• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oksoborany

  Przeczytaj także...
  Kwasy tlenowe (oksokwasy) – kwasy nieorganiczne, które zawierają przynajmniej jeden atom tlenu połączony z atomem centralnym kwasu. Przykładem tego rodzaju kwasu jest kwas siarkowy H2SO4.Kwas borowy (kwas borny), H3BO3 – nieorganiczny związek chemiczny, słaby kwas występujący w przyrodzie jako minerał sassolin. Sole kwasu borowego to borany.
  Sole – związki chemiczne powstałe w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach atomów wodoru innymi atomami, bądź grupami o właściwościach elektrofilowych, np. kationy metali, jony amonowe i inne postaci XR4 (gdzie X = {N, P, As, ...}, R - dowolna grupa organiczna) itp. Sole znalazły liczne zastosowania jako nawozy sztuczne, w budownictwie, komunikacji, przemyśle spożywczym i wielu innych. Sole występują w przyrodzie, jako minerały lub w organizmach żywych w roztworach płynów ustrojowych.
  Anion tetrahydroksoboranowy

  Oksoborany (borany) – sole i estry tlenowych kwasów boru.

  Sole[ | edytuj kod]

  Najczęściej spotykane sole boranowe (M – metal jednowartościowy):

 • ortoborany (borany, ortooksoborany) M3BO3 – sole kwasu borowego
 • metaborany (metaoksoborany) MBO2, np. metaboran sodowy
 • tetraborany (czteroborany, tetraoksoborany) M2B4O7, np. boraks,
 • tetrahydroksoborany, sole kompleksowe zawierające tetraedryczny anion tetrahydroksoboranowy [B(OH)4], np. Na2[B(OH)4]Cl i Cu[B(OH)4]Cl
 • Przykładowe aniony boranowe
 • Anion ortoboranowy

  Tetramery - oligomery, cząsteczki składające się z czterech merów, które mogą być jednakowe - homotetramery lub różnić się - heterotetramery. Pojęcia "homotetramery" i "heterotetramery" stosuje się wyłącznie w biochemii.Tetraboran sodu (boraks, czteroboran sodu), Na2B4O7 − nieorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu borowego. Tworzy bezbarwne kryształy rozpuszczalne w wodzie. Powoli ogrzewany traci wodę krystaliczną, w temperaturze 300–400 °C przechodzi w sól bezwodną. Barwi płomień na zielono. Występuje w przyrodzie jako minerał boraks rodzimy. Stosowany jako odczynnik, np. do wytwarzania pereł boraksowych, jako środek ułatwiający lutowanie, w przemyśle wykorzystywany do produkcji szkła i szkliw; stosowany także jako składnik mikronawozów.
 • Anion tetrahydroksoboranowy

 • Tetrameryczny anion [B4O5(OH)4]

 • Estry[ | edytuj kod]

  Borany, estry kwasu borowego, są reaktywne i łatwopalne. Rozkładają się pod wpływem wody.

  Boran trimetylowy

  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Związki kompleksowe (kompleksy, związki koordynacyjne) – związki chemiczne, które w swoim składzie chemicznym zawierają jeden lub więcej atomów centralnych, otoczonych przez inne atomy lub grupy atomów zwane ligandami, przy czym przynajmniej jedno wiązanie atomu centralnego z ligandem ma charakter wiązania koordynacyjnego.
  Czworościan foremny (gr. tetraedr) – czworościan, którego ściany są identycznymi trójkątami równobocznymi. Jeden z pięciu wielościanów foremnych. Posiada 6 krawędzi i 4 wierzchołki. Czworościan foremny jest przykładem trójwymiarowego sympleksu. Czworościan foremny jest dualny do samego siebie. Kanoniczne współrzędne wierzchołków czworościanu to (1, 1, 1), (–1, –1, 1), (–1, 1, –1) i (1, –1, –1).
  Estry (od niem. Essigäther - octan etylu; Essig - ocet i Äther - eter) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli. Komponentami kwasowymi mogą być zarówno kwasy karboksylowe, jak i kwasy nieorganiczne.
  Metaboran sodu – nieorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu metaborowego, stosowany powszechnie w chemicznej analizie jakościowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.