• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Online analytical processing

  Przeczytaj także...
  Statystyka (niem. Statistik, „badanie faktów i osób publicznych”, z łac. [now.] statisticus, „polityczny, dot. polityki”, od status, „państwo, stan”) – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.Analiza finansowa jest obok analizy techniczno-ekonomicznej elementem analizy ekonomicznej, będącej filarem analizy działalności przedsiębiorstwa. Zadaniem analizy finansowej jest dostarczenie informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie zarządzania oraz wykorzystywanych przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów, urzędy statystyczne itp.
  Transakcja - zbiór operacji na bazie danych, które stanowią w istocie pewną całość i jako takie powinny być wykonane wszystkie lub żadna z nich. Warunki jakie powinny spełniać transakcje bardziej szczegółowo opisują zasady ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability - Atomowość, Spójność, Izolacja, Trwałość).

  OLAP (ang. On-Line Analytical Processing) – przetwarzanie informacji z wykorzystaniem wielowymiarowej bazy danych.

  Narzędzia OLAP są często używane do wykonywania analiz trendów sprzedaży, czy też analiz finansowych (hurtownia danych). Są też przydatne do wstępnego przeglądania zbioru danych przez analityka we wstępnej fazie analiz statystycznych. Pojęcie OLAP powstało poprzez modyfikacje pojęcia związanego z tradycyjnymi bazami danych – OLTP (Online Transaction Processing).

  Model relacyjny – model organizacji danych bazujący na matematycznej teorii mnogości, w szczególności na pojęciu relacji. Na modelu relacyjnym oparta jest relacyjna baza danych (ang. Relational Database) – baza danych, w której dane są przedstawione w postaci relacyjnej.ETL (ang. Extract, Transform and Load) – narzędzia wspomagające proces pozyskania danych dla baz danych, szczególnie dla hurtowni danych.

  Klasyfikacja[ | edytuj kod]

  Systemy OLAP zazwyczaj dzieli się na trzy kategorie:

 • wielowymiarowe (MOLAP, ang. multidimensional OLAP),
 • relacyjne (ROLAP, ang. relational OLAP),
 • hybrydowe (HOLAP, ang. hybrid OLAP).
 • Wielowymiarowe[ | edytuj kod]

  Tradycyjne systemy OLAP są często nazywane wielowymiarowymi OLAP (ang. multidimensional OLAP lub MOLAP), gdyż przekładają transakcje na wielowymiarowe widoki. Dane są organizowane w postaci wielowymiarowych kostek.

  Widok (perspektywa) to logiczny byt (obiekt), osadzony na serwerze baz danych. Umożliwia dostęp do podzbioru kolumn i wierszy tabel lub tabeli na podstawie zapytania w języku SQL, które stanowi część definicji tego obiektu. Przy korzystaniu z widoku jako źródła danych należy odwoływać się identycznie jak do tabeli. Operacje wstawiania, modyfikowania oraz usuwania rekordów nie zawsze są możliwe ( np. w sytuacji gdy widok udostępnia część kolumn dwóch tabel tb_A oraz tb_B bez kolumny z kluczem głównym tabeli tb_B ). W niektórych SZBD widok służy wyłącznie do pobierania wyników i ograniczania dostępu do danych.HOLAP - (Hybrid OLAP) stara się łączyć zalety ROLAP i MOLAP. Wykorzystane są tutaj jednocześnie wielowymiarowe (dane zagregowane) oraz relacyjne (dane elementarne, bez dublowania) bazy danych. Zapytania szczegółowe są wykonywane wolniej, ponieważ działają na strukturze relacyjnej (ROLAP). Dane w HOLAP maja zwykle mniejszy rozmiar niż dane w MOLAP. Struktury HOLAP są przeznaczone dla potrzeb szybkiego dostępu do agregacji bazujących na dużych zbiorach danych.

  Systemy relacyjne[ | edytuj kod]

  Systemy ROLAP przechowują dane (często w postaci źródłowej) oraz tabele wymiarów w relacyjnych bazach danych. W tym rozwiązaniu również można wykorzystać dodatkowe tabele do przechowywania zagregowanych informacji. Wymaga to jednak większego nakładu na proces ETL.

  Przetwarzanie informacji – działanie polegające na zastosowaniu szeregu metod i procedur transformacji informacji zgodnie z określonymi wcześniej potrzebami informacyjnymi kierownictwa. Typowymi przykładami procedur transformacji informacji są: agregacja informacji, dezagregacja, wyszukiwanie, selekcja, operacje arytmetyczne, metody statystyczne, porównywanie, metoda rangowania, sortowanie.Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).

  Systemy hybrydowe[ | edytuj kod]

  Wśród dostawców rozwiązań nie ma jednoznacznych ustaleń definicyjnych, określających co kwalifikuje się jako hybrydowy OLAP – poza tym, że baza danych rozdziela dane pomiędzy podsystem relacyjny i specjalizowany, łącząc tym samym cechy OLAP wielowymiarowego i relacyjnego.

  Analiza (łac. [now.] analysis, od gr. ἀναλύειν analyein, „rozdzielić”, od ἀνα- ana- oraz lyein, „rozluźnić, rozwiązać, zniszczyć”) – rozkład na składniki/czynniki (w sensie materialnym i niematerialnym); przeciwieństwo syntezy.MOLAP (ang. Multidimensional OnLine Analytical Processing) – jeden z trzech głównych rodzajów oprogramowania przetwarzania analitycznego OLAP. Choć MOLAP ma podobne zastosowanie do ROLAP oraz HOLAP, umożliwiając analizę dużych ilości informacji, różni się od nich pod względem zastosowanych rozwiązań oraz implementacji. Dane przetwarzane przez MOLAP są często wstępnie przeliczane oraz składowane w wielowymiarowej kostce, która implementowana jest przeważnie jako wielowymiarowa tablica.

  Inne[ | edytuj kod]

  Używa się również, choć rzadziej niż powyższych, kategorii:

 • Desktop OLAP (DOLAP) – systemy niewielkiej, „osobistej” skali,
 • Real-time OLAP (RTOLAP) – systemy czasu rzeczywistego,
 • Web-based OLAP (WOLAP) – systemy dostępne w publicznej sieci.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Kostka OLAP
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. OLAP zaawansowany system analiz on line. Słownik ERP. [dostęp 2019-10-02].
  2. Serwer bazodanowy OLAP na przykładzie Hyperion Essbase – http://www.codec.pl/o-firmie/aktualnosci/hyperion-essbase-i-jego-znaczenie-dla-hyperion-planning/.
  Kostka OLAP (ang. OLAP cube) – jest strukturą danych, która pozwala na szybką analizę danych. Przechowuje ona dane w sposób bardziej przypominający wielowymiarowe arkusze kalkulacyjne niż tradycyjną, relacyjną bazę danych. Można ją również zdefiniować jako zdolność manipulowania i analizowania danych z różnych punktów widzenia. Rozmieszczenie danych w kostkach pokonuje ograniczenia relacyjnych baz danych.Hurtownia danych (ang. data warehouse) – rodzaj bazy danych, która jest zorganizowana i zoptymalizowana pod kątem pewnego wycinka rzeczywistości.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.