• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Olimpiady przedmiotowe - Polska  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Olimpiada filozoficzna – ogólnopolski konkurs filozoficzny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (i w szczególnych przypadkach gimnazjalnych), organizowany od roku szkolnego 1988/1989. Organizacja Olimpiady Filozoficznej uregulowana jest rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).Tytuł finalisty bądź laureata Olimpiady Filozoficznej (OF) jest równoznaczny z osiągnięciem maksymalnej liczby punktów na egzaminie maturalnym z filozofii. Olimpiada astronomiczna – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od roku szkolnego 1957/58 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem zawodów jest Planetarium Śląskie. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady jest prof. dr hab. Jerzy Kreiner z Instytutu Fizyki i Informatyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
  Struktura olimpiad[]

  W Polsce organizowanych jest każdego roku ponad 30 olimpiad, większość pod patronatem towarzystw naukowych, artystycznych lub szkół wyższych. Każda olimpiada składa się zwykle z trzech etapów:

 • I etap organizowany jest na poziomie szkolnym lub rejonowym – niekiedy polega na wysłaniu pracy pisemnej lub rozwiązań zadań przygotowanych przez komitet danej olimpiady;
 • Etap II ma zasięg wojewódzki lub ponadwojewódzki (dostają się do niego najlepsi uczestnicy I etapu);
 • Etap III, finałowy, o zasięgu ogólnopolskim, organizowany jest zazwyczaj w mieście organizatora zawodów.
 • Finaliści i laureaci[]

  Zdobycie tytułu finalisty olimpiady zatwierdzonej przez MEN zwalnia z konieczności zdawania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu oraz zapewnia 100% punktów z matury na poziomie rozszerzonym (pod warunkiem że uczeń wybrał dany przedmiot na maturze). Dla uczestników finału, zwłaszcza laureatów, przewidziane są również preferencyjne warunki podczas naboru na uczelnie wyższe. W części olimpiad przyznawane są nagrody pieniężne dla laureatów, spośród nich są też często wybierani reprezentanci na olimpiady międzynarodowe.

  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.Olimpiada teologii katolickiej – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana od 1981 roku, początkowo pod nazwą Olimpiada Wiedzy Religijnej. Od 2002 roku organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Olimpiada jest przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich, ale za zgodą Komitetu Głównego Olimpiady mogą brać w niej udział także uczęszczający na lekcje religii uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych.

  Laureaci lub finaliści szeregu olimpiad tematycznych, związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, mogą zostać zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

  Od 2008 roku laureaci wybranych olimpiad zapraszani są do uczestnictwa w letnim obozie Wioska olimpijska organizowanym przez Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile pod patronatem rektorów uniwersytetów Jagiellońskiego oraz Warszawskiego.

  W Polsce organizacja olimpiad uregulowana jest rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

  Olimpiada Wiedzy Technicznej – olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów szkół średnich (ponadgimnazjalnych), która po raz pierwszy przeprowadzona została w roku szkolnym 1974/1975. Powstały w 1974 roku konkurs powołano na podstawie rozporządzenia Ministra Oświaty i Wychowania. Inicjatorami Olimpiady były ZHP i NOT. Tematy Olimpiady podzielono na trzy grupy: mechaniczno-budowlaną, elektryczno-elektroniczną i materiałowo-chemiczną.Olimpiada matematyczna – najstarsza polska olimpiada przedmiotowa. Pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 1949/1950 z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Matematycznego i od tego czasu organizowana jest corocznie. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale uczniowie gimnazjów również mogą w niej startować. Począwszy od 2009 roku olimpiadę organizuje Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej.

  Ogólnopolskie olimpiady przedmiotowe[]

  Lista niepełna. Podano również przysługujące zwolnienia z tytułu uzyskania statusu finalisty (czemu kwalifikacja do etapu ogólnopolskiego nie zawsze jest równoznaczna).

  Olimpiady zwalniające z egzaminu maturalnego[]

 • Olimpiada artystyczna:
 • Sekcja Plastyki – zwalnia z matury z historii sztuki
 • Sekcja Muzyki – zwalnia z matury z historii muzyki
 • Olimpiada biologiczna – zwalnia z matury z biologii
 • Olimpiada chemiczna – zwalnia z matury z chemii
 • Olimpiada filozoficzna – zwalnia z matury z filozofii (od 2009)
 • Olimpiada fizyczna – zwalnia z matury z fizyki i astronomii
 • Olimpiada geograficzna – zwalnia z matury z geografii
 • Olimpiada historyczna – zwalnia z matury z historii
 • Olimpiada informatyczna – zwalnia z matury z informatyki
 • Olimpiada języka angielskiego – zwalnia z matury z jęz. angielskiego
 • Olimpiada języka białoruskiego – zwalnia z matury z jęz. białoruskiego
 • Olimpiada języka francuskiego – zwalnia z matury z jęz. francuskiego
 • Olimpiada języka hiszpańskiego - zwalnia z matury z jęz. hiszpańskiego
 • Olimpiada języka łacińskiego – zwalnia z matury z jęz. łacińskiego i kultury antycznej
 • Olimpiada języka niemieckiego – zwalnia z matury z jęz. niemieckiego
 • Olimpiada języka rosyjskiego – zwalnia z matury z jęz. rosyjskiego
 • Olimpiada literatury i języka polskiego – zwalnia z matury z języka polskiego
 • Olimpiada matematyczna – zwalnia z matury z matematyki
 • Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym – zwalnia z matury z wiedzy o społeczeństwie
 • Pozostałe niezwalniające z egzaminu maturalnego (tematyczne)[]

 • Olimpiada astronomiczna – podczas egzaminu dojrzałości („starej matury”) zwalniała z fizyki
 • Olimpiada elektryczna i elektroniczna "Euroelektra"
 • Olimpiada innowacji technicznych
 • Olimpiada lingwistyki teoretycznej, matematycznej i stosowanej
 • Olimpiada „Losy Polaków na Wschodzie” - po raz ostatni zorganizowana w 2010 roku
 • Olimpiada mediewistyczna
 • Olimpiada misyjna znajomości Afryki
 • Olimpiada prawosławnej wiedzy religijnej
 • Olimpiada przedsiębiorczości
 • Olimpiada teologii katolickiej
 • Olimpiada wiedzy geodezyjnej i kartograficznej
 • Olimpiada wiedzy i umiejętności budowlanych
 • Olimpiada wiedzy i umiejętności rolniczych
 • Olimpiada wiedzy ekologicznej
 • Olimpiada wiedzy ekonomicznej
 • Olimpiada wiedzy elektrycznej i elektronicznej
 • Olimpiada wiedzy o żywieniu
 • Olimpiada wiedzy o prawie
 • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie
 • Olimpiada wiedzy o rodzinie
 • Olimpiada wiedzy o wynalazczości
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Olimpiada wiedzy o bankach
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
 • Olimpiada Wiedzy o III RP
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym
 • Olimpiada Przedsiębiorczości – coroczny konkurs organizowany od 2005 roku przez 5 uczelni ekonomicznych (UE Katowice, UE we Wrocławiu, UE w Poznaniu, UE w Krakowie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie) oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. W założeniach organizatorów Olimpiada Przedsiębiorczości będzie łączyć w sobie różne cele. Począwszy od rozbudzania i wzmacniania postaw oraz zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów, poprzez tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli przedmiotu wzorca dydaktycznego, służącego rozwijaniu zainteresowań ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej, a skończywszy na zachęcaniu licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych. Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z zakresem programu nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim (hasło I edycji: Etyka w działalności biznesowej, II edycji: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa, III edycji: Psychologia biznesu, IV edycji: Współczesne zarządzanie - koncepcje i metody, V edycji: Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie, hasło VI edycji: Inwestor na rynku - giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia). W I edycji Olimpiady uczestniczyło ponad 14 000 zawodników, w II edycji ponad 19 000 uczniów, w III edycji ponad 15 000 uczestników, a w IV edycji ponad 19 000 uczniów, w V edycji ponad 20 000 uczniów, w VI edycji ponad 21 000 uczniów.Olimpiada historyczna – olimpiada przedmiotowa organizowana od 1974 roku, od trzydziestej edycji przez Polskie Towarzystwo Historyczne, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wytypowanych zdolniejszych uczniów z gimnazjum. Zakres tematyczny olimpiady wykracza znacznie poza program szkolny, bowiem ma ona na celu wyłonienie najlepszych uczniów rokujących duże umiejętności historyczne. Od 2007 roku jej integralną częścią jest konkurs pn. parlamentaryzm.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Egzamin maturalny – egzamin państwowy przeprowadzany w Polsce od 2005 roku wśród absolwentów szkół średnich, wprowadzony w ramach reformy edukacji zapoczątkowanej w 1999 roku. Egzamin ten zastąpił egzamin dojrzałości (tzw. "starą maturę").
  Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (tzw. nowy egzamin zawodowy) - zewnętrzny egzamin państwowy przeprowadzany w Polsce od 2004 r. przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych. Został wprowadzony w ramach reformy edukacji zapoczątkowanej w 1999 roku. Zastąpił wówczas dotychczasowy egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania zawodowego.
  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – polska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  Olimpiada Artystyczna – konkurs ogólnopolski organizowany od 1976 roku przez Muzeum Narodowe w Warszawie, od 2004 roku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej, finansowany dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Konkurs prowadzony jest w dwóch sekcjach: plastyki (historia sztuki) i muzyki (historia muzyki). Olimpiada Artystyczna jest adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.
  Collegium Invisibile – organizacja naukowa założona w 1995 roku, skupiająca wyróżniających się polskich studentów oraz naukowców, którzy współpracują ze sobą na zasadzie mistrz–uczeń. Collegium nawiązuje swoją działalnością do XVIII-wiecznego Collegium Nobilium, dążąc do wykształcenia inteligenckich elit dzięki zastosowaniu metod pracy renomowanych angielskich uniwersytetów w Oksfordzie i Cambridge.
  Olimpiada Geograficzna – polska olimpiada przedmiotowa organizowana od 1974, a w latach 1991–2010 jako Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna (czyli olimpiada wiedzy o morzu). Z inicjatywą jej założenia wystąpiła prof. Anna Dylikowa, która aż do swojej tragicznej śmierci w 2000 pozostawała przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady. Obecnie funkcję tę sprawuje prof. Teresa Madeyska. W latach 1991 – 2010 dwa pierwsze etapy obu olimpiad pozostawały wspólne, na III etapie przeprowadzane były osobne zawody, uczniowie zakwalifikowani do III etapu mogli brać udział w obu olimpiadach i uzyskać podwójne tytuły. Finaliści i laureaci stopnia centralnego byli zwolnieni z pisania egzaminu maturalnego z geografii i posiadali przywileje przy rekrutacji na niektóre kierunki studiów (byli przyjmowani poza kolejnością).
  Olimpiada fizyczna – jedna z polskich olimpiad przedmiotowych, przeznaczonych dla uczniów szkół średnich. Jest organizowana od 1950 roku przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. W chwili obecnej zawody odbywają się w trzech etapach: korespondencyjnym, okręgowym i ogólnopolskim. Pięciu najlepszych zawodników bierze udział w międzynarodowej olimpiadzie fizycznej. Dawniej olimpiada składała się z czterech etapów: przedwstępnego, wstępnego, okręgowego i ogólnopolskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.