• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Olimpiady przedmiotowe - Polska  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” – olimpiada szkolna organizowana od 2004 przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce, Sieć Informacyjna Europe Diect w Polsce, Słupski Instytut ds. Młodzieży oraz miasto Słupsk. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie liceów ogólnokształcących i techników, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej – interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o filmie i komunikacji społecznej, organizowana od roku szkolnego 2016/2017 przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert.
  Wykaz olimpiad[ | edytuj kod]

  Olimpiady przedmiotowe uprawniające do zwolnienia z egzaminów finalistów i laureatów[ | edytuj kod]

  Do olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, uprawniających do zwolnienia finalistów i laureatów z przystąpienia do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu należą:

  Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – polska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów gimnazjów, odpowiednik olimpiady informatycznej dla szkół ponadgimnazjalnych (gimnazjaliści mogą brać udział w olimpiadzie informatycznej, ale uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie mogą brać udziału w olimpiadzie informatycznej gimnazjalistów). Zadania polegają na znalezieniu algorytmu rozwiązującego dany problem i zaimplementowaniu go w C, C++ lub Pascalu. Rozwiązania (kody źródłowe) oceniane są automatycznie, w skali od 0 do 100 punktów.Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej (pułtuska) – nieistniejąca olimpiada szkolna organizowana corocznie od 2003 do roku szkolnego 2009-2010 przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady był dr Marek Nadolski.
 • Olimpiada Artystyczna – zwalnia z egzaminu maturalnego z historii muzyki oraz historii sztuki
 • Olimpiada Biologiczna – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych i egzaminu maturalnego z biologii
 • Olimpiada Chemiczna – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych i egzaminu maturalnego z chemii
 • Olimpiada Filozoficzna – zwalnia z egzaminu maturalnego z filozofii
 • Olimpiada Fizyczna – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych i egzaminu maturalnego z fizyki
 • Olimpiada Geograficzna – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych i egzaminu maturalnego z geografii
 • Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie
 • Olimpiada Historyczna – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie oraz egzaminu maturalnego z historii
 • Olimpiada Informatyczna – zwalnia z egzaminu maturalnego z informatyki
 • Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego
 • Olimpiada Języka Angielskiego – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w zakresie języka angielskiego i egzaminu maturalnego z języka angielskiego
 • Olimpiada Języka Białoruskiego – zwalnia z egzaminu maturalnego z języka białoruskiego
 • Olimpiada Języka Francuskiego – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w zakresie języka francuskiego i egzaminu maturalnego z języka francuskiego
 • Olimpiada Języka Łacińskiego – zwalnia z egzaminu maturalnego z języka łacińskiego i kultury antycznej
 • Olimpiada Języka Niemieckiego – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z języka niemieckiego
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w zakresie języka rosyjskiego i egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w zakresie języka polskiego i egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie oraz egzaminu maturalnego z historii
 • Olimpiada Matematyczna Juniorów – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w zakresie matematyki
 • Olimpiada Matematyczna – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego z matematyki
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie oraz egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie.
 • Olimpiady tematyczne (zawodowe) uprawniające do zwolnienia z egzaminów finalistów i laureatów[ | edytuj kod]

  Do olimpiad tematycznych (zawodowych) uprawniających do zwolnienia finalistów i laureatów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie należą:

  Olimpiada matematyczna – najstarsza polska olimpiada przedmiotowa. Pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 1949/1950 z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Matematycznego i od tego czasu organizowana jest corocznie. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale uczniowie gimnazjów również mogą w niej startować. Począwszy od 2009 roku olimpiadę organizuje Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej.Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
 • Olimpiada „Buduj z Pasją” – zwalnia z egzaminów dla zawodów: murarz tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna „Euroelektra” – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik elektryk, technik elektronik, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik budownictwa, technik budownictwa okrętowego, technik dróg i mostów kolejowych, technik ekonomista, technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik geodeta, technik geolog, technik leśnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik technologii chemicznej, technik telekomunikacji, technik transportu kolejowego, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec, technik spedytor, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik włókiennik, technik technologii drewna, technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu, technik mechatronik, technik analityk, technik drogownictwa, technik urządzeń sanitarnych, technik mechanik okrętowy, technik usług fryzjerskich, technik górnictwa odkrywkowego, technik logistyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik pojazdów samochodowych, technik cyfrowych procesów graficznych
 • Olimpiada Logistyczna – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik logistyk, technik spedytor
 • Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik logistyk, technik spedytor
 • Olimpiada Statystyczna – zwalnia z egzaminu z kwalifikacji A.35 dla zawodu technik ekonomista
 • Olimpiada Techniki Samochodowej – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik administracji, technik organizacji reklamy
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik elektryk, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik elektronik, technik mechatronik, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik informatyk
 • Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – zwalnia z egzaminów dla zawodu technik geodeta
 • Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” – zwalnia z egzaminów dla zawodu technik górnictwa podziemnego
 • Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – zwalnia z egzaminów dla zawodu technik hotelarstwa
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik budownictwa, technik drogownictwa, technik dróg i mostów kolejowych, technik renowacji elementów architektury
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik administracji, technik księgarstwa, technik organizacji reklamy
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik ochrony środowiska, technik ogrodnik, technik leśnik, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik architektury krajobrazu
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody
 • Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego
 • Olimpiada Wiedzy o Turystyce – zwalnia z egzaminów dla zawodu technik obsługi turystycznej
 • Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, kelner, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego
 • Olimpiada Wiedzy o Żywności – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik budownictwa, technik budownictwa okrętowego, technik dróg i mostów kolejowych, technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik telekomunikacji, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik budownictwa wodnego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik okrętowy, technik mechanik lotniczy, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik teleinformatyk, technik automatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 • Olimpiady, które nie uprawniają do zwolnień z egzaminów[ | edytuj kod]

  Do olimpiad, które nie uprawniają do zwolnień z egzaminów należą:

  Olimpiada Statystyczna – olimpiada szkolna organizowana dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie daje możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości. W olimpiadzie mogą również uczestniczyć – za zgodą komitetów okręgowych – laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych — realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkoły. Organizatorami olimpiady jest Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministerstwo Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Olimpiada Języka Niemieckiego w Polsce – przedmiotowa olimpiada szkolna z zakresu języka niemieckiego, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 • Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie
 • Olimpiada Astronomiczna
 • Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna
 • Olimpiada Cyfrowa
 • Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
 • Olimpiada Medialna
 • Olimpiada Mediewistyczna
 • Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych („Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”)
 • Olimpiada Policyjna
 • Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej
 • Olimpiada Przedsiębiorczości
 • Olimpiada Solidarności
 • Olimpiada Teologii Katolickiej
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
 • Olimpiada Wiedzy Historycznej
 • Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
 • Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach
 • Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
 • Olimpiada Wiedzy o Mediach
 • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym
 • Olimpiada Wiedzy o Prawie
 • Olimpiada Wiedzy o Rodzinie
 • Olimpiada Wiedzy o RP
 • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”
 • Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową
 • Olimpiada Znajomości Afryki
 • Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania.
 • Olimpiady, które nie są już organizowane[ | edytuj kod]

  Do olimpiad, które nie są już organizowane należą:

  Szkoła – instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem w państwie, a także siedziba (budynek) tej instytucji oraz jej uczniowie i personel.Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.
 • Olimpiada Innowacji Technicznych
 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego – zwalniała z egzaminu gimnazjalnego w zakresie języka hiszpańskiego i egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego
 • Olimpiada „Losy Polaków na Wschodzie”
 • Olimpiada Wiedzy o Bankach
 • Olimpiada Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej (pułtuska)
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej (szczecińska)
 • Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Olimpiada Wiedzy o RP – olimpiada szkolna z zakresu tematyki wiedzy o społeczeństwie i edukacji prawniczej, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem olimpiady jest Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe Coptiosh w Białymstoku. Starożytność – okres w historii Bliskiego Wschodu, Europy i Afryki Północnej nazywany też antykiem i obejmujący dzieje tych regionów od powstania pierwszych cywilizacji do około V wieku n.e.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania, organizowana od roku szkolnego 2012/2013 przez Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
  Olimpiada Logistyczna – olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę logistyczną uczniów. Organizowana jest przez Wyższą szkołę Logistyki w Poznaniu. Skierowana jest do uczniów szkół średnich i policealnych uczących się zawodów: technik spedytor i technik logistyk. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministerstwo Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
  Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca kompetencje uczniów z zakresu innowacji i techniki, organizowana przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów. Adresatami Olimpiady są uczniowie polskich szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowani jej tematyką. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert.
  Olimpiada Matematyczna Juniorów – przedmiotowa olimpiada szkolna z zakresu matematyki, skierowana do uczniów gimnazjów, odpowiednik Olimpiady Matematycznej dla szkół ponadgimnazjalnych. W olimpiadzie mogą także brać udział uczniowie szkół podstawowych. Pierwsza edycja olimpiady odbyła się w roku szkolnym 2005/2006.
  Olimpiada Astronomiczna (oficjalna nazwa MEN: Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki) – olimpiada szkolna z zakresu astronomii, organizowana od roku szkolnego 1957/58 dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a następnie szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem zawodów jest Planetarium Śląskie. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. dr hab. Andrzej Sołtan (astronom) z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN.
  Olimpiada Języka Angielskiego – olimpiada szkolna sprawdzająca sprawdzająca wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu języka angielskiego, organizowana przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych: szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, dających możliwość uzyskania świadectwa maturalnego. Uczestnikami olimpiady mogą być również – za zgodą komitetu głównego – laureaci wojewódzkich konkursów kuratoryjnych, rekomendowani przez komisje konkursowe oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, realizujących indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę. W roku szkolnym 2016/2017 odbyła się 41 edycja olimpiady.
  Olimpiada Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji - organizowana jest przez Wyższe Szkoły Bankowe, Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundację Kronenberga przy Banku Handlowym oraz Narodowy Bank Polski.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.854 sek.