• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ogrodzenie

  Przeczytaj także...
  Prawo budowlane – najważniejsza polska ustawa z zakresu projektowania, budowy, nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasad działania organów administracji publicznej w tym zakresie.Elektryczny pastuch, płot elektryczny, ogrodzenie elektryczne, paralizator – rodzaj ogrodzenia, wykorzystywanego na pastwiskach, zabezpieczającego przed wychodzeniem zwierząt hodowlanych poza ogrodzenie, a także zabezpieczających pastwisko przed wchodzeniem na nie z zewnątrz zwierzyny dzikiej.
  Mur – pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp. Mur może być zbudowany z prefabrykatów połączonych zaprawą budowlaną (np. kamienie, cegły, bloczki betonowe itp. połączone zaprawą wapienną, cementową lub inną podobną) lub też może być wykonany z materiału jednorodnego, np. odlany z betonu lub ulepiony z gliny. Szczególną postacią muru ze wzmocnieniami konstrukcyjnymi jest mur pruski.
  Zabytkowe ogrodzenie Dworu w Starym Wielisławiu...
  ... i jego zbliżenie
  Ogrodzenie Gułagu w Rosji.

  Ogrodzenie – otoczenie działki lub terenu za pomocą urządzenia ochronnego (płotu, muru, żywopłotu itp.) mające na celu ochronę przed dostępem osób trzecich lub zwierząt niemających prawa wstępu.

  Teren - każdy dowolnie określony fragment powierzchni lądowej. Termin spełniający taką samą funkcję jak akwen w odniesieniu do powierzchni wodnej.Obiekt budowlany – stała lub tymczasowa konstrukcja. Obiekty budowlane stanowią całość pod względem techniczno-użytkowym. Wysposażone są w instalacje i inne urządzenia niezbędne do spełniania funkcji, dla której zostały zbudowane oraz charakteryzuje je ściśle określony cykl życia obiektu budowlanego. Cykl życia obiektu budowlanego (ang. Infrastructure Lifecycle Management lub ILM) składa się z następujących faz: faza planowania, faza budowy obiektu, faza eksploatacji oraz prowadzenia i nadzorowania bieżącej obsługi budynku, faza przebudowy, wyburzenia bądź zmiany sposobu zagospodarowania. Na każdym z tych etapów może nastąpić też zmiana właściciela (transakcja kupna i sprzedaży nieruchomości).

  Definicja "ogrodzenia" nie występuje w obecnym stanie prawnym. Zgodnie z art. 3 ust. 12 ustawy Prawo budowlane pojęcie "ogrodzenie" wchodzi w zakres pojęcia "urządzenie budowlane".

  Balustrada – ażurowe lub pełne zabezpieczenie (ogrodzenie) schodów, tarasów, balkonów, dachów, wiaduktów, mostów itp., montowane zazwyczaj na krawędzi zabezpieczanego elementu i pełniące jednocześnie funkcję ozdobną. Balustrada może być również ażurową przegrodą pomiędzy pomieszczeniami (np. w kościołach oddziela prezbiterium od nawy).Korral – ogrodzenie z kolczastych i ciernistych gałęzi dla pomieszczenia bydła i jego ochrony przed drapieżnikami, stosowane przez pasterzy w Ameryce. Analogiczne ogrodzenie w Afryce nosi nazwę zeriba lub boma.

  Warunki, jakie powinno spełniać ogrodzenie[]

 • Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
 • Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.
 • Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.
 • Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
 • Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
 • Rodzaje ogrodzeń[]

 • Balustrada - ażurowe lub pełne zabezpieczenie schodów , tarasów , balkonów, dachów, wiaduktów, mostów itp.
 • Ogrodzenie balustradowe - w bazylikach wczesnochrześcijańskich niskie balustrady kamienne albo kraty.
 • Drut ostrzowy - jest to ogrodzenie typu agresywnego, tzn. powodujące straty u osoby je forsującej.
 • Elektryczny pastuch - płot elektryczny ogradzający pastwisko.
 • Fosa - rów forteczny - w fortyfikacji zapora w postaci rowu otaczającego całość lub część umocnienia.
 • Gadara - w języku hebrajskim ogrodzenie lub granica.
 • Galeryjka - ogrodzenie składające się ze złączonych poprzeczką licznych prętów lub kolumn.
 • Korral - ogrodzenie z kolczastych i ciernistych gałęzi dla pomieszczenia bydła i jego ochrony przed drapieżnikami.
 • Kojec - ogrodzenie tworzące małemu dziecku bezpieczną przestrzeń do zabawy.
 • Mury miejskie - historyczne fortyfikacje otaczające dawniej miasta, chroniąc je przed atakami z zewnątrz.
 • Mur obronny - podstawowa część każdej murowanej fortyfikacji.
 • Palisada - ogrodzenie z drewnianych, ostro zakończonych pali, wbitych jeden przy drugim.
 • Płot - typ ogrodzenia odgradzającego prywatną posesję, budynki instytucji publicznych lub zakład pracy.
 • Zagroda - ogrodzenie, wewnątrz którego chroni się zwierzęta.
 • Żywopłot - gęsto posadzone drzewa lub krzewy, zazwyczaj przycinane z boków oraz od góry i tworzące ogrodzenie.
 • Przypisy

  1. "Ogrodzenie" nieruchomości gruntowej - PRNews.pl (Dostęp: 2012-12-06)
  2. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późn. zm. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (obiekty budowlane) i ich usytuowanie (Rozdział 9 / § 41 do § 43)
  3. Nie dotyczy ogrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
  Palisada, ostrokół, częstokół – element dawnego budownictwa obronnego w postaci ogrodzenia składającego się z drewnianych, zazwyczaj ostro zakończonych pali, wbitych jeden przy drugim, prosto lub ukośnie w ziemię spełniający rolę struktury zaporowej, defensywnej.Fosa (łac. fossa - rów, kanał), wł. rów forteczny – w fortyfikacji zapora w postaci rowu otaczającego całość lub część umocnienia. Rowy (fosy) mogły być wypełnione wodą (mokre), bądź nie (suche).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rozporządzenie – akt normatywny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Rozporządzenie stanowi jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego, obok Konstytucji, ratyfikowanych umów międzynarodowych, ustaw oraz aktów prawa miejscowego.
  Zagroda, okół, obejście – zespół budynków gospodarskich i mieszkalnych niewielkiego gospodarstwa wiejskiego wraz z podwórzem i otoczeniem.
  Ministerstwo Infrastruktury – polskie ministerstwo powstałe 19 października 2001 i istniejące w rządzie Leszka Millera i w rządach Marka Belki. Stanowisko Ministra Infrastruktury i Ministerstwo Infrastruktury zostało zniesione na mocy rozporządzenia Rady Ministrów 31 października 2005. Obowiązki konstytucyjne i ustawowe ministerstwa przejął Minister Transportu i Budownictwa, a od 5 maja 2006 Minister Transportu, Minister Gospodarki Morskiej i Minister Budownictwa.
  Działka gruntu - niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiąca część lub całość nieruchomości gruntowej.
  Gułag, GUŁag (zapis dopuszczalny: GUŁAG) – system obozów pracy przymusowej w ZSRR, w którym więźniami byli zarówno przestępcy kryminalni, jak i osoby uznawane za społecznie niepożądane lub politycznie podejrzane. Słowo jest akronimem rosyjskiej nazwy instytucji zarządzającej tym systemem: Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний (Gławnoje uprawlenije isprawitielno-trudowych łagieriej i kolonij, Główny Zarząd Poprawczych Obozów Pracy). W rzeczywistości, w różnych okresach, instytucja ta nosiła różne nazwy. Jako synonim stosowane jest określenie łagry od rosyjskiego słowa obóz (лагерь, łagier). Niekiedy spotyka się nieprawidłowe użycie terminu „gułag” w znaczeniu „łagier” (pojedynczy).
  Gadara (arab. أم قيس, Umm Qais, hebr. גדרה, gad´a-ra, gr. Γάδαρα, Gádara bądź Αντιόχεια της Σεμίραμης, Antiochia Semiramis; niekiedy też Seleucja) – stanowisko archeologiczne w północnej Jordanii. Na części terenu starożytnego miasta znajduje się dzisiaj arabska osada Umm Qais. W czasie rzymskiego panowania Gadara była jednym z miast Dekapolu.
  Drut ostrzowy (zwany też drutem brzytwiastym lub żyletkowym) jest rozwojową wersją drutu kolczastego. Jest to ogrodzenie typu agresywnego, tzn. powodujące straty u osoby je forsującej. Ma postać drutu stalowego, z zamocowanymi na całej długości nożykami wykonanymi z blachy. Podobnie jak tradycyjny drut kolczasty, jest stosowany zarówno w postaci liniowej, jak i (częściej) w formie zwojów o średnicy zależnej od zastosowania (od 30 cm do 1 m).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.