• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odsetki ustawowe  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Zwłoka (łac. mora) – opóźnienie w dokonaniu określonej czynności faktycznej lub prawnej wywołane przyczynami leżącymi po stronie osoby uprawnionej lub obowiązanej do dokonania tej czynności. Dla przyjęcia zwłoki konieczne jest, by przyczyny opóźnienia wynikały z niedochowania należytej staranności przez osobę opóźniającą się z podjęciem działania. Innymi słowy zwłoka na gruncie prawa cywilnego to stan kwalifikowanego opóźnienia w wykonaniu zobowiązania, występujący najczęściej po stronie dłużnika i spowodowany okolicznościami, które obciążają dłużnika. Ponadto podnosi się, iż zwłoka jest szczególnym rodzajem nienależytego wykonania zobowiązania.Świadczenie pieniężne – jeden ze środków karnych wymieniony w art. 39 Kodeksu karnego. Orzekać go może sąd w przypadku, gdy odstępuje od wymierzenia kary. Świadczenie to nie może przekroczyć 60 000 złotych.

  Odsetki ustawowe – najpowszechniejsza forma odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Dzięki odsetkom ustawowym wierzyciel nie musi wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki oraz wysokości kwoty dłużnej, aby otrzymać odszkodowanie. Odszkodowanie może być częściowe, ale bez kosztownych procedur dowodowych. Odsetki ustawowe należą się zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Instytucja, która zaczyna naliczać odsetki nie musi informować o tym danego podmiotu, którego dotyczy spór.

  Przedsiębiorca – w polskim systemie prawa podmiot, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 43 k.c.; art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Uważa się także za niego wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.Wierzyciel ( łac. creditor) – osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby (dłużnika), z którą łączy ją stosunek zobowiązaniowy. Kodeks cywilny nie definiuje pojęcia wierzyciela explicite (wprost); definiuje jedynie konstrukcje zobowiązania (czyli stosunku zobowiązaniowego); zgodnie z przepisem art. 353 kc – zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

  W Polsce wysokość odsetek ustawowych określała do końca 2015 w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. Od 2016 ogłasza ją Minister Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej, ustawy, orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu.

  Odsetki budżetowe, odsetki od zaległości budżetowych nazywane również odsetkami podatkowymi lub odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych – odsetki pobierane od wszystkich podatków i innych należności budżetowych z tytułu ich nieterminowych wpłat. Stawki odsetek budżetowych ustalane i ogłaszane są przez Ministra Finansów w Monitorze Polskim. Stanowią 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Odsetki budżetowe zaliczane są w rachunkowości finansowej do kosztów finansowych. Nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.Odszkodowanie – świadczenie, jakie należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu prawa cywilnego (np. osoby fizycznej, osoby prawnej, Skarbu Państwa), który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność.

  Wzór na wyliczanie odsetek[ | edytuj kod]

  Wysokość odsetek wylicza się według następującego wzoru:

  Np. zaległość: 100 zł, dni zwłoki: 10, stopa odsetek ustawowych: 7%.

  A zatem wartość odsetek ustawowych od kwoty 100 PLN za 10 dni zwłoki wynosi 19 groszy.

  Zgodnie z art. 114 k.c. do naliczenia odsetek należy zawsze przyjmować, że rok ma 365 dni.

  W internecie jest dostępnych wiele kalkulatorów odsetkowych w których możemy wyliczyć odsetki, poprzez wpisanie zakresu dat oraz kwoty naszego zobowiązania.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.762 sek.