleware) firmy IBM. Pakiet powstał w 2002 roku na bazie MQSeries, podobnego pakietu powstałego w tej firmie w 1994 r.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  System rozproszony (ang. distributed system) to zbiór niezależnych urządzeń technicznych połączonych w jedną, spójną logicznie całość. Zwykle łączonymi urządzeniami są komputery, rzadziej – systemy automatyki. Połączenie najczęściej realizowane jest przez sieć komputerową, jednak można wykorzystać również inne – prostsze – magistrale komunikacyjne. Urządzenia są wyposażone w oprogramowanie umożliwiające współdzielenie zasobów systemowych.
  Oracle Database – to oficjalna nazwa systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych (ang. RDBMS) stworzonego przez firmę Oracle Corporation. Nazwa Oracle pochodzi od nazwy kodowej jednego z projektów sponsorowanych przez CIA, nad którymi pracował współzałożyciel korporacji Oracle – Larry Ellison.
  System informatyczny – jest to zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej. Na systemy informatyczne składają się obecnie takie elementy jak:
  Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.
  Serwer aplikacji Java EE (wcześniej J2EE) - serwer aplikacji na którym działają aplikacje napisane w architekturze Java Enterprise Edition. Po wersji 1.4 nazywana Java EE (w skrócie JEE).
  Architektura oprogramowania – w informatyce jest to podstawowa organizacja systemu wraz z jego komponentami, wzajemnymi powiązaniami, środowiskiem pracy i regułami ustanawiającymi sposób jej budowy i rozwoju.
  Komponent – niezależnie wytworzony, skompilowany (z ukrytymi szczegółami implementacyjnymi) moduł programowy, udostępniający swą funkcjonalność za pomocą jednoznacznie zdefiniowanego interfejsu, zdolny do współdziałania z większą całością (systemem) oraz innymi komponentami.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.043 sek.