• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Open government

  Przeczytaj także...
  E-Government (z ang. e-administracja), według definicji Komisji Europejskiej, jest stosowaniem technologii informatycznych w administracji publicznej. Wiąże się to ze zmianami organizacyjnymi i nowymi umiejętnościami służb publicznych, które mają poprawić jakość świadczonych przez administrację usług.Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.
  Partycypacja obywatelska – zespół działań i metod uczestnictwa obywateli w określaniu i rozwiązywaniu własnych problemów. Podstawą partycypacji jest uznanie legalności wybranej demokratycznie władzy i partnerstwo władz z grupami i organizacjami mieszkańców. Opiera się ona również na założeniu, że udział obywateli w zarządzaniu demokratycznym państwem nie powinien być ograniczony wyłącznie do udziału w wyborach.

  Otwarty rząd (ang. Open Government) – koncepcja zmian funkcjonowania instytucji publicznych, których celem jest zwiększanie dostępu do informacji publicznej i innych zasobów informacyjnych będących w posiadaniu instytucji publicznych, jak również działania na rzecz zwiększenia poziomu transparentności administracji publicznej. Rozwój koncepcji otwartego rządu jest ściśle związany z postępem technologicznym, dostępnością cyfrowych narzędzi ułatwiających komunikację oraz usieciowieniem funkcjonowania jednostek i instytucji.

  Przetwarzanie danych (ang. data processing) – przekształcanie treści i postaci danych wejściowych (ang. input) metodą wykonywania systematycznych operacji w celu uzyskania wyników (ang. output) w postaci z góry określonej. Wyróżnia się przetwarzanie numeryczne (stosunkowo skomplikowane algorytmy i niewielkie ilości danych) oraz systemowe (stosunkowo proste algorytmy i duże ilości danych).Informacja poufna - informacja dotycząca emitenta lub papieru wartościowego, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po ujawnieniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę papieru wartościowego.

  Historyczne korzenie otwartego rządu tkwią w oświeceniowej debacie o kształcie powstającego wtedy demokratycznego społeczeństwa. Główne wartości, do których odwołuje się koncepcja otwartego rządu to:

 • Przejrzystość i związana z tym wiarygodność działań państwa,
 • Zaangażowanie obywateli poprzez uczestnictwo w procesach podejmowania decyzji oraz inne formy obywatelskiej współpracy w działaniach instytucji państwowych,
 • Szeroko rozumiana otwartość instytucji publicznych, która jest warunkiem realizacji powyższych wartości.
 • Działania na świecie[ | edytuj kod]

  W Unii Europejskiej elementy filozofii otwartego rządu pojawiły się w Deklaracji z Visby z 2009 roku oraz sformułowanej na jej podstawie Cyfrowej Agendzie dla Europy. Rozwiązania otwartego rządu są adaptowane przede wszystkim przez władze szczebla lokalnego, m.in. w Nowym Jorku, Londynie, czy Hongkongu. Największe projekty otwartego rządu na szczeblu krajowym są obecnie realizowane przez administrację amerykańską i brytyjską.

  Europa 2020 – plan rozwoju zapoczątkowany 3 marca 2010 roku przez Komisję Europejską w celu stymulowania rozwoju gospodarki Unii Europejskiej. Europa 2020 stanowi kontynuację Strategii lizbońskiej z lat 2000-2010 i ukierunkowana jest na inteligentny, zrównoważony, sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój przy zwiększonej koordynacji na szczeblu Unijnym i krajowym.Londyn (ang. London) – miasto w południowo-wschodniej części Wielkiej Brytanii, stolica tego państwa, a także stolica Anglii.

  Amerykański projekt rządowy „data.gov” stawia sobie za cel „zwiększanie publicznego dostępu do danych wytworzonych przez władze wykonawcze rządu federalnego w formatach umożliwiających ich dalsze przetwarzanie.” W zamierzeniu strona projektu ma stać się repozytorium dla wszelkich informacji, które zbierają instytucje rządowe, a które nie mają charakteru personalnego lub poufnego.

  Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.Informacja publiczna – informacja wydawana przez rząd, rzadziej – w niektórych krajach przez sądy i inne instytucje, także stowarzyszenia czy fundacje. W wielu krajach za informację publiczną uznaje się dostęp do posiedzeń rządu z możliwością rejestracji obrazu i dźwięku, a także metadane uważane za integralną część danych właściwych czy rozkłady jazdy, komunikaty i inne. Według prawa polskiego każda informacja o sprawach publicznych. Prawo uzyskiwania informacji przysługuje każdemu jako prawo człowieka.

  Brytyjski projekt rządowy „data.gov.uk” stawia sobie za zadanie udostępnienie niemal wszystkich danych niepersonalnych zbieranych na potrzeby administracji publicznej do swobodnego ponownego wykorzystania. Według informacji zawartych na stronie, „rząd uwalnia publiczne dane, aby pomóc ludziom zrozumieć jak działa rząd oraz w jaki sposób podejmowane są decyzje (…) wysoka dostępność danych oznacza, że ludziom łatwiej będzie decydować oraz sugerować w kwestiach działań podejmowanych przez instytucje publiczne.”

  Nowy Jork (ang. City of New York, również New York, New York City) – najludniejsze miasto w Stanach Zjednoczonych, a zarazem centrum jednej z najludniejszych aglomeracji na świecie. Nowy Jork wywiera znaczący wpływ na światowy biznes, finanse, media, sztukę, modę, badania naukowe, technologię, edukację oraz rozrywkę. Będąc między innymi siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowi ważne centrum spraw międzynarodowych i jest powszechnie uważany za kulturalną stolicę świata.Hongkong (oficj. Specjalny Region Administracyjny Hongkong; ang. Hong Kong, Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China, chiń. 香港, kantoński jyutping: hoeng1 gong2, mandaryński pinyin: Xiānggǎng) – specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej (drugim regionem jest Makau), znajdujący się na wschodnim wybrzeżu Chin, nad Morzem Południowochińskim.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • E-government
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Mapa drogowa otwartego rządu w Polsce. Centrum Cyfrowe, 8 lipca 2011. [dostęp 3 listopada 2011].
  2. O sobie. Data.gov, 27 maja 2009. [dostęp 3 listopada 2011].
  3. The Nation’s New Chief Information Officer Speaks. The New York Times, 30 kwietnia 2009. [dostęp 3 listopada 2011].
  4. Ordnance Survey offers free data access. BBC News, 1 kwietnia 2010. [dostęp 3 listopada 2011].
  5. O sobie. Data.gov.uk, 30 września 2009. [dostęp 3 listopada 2011].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Mapa drogowa otwartego rządu w Polsce (tekst źródłowy)
 • Administracja publiczna jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk i może być rozpatrywana z różnych punktów widzenia, co wiąże się z rozległością przedmiotu badań.Oświecenie, jako wiek rozumu, czy wiek filozofów – nurt kulturalny oraz okres w historii Europy przypadający na lata 1688-1789. W rozumieniu szerszym: epoka w dziejach kultury europejskiej między barokiem a romantyzmem. Wszystkie nazwy oddają przełomowy charakter tej epoki. Oświecony, czyli wyzwolony z wszelkich więzów, rozum ludzki ma być światłem rozjaśniającym drogę do poznania prawdy o świecie i człowieku.
  Warto wiedzieć że... beta

  Postęp techniczny - proces zmian rozwojowych techniki wyrażający się przez wprowadzenie do procesu produkcji nowych, udoskonalonych maszyn, urządzeń, narzędzi i nowych technologii oraz przez wykorzystanie w sposób doskonalszy istniejących zasobów.
  Format pliku w informatyce to ustalony standard zapisu informacji w pliku danego typu. Sposób zakodowania informacji lub danych zależy od zastosowanej aplikacji. Ze względu na dostępność do specyfikacji struktury formatu, wyróżnia się powszechnie znany, czyli otwarty format pliku (o publicznie dostępnej strukturze) oraz utajniony przez producenta programu format zamknięty.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.066 sek.