• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odznaka Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka

  Przeczytaj także...
  Polskie odznaczenia ministerialne – nadawane na mocy decyzji ministra lub urzędnika kierującego instytucją odznaczającą. W Polsce nie mają rangi odznaczeń państwowych, które są nadawane na mocy decyzji Prezydenta RP. Zwykle mają formę medali lub odznak. Medale są noszone na lewej piersi, po odznaczeniach państwowych, zwyczajowo w kolejności ich nadania. Odznaki są noszone na prawej lub lewej piersi.Dzień Praw Człowieka, ang. Human Rights Day – święto obchodzone corocznie 10 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 roku) w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku.
  Rozporządzenie – akt normatywny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Rozporządzenie stanowi jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego, obok Konstytucji, ratyfikowanych umów międzynarodowych, ustaw oraz aktów prawa miejscowego.

  Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka" – polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Odznaka "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka" została ustanowiona Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 2 listopada 2009 r. jako zaszczytne honorowe wyróżnienie i może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka.

  Odznaczenie – honorowe wyróżnienie o określonym znaku nadawane za szczególne zasługi lub wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach pracy zawodowej lub społecznej, za akty odwagi i poświęcenia, w celu upamiętnienia wydarzeń, udziału w wojnie, itp.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

  Odznaka jest jednostopniowa.

  10 grudnia 2009 podczas polskich obchodów Dnia Praw Człowieka Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski ogłosił nazwiska osób i organizacji wyróżnionych po raz pierwszy odznaką honorową "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka".

  Jerzy Zbigniew Owsiak (ur. 6 października 1953 w Gdańsku) – polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, showman, działacz charytatywny.Janusz Bogumił Kochanowski (ur. 18 kwietnia 1940 w Częstochowie, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polski prawnik, były prezes zarządu fundacji „Ius et Lex”, w latach 2006–2010 rzecznik praw obywatelskich.

  Pierwszymi odznaczonymi zostali[]

 • Jerzy Owsiak
 • Piotr Pawłowski
 • Caritas Polska
 • Zasady nadawania[]

  Odznakę nadaje Rzecznik Praw Obywatelskich z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 • ministra lub kierownika urzędu centralnego;
 • terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego;
 • rektora uniwersytetu lub innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie ochrony praw człowieka;
 • organizacji pozarządowej, której statutową działalnością jest ochrona praw człowieka;
 • kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.

  Caritas – katolicka organizacja charytatywna działająca zarówno w Polsce, jak i na świecie. Nadzór nad polskim oddziałem pełni Konferencja Episkopatu Polski. Caritas Catholica powstała w 1926 roku.Piotr Pawłowski (ur. 30 marca 1966 w Legionowie) – założyciel i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja, znanych pod wspólną nazwą INTEGRACJA – organizacji pożytku publicznego, których głównym celem jest inicjowanie i skuteczne wdrażanie rozwiązań na rzecz osób z niepełnosprawnością, poprawy jakości ich życia, wyrównywania szans oraz integracji społecznej. W życiu i pracy kieruje się maksymą Billa Drayton’a, założyciela międzynarodowej organizacji Innowatorzy dla Dobra Publicznego „ASHOKA”, zgodnie z którą nie chodzi o to, by dawać komuś rybę. Czasem nawet nie chodzi o to, aby dać komuś wędkę. Chodzi o to, aby zmienić całe rybołówstwo.

  Opis odznaki[]

  Odznakę stanowi okrągły medal ze srebra o średnicy 32 mm, z zaznaczoną obustronnie krawędzią, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej, okolonej wypukłym majuskułowym napisem w języku łacińskim IUSTITIAS VESTRAS IUDICABO (OSĄDZĘ SPRAWIEDLIWOŚĆ WASZĄ), przerwanym u dołu wypukłym motywem roślinnym, widnieje pośrodku wypukły znak Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiający świątynię antyczną o kolumnach ze stylizowanych postaci ludzkich. Na stronie odwrotnej z wypukłym napisem majuskułowym wkoło RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH przerwanym u dołu wypukłym monogramem z liter RP symbolizującym Rzeczpospolitą Polską, widnieje pośrodku kursywny, minuskułowy, wypukły napis w dwóch wierszach Hominum/Causa.

  Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) – jednoosobowy organ władzy państwowej, pełniący funkcję ombudsmana. Urząd ten powstał w Polsce z dniem 1 stycznia 1988 roku. Pierwszym rzecznikiem została prof. Ewa Łętowska, obecnie urząd ten pełni prof. Irena Lipowicz. Działalność Rzecznika reguluje Konstytucja RP i Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147, z późn. zm.).Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Odznaka zawieszona jest na wstążce szerokości 36 mm, w kolorze oliwkowym, z dwoma szafirowymi paskami szerokości 6 mm w odległości 2 mm od krawędzi.

  Odznakę nosi się na lewej stronie piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych.

  Bibliografia[]

 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz. U. z 2009 r. Nr 194, poz. 1496)
 • Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka". rpo.gov.pl. [dostęp 6 stycznia 2010].
 • Komunikat RPO – ogłoszenie pierwszych nadań odznaki honorowej. rpo.gov.pl, 10 grudnia 2009.
 • Komunikat w związku z przyznaniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich odznaki honorowej "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka". rpo.gov.pl. [dostęp 6 stycznia 2010].
 • Dzień Praw Człowieka. blog.brpo.salon24.pl, 11 grudnia 2009.
 • Zobacz też[]

 • Odznaczeni Odznaką honorową "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka"
 • Polskie odznaczenia resortowe • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.