Opis taksacyjny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Opis taksacyjny – część danych inwentaryzacyjnych planu urządzenia lasu, obejmuje charakterystykę lasów i gruntów. Zawiera m.in.:

Gleba, pedosfera – biologicznie czynna powierzchniowa (do 2 m miąższości) warstwa skorupy ziemskiej, powstała w procesie glebotwórczym ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych. Gleba składa się z części mineralnej i organicznej. Częścią gleby są organizmy glebowe.Lista stanowi zestawienie gatunków roślin i brunatnic (stanowiących protisty roślinopodobne) objętych ścisłą ochroną gatunkową w Polsce. Zestawienie obejmuje gatunki chronione na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin wymienione w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia (w kolumnie uwagi dodano informacje o wymaganych strefach ochrony zgodnie z załącznikiem nr 4).
 • dokładną lokalizację drzewostanu z podaniem nazwy nadleśnictwa, obrębu leśnego, leśnictwa, numeru oddziału i litery pododdziału, z uwzględnieniem podziału terytorialnego kraju,
 • rodzaj użytku gruntowego i jego powierzchnię (areał),
 • opis siedliska leśnego, w tym:
 • terenu: rzeźby terenu, wystawy, nachylenia,
 • gleby: (typu, podtypu, gatunku),
 • pokrywy gleby: (naga, ścioła, zielna, mszysta, mszysto-czernicowa, zadarniona, silnie zadarniona, silnie zachwaszczona)
 • zagrożeniach siedliska itp.
 • cele gospodarowania w lasach:
 • hodowlany - wyrażony w postaci typu gospodarczego drzewostanu,
 • techniczny - wyrażony w postaci wieku rębności drzewostanu,
 • opis drzewostanu, w tym udział gatunkowy, wiek, stan zdrowotny i techniczny, budowę pionową drzewostanu, stopień pokrycia powierzchni, występujące osobliwości przyrodnicze (pomniki przyrody, stanowiska roślin rzadkich i chronionych), powierzchnie nie tworzące wydzieleń: gniazda, luki, kępy oraz inne cechy charakterystyczne dla środowiska przyrodniczego lub ważne dla gospodarki leśnej,
 • elementy charakterystyki lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia wyrażane w postaci liczbowej, w tym średnie wymiary drzew, bonitację drzewostanów, miąższość i przyrost miąższości grubizny,
 • określenie wskazań gospodarczych na gruncie przez sporządzającego opis taksacyjny.
 • Syntetycznym zakończeniem opisu taksacyjnego są wskazania gospodarcze.

  Plan urządzenia lasu - szczegółowy leśny plan gospodarczy, podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa - np. nadleśnictwa.Nadleśnictwo – podstawowa jednostka gospodarcza i organizacyjna w strukturze Lasów Państwowych. Nadleśnictwo wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i obejmuje swoim obszarem możliwy do zapewnienia szczegółowego nadzoru i kontroli pracy podległych leśniczych.

  Wykonywanie opisu to taksacja leśna.

  Warto wiedzieć że... beta

  Drewno okrągłe – to pień lub element korony drzewa bez wierzchołka i gałęzi, nieprzetarty wzdłużnie, okorowany lub nie, pozyskany w stanie okrągłym. Drewno takie może być zastosowane jako słupy, pale, stemple itp. albo jako drewno tartaczne.
  Leśnictwo - jednostka organizacyjna w strukturze nadleśnictwa. Liczba i obszar leśnictwa zależy od stanu rozproszenia lasów, rozmiaru zadań gospodarczych, nasilenia szkodnictwa leśnego itp. Powierzchnia leśnictwa może wynosić od około 400 do nawet 3000 ha. Na czele leśnictwa stoi leśniczy, powołany do wykonywania na powierzonym mu terenie czynności techniczno-gospodarczych, ochronnych i administracyjno-rachunkowych. Leśniczy wykonuje swoje zadania przy pomocy podległych mu podleśniczych.
  Gospodarczy typ drzewostanu (GTD) określa hodowlany cel gospodarowania, docelowo dla wieku dojrzałości rębnej, w formie pożądanej kolejności udziału głównych gatunków drzew zapisywanych wzrastająco; np. zapis GTD: So-Db, oznacza, że w wieku dojrzałości rębnej danego drzewostanu, gatunkiem panującym powinien być dąb, a współpanującym sosna.
  Miąższość drewna, miąższość drzewa, masa drzewna – objętość części drzewa, także drzewostanu zwykle ograniczana do drewna okrągłego mierzona w kubikach, czyli metrach sześciennych. Zazwyczaj określa się miąższość nadziemnej części drzew, chociaż pomiarom może podlegać również miąższość całkowita (łącznie z korzeniami). Istotnym parametrem oceny drzewostanu jest przyrost jego miąższości obliczany w m³/ha. Miąższość drzewostanu to suma objętości (miąższości) wszystkich drzew w danym drzewostanie.
  Typ siedliskowy lasu – podstawowa jednostka w klasyfikacji siedlisk leśnych, obejmująca wszystkie powierzchnie leśne o zbliżonych warunkach siedliskowych wykazując podobne możliwości produkcyjne. Diagnoza typów siedliskowych lasu jest wykorzystywana przy planowaniu i doborze gatunków drzew, preferowanych w danych warunkach siedliska. Typy siedliskowe lasu mogą się różnić składem florystycznym, strukturą, trwałością, żyznością i wilgotnością gleby, klimatem, ukształtowaniem terenu i jego budową geologiczną.
  Wydzielenie leśne - w leśnictwie, fragment lasu jednolity pod względem ważnych gospodarczo cech (np. wiek, skład gatunkowy drzewostanu), wymagający jednakowego traktowania gospodarczego. Elementarna jednostka opisu lasu i planowania gospodarki leśnej w urządzaniu lasu. Synonimy: pododdział leśny, żargonowo także drzewostan.
  Las (biocenoza leśna) - kompleks roślinności swoisty dla danego kontynentu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących w zwarciu, wraz ze światem zwierzęcym i różnymi czynnikami przyrody nieożywionej oraz związkami, które między nimi występują.

  Reklama