• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oprogramowanie do zarządzania projektami

  Przeczytaj także...
  Ryzyko (ang. risk, fr. risque, niem. risiko,wł. rischio) – jest pojęciem wieloznacznym, trudnym do zdefiniowania. W różnych dziedzinach nauk jest ono różnie interpretowane, dlatego zdaniem niektórych autorów stworzenie jednej uniwersalnej definicji jest niemożliwe.Interesariusze (ang. stakeholders) – podmioty (osoby, społeczności, instytucje, organizacje, urzędy), które mogą wpływać na przedsiębiorstwo oraz pozostają pod wpływem jego działalności. Pojęcie zostało użyte po raz pierwszy w 1963 roku przez Stanford Research Institute.
  Heterogeniczność - jest to niejednorodność (zróżnicowanie). Może tyczyć się każdej dziedziny życia. W środowisku informatycznym oznacza zróżnicowaną wielkość struktur danych, różną funkcjonalność, różne modele danych, np.: sieć komputerowa, która zawiera serwery z zainstalowanymi różnymi systemami operacyjnymi. W dziedzinie chemii fizycznej i materiałoznawstwa oznacza „wielofazowość” – stan układu termodynamicznego, w którym składa się on z więcej niż jednej fazy (np. heteroazeotrop, heterozeotrop). Pojęciem przeciwnym jest homogeniczność (np. homozeotrop, homoazeotrop).

  Oprogramowanie do zarządzania projektami – termin zbiorczy dla oprogramowania komputerowego służącego do harmonogramowania, kontroli i zarządzania budżetem, alokacji zasobów, zarządzania jakością i dokumentacją, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania odchyleniami w projektach.

  Plik (ang. file) – uporządkowany zbiór danych o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego całość. Nazwa pliku nie jest częścią tego pliku, lecz jest przechowywana w systemie plików.PERT (ang. Program Evaluation and Review Technique) – probabilistyczna metoda planowania i kontroli projektu, wykorzystująca programowanie sieciowe, stosowana w zarządzaniu projektami.

  Zadania oprogramowania do zarządzania projektami[]

  Harmonogramowanie[]

  Jednym z najważniejszych zadań podczas zarządzania projektami jest harmonogramowanie sekwencji zdarzeń i zadań. Oprogramowanie pozwala na opanowanie złożoności tego zadania. Oprogramowanie oferuje następujące wsparcie:

  Zarządzanie projektem – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi planowanie, harmonogramowanie, realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).
 • Zdarzenia mogą zależeć od siebie w różny sposób. Oprogramowanie pomaga w śledzeniu tych zależności.
 • Harmonogramowanie przydziału zasobów do zadań tak, aby wykorzystać zasoby najbardziej efektywnie.
 • Radzenie sobie z niepewnościami oszacowania czasu trwania poszczególnych zadań i śledzenie czasu wykonania.
 • Pomoc przy takim ustawianiu zadań by zdążyć w planowanym terminie zakończenia projektu.
 • Pomoc przy pracy z wieloma harmonogramami projektów.
 • Dostarczanie informacji[]

  Oprogramowanie do zarządzania projektami dostarcza duża ilość informacji wielu ludziom biorących udział w projekcie albo zainteresowanych wynikami projektu (interesariuszom). Typowe wymagania stawiane przed takim oprogramowaniem to dostarczenie:

  Zasoby (ang. resources) to w terminologii APICS dotyczącej MRP wszystko, co jest potrzebne do wyprodukowania wyrobu, a czego brak spowodowałby niewykonanie planu. W tym znaczeniu zasobami są, przede wszystkim, surowce i materiały (podstawowe i pomocnicze), moce przerobowe (produkcyjne) liczone czasem dostępności maszyn (odpowiednich rodzajów) i pracowników (odpowiednich zawodów i specjalności), media zasilające, narzędzia oraz pieniądze.System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.
 • Listy zadań dla osób i przydział zasobów do zadań w projekcie.
 • Zbiorczej informacji o długości trwania zadań.
 • Wczesnych ostrzeżeń o ryzykach w projekcie.
 • Informacji o pracochłonności.
 • Informacji historycznych dotyczących dotychczasowego przebiegu projektu w kontekście harmonogramu, budżetu oraz zakresu.
 • Obliczanie ścieżki krytycznej[]

  W przypadku skomplikowanych harmonogramów mamy do czynienia ze ścieżką krytyczną lub sekwencją zdarzeń czy zadań zależnych od siebie w określonej kolejności. Zdarzenia te w sposób bezpośredni wpływają na długość trwania całego projektu. Oprogramowanie do zarządzania projektami może i powinno pomagać planistom w identyfikowaniu ścieżki krytycznej.

  Zarządzanie jakością (QM, z ang. quality management) – system zarządzania składający się z następujących etapów:Sieć komputerowa (w skrócie: sieć) – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. "punktami sieci".

  Rodzaje oprogramowania do zarządzania projektami[]

  Dla komputerów klasy desktop[]

  Oprogramowanie do zarządzania projektami może zostać zaimplementowane jako program działający na komputerze użytkownika. Zwykle oznacza to wygodniejszy, szybciej działający i bardziej bogaty interfejs użytkownika. Aplikacje desktopowe, przechowują swoje dane najczęściej w pliku. Jednakże niektóre aplikacje mają możliwość do współdzielenia i współpracy z innymi użytkownikami, a nawet przechowywania danych w centralnej bazie danych, np. relacyjnej.

  Model relacyjny – model organizacji danych bazujący na matematycznej teorii mnogości, w szczególności na pojęciu relacji. Na modelu relacyjnym oparta jest relacyjna baza danych (ang. Relational Database) – baza danych, w której dane są przedstawione w postaci relacyjnej.Budżet (z ang. budget, ze stfr. bougette) – zestawienie planowanych wpływów (cash flow in +) i wydatków (cash flow in -). Pojęć wpływy i wydatki, które są pojęciami finansowymi nie należy mylić z pojęciami przychody i koszty, które są pojęciami księgowymi, bowiem pojęcia finansowe oznaczają rzeczywiste przepływy pieniężne, które odbywają się przez kasę i rachunek bankowy, a pojęcia księgowe oznaczają tylko zapisy na kontach księgowych, które niekoniecznie muszą się pokrywać z rzeczywistymi przepływami pieniężnymi np. odpisy amortyzacyjne itp.

  Aplikacje takie mogą być zaimplementowane aby działać w środowisku heterogenicznym z wieloma różnymi systemami operacyjnymi, lecz jest to rzadkość w przypadku tego typu aplikacji.

  Oparte na WWW[]

  Cechy tego typu rozwiązania są następujące:

 • Aplikacja może być dostępna z dowolnego komputera bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania (wymagania to przeglądarka internetowa i dostęp do sieci komputerowej).
 • Łatwość obsługi.
 • Dostęp dla wielu użytkowników jednocześnie.
 • Łatwość wdrażania zmian w oprogramowaniu, gdyż jest ono na centralnym serwerze.
 • Zwykle działa wolniej niż aplikacje desktopowe.
 • Informacje o projekcie nie są dostępne bez podłączenia do sieci albo przy wyłączonym serwerze.
 • Zobacz też[]

 • zarządzanie projektami
 • PERT

 • Ścieżka krytyczna (po ang. Critical Path Method, CPM ) - w teorii zarządzania projektami ciąg takich zadań (podzadań projektu), że opóźnienie któregokolwiek z nich opóźni zakończenie całego projektu. W praktyce narzędzie planowania i kierowania prac i zapewnienia ich prawidłowego przebiegu w czasie.Zarządzanie ryzykiem w projekcie – to zarządzanie polegające na monitorowaniu i obniżaniu ryzyka do poziomu akceptowalnego przez menedżera projektu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).
  Przeglądarka internetowa lub przeglądarka WWW (ang. web browser) – program komputerowy służący do pobierania i wyświetlania stron internetowych udostępnianych przez serwery WWW, a także odtwarzania plików multimedialnych, często przy użyciu dodatkowych rozszerzeń, zwanych wtyczkami.
  Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.
  Serwer - program świadczący usługi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystających z innych komputerów połączonych w sieć.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.278 sek.