Odczynnik chemiczny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Odczynnik chemiczny – każdy pojedynczy związek chemiczny lub – w sensie bardziej ogólnym – określona mieszanina związków chemicznych (lub ich roztwór), przygotowana do przewidywanego sposobu wykorzystania w pracy laboratoryjnej.

Mieszanina – układ dwóch lub więcej pierwiastków lub związków chemicznych zmieszanych ze sobą w dowolnym stosunku i wykazujących swoje indywidualne właściwości.Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp.

Odczynnik chemiczny może mieć określoną czystość substancji, zmierzone zanieczyszczenia, odpowiedni sposób konfekcji, wyznaczony okres trwałości, a jego opakowanie oraz sposób przechowywania dostosowane są do zapewnienia wymaganego w danych zastosowaniach stopnia niezmienności składu chemicznego. Na wpływ tej niezmienności może mieć również ujawnienie producenta, wykonawcy lub dostawcy, oraz jego niezmienianie.

Laboratorium – pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania badań naukowych lub analiz lekarskich. Wyposażone w odpowiedni do tego celu sprzęt. Laboratorium postrzegane nie jako pomieszenie, lecz jako jednostka organizacyjna jest zespołem złożonym z ludzi, pomieszczenia i sprzętu.Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem. Aby cząsteczka substratu zamieniła się w cząsteczkę produktu konieczne jest rozerwanie przynajmniej jednego z obecnych w niej wiązań chemicznych pomiędzy atomami, bądź też utworzenie się przynajmniej jednego nowego wiązania. Reakcje chemiczne przebiegają z reguły z wydzieleniem lub pochłonięciem energii cieplnej, promienistej (alfa lub beta) lub elektrycznej.

Ten sam związek chemiczny może być określany w różny sposób – stanowić szereg różnych odczynników, różniących się np. czystością, sposobem granulacji, precyzyjnym porcjowaniem itd. Również różne (ale określone) stężenia tego samego związku w danym rozpuszczalniku, często w ściśle odmierzonych porcjach (tzw. fiksanale), są różnymi odczynnikami chemicznymi.

Próba Tollensa (próba lustra srebrowego) – reakcja chemiczna służąca do wykrywania aldehydów. Podczas pozytywnej próby Tollensa powstaje srebro metaliczne, osadzające się w postaci lustrzanej powłoki na szklanej powierzchni naczynia reakcyjnego. Ketony dają negatywny wynik próby, z wyjątkiem cukrów z grupy ketoz, takich jak fruktoza.Chlorek cynku, (łac. Zinci chloridum; ZnCl2) – nieorganiczny związek chemiczny, sól cynku i kwasu solnego. Silnie higroskopijny, rozpuszczalny w wodzie, alkoholu etylowym, eterze, glicerynie.

Z uwagi na stopień czystości, odczynniki dzielą się na: techniczny (techn.), czysty (cz.; łac. purum, pur.), czysty do analizy (cz.d.a.; łac. pro analisi, p.a.) i chemicznie czysty (ch.cz.; łac. purrissimum, puris.).

Odczynniki chemiczne stosowane są do prac naukowo-badawczych, pomiarowych, w preparatyce, a także do produkcji innych substancji na niewielką skalę.

Wśród odczynników chemicznych wyróżnia się m.in. odczynniki analityczne, czyli substancje przygotowane specjalnie do przeprowadzania reakcji chemicznych dających charakterystyczne efekty, co jest wykorzystywane do wykrywania innych substancji lub dokładnego określania ich ilości lub stężenia (np. poprzez miareczkowanie, analizę strąceniową, kompleksometrię).

Odczynnik Schweizera – odczynnik chemiczny, roztwór wodorotlenku diakwatetraaminamiedzi(II) ([Cu(NH3)4(H2O)2](OH)2)•H2O, otrzymywany poprzez rozpuszczenie wodorotlenku miedzi w stężonym roztworze wodnym amoniaku. Stosowany jako rozpuszczalnik celulozy.Próba Lucasa (reakcja Lucasa) – reakcja chemiczna alkoholi z kwasem solnym w obecności chlorku cynku, której szybkość pozwala na określenie rzędowości badanego alkoholu.

Przykłady odczynników chemicznych (z reguły niebędących czystymi związkami chemicznymi):

 • odczynnik Czugajewa
 • odczynnik Fehlinga
 • odczynnik Griessa – stosowany do wykrywania i oznaczania azotynów
 • odczynnik Lucasa – stosowany do odróżnienia alkoholi trzeciorzędowych (mieszanina HCl i chlorku cynku ZnCl2)
 • odczynnik Marquisa – stosowany do wykrywania alkaloidów
 • odczynnik Millona(ang.)
 • odczynnik Nesslera
 • odczynnik Tollensa – stosowany do wykrywania aldehydów – zawiera jony diaminasrebrowe(I) [Ag(NH3)2] w środowisku alkalicznym, wobec aldehydów daje tzw. lustro srebrowe
 • odczynnik Schweizera
 • Alkaloidy (arabskie alkali – potaż i stgr. εἶδος eidos – postać = „przyjmujący postać zasady”) – według rekomendacji IUPAC z 1995 roku jest to grupa naturalnie występujących zasadowych związków chemicznych (na ogół heterocyklicznych), głównie pochodzenia roślinnego, zawierających azot. Aminokwasy, peptydy, białka, nukleotydy, kwasy nukleinowe, aminocukry i antybiotyki nie są zwykle zaliczane do alkaloidów. Dodatkowo do tej grupy włączone są niektóre obojętne związki chemiczne biogenetycznie związane z alkaloidami zasadowymi.Precypitometria (metoda wytrąceniowa) - w chemii analitycznej - metoda miareczkowania oparta na reakcjach tworzenia się trudno rozpuszczalnych związków chemicznych o ściśle określonym składzie. Wytrącanie osadu następuje podczas dodawania titranta do roztworu substancji oznaczanej. Najważniejszym działem tej metody jest argentometria, która obejmuje oznaczenia oparte na reakcjach tworzenia trudno rozpuszczalnych soli srebra.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kwas solny (kwas chlorowodorowy) (HCl; pot. zajzajer od niem. Salzsäure) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów beztlenowych, będący roztworem wodnym gazowego chlorowodoru. Czasami kwasem solnym nazywa się też roztwór chlorowodoru w innych rozpuszczalnikach polarnych np. w acetonie. Jest silnie żrący.
  Kompleksometria - dział analizy miareczkowej w którym oznacza się substancje w reakcji z czynnikami kompleksującymi. Jako pierwszy tę metodę analizy ilościowej wykorzystał Justus von Liebig w roku 1851, miareczkował on jony cyjankowe mianowanym roztworem azotanu srebra. Analizę wykorzystującą tworzenie kompleksów rozwinął Gerold Schwarzenbach odkrywając kompleksotwórcze właściwości kwasków aminopolikarboksylowych.
  Odczynnik Marquisa – odczynnik chemiczny stosowany do wykrywania alkaloidów zawierających azot (aminy drugorzędowe) i mających odczyn alkaliczny. Przy pozytywnym wyniku próby następuje pojawienie się zabarwienia, od pomarańczowego do czarnego.
  Czystość substancji – procentowa zawartość wagowa głównej substancji stanowiącej dany produkt, po odjęciu od niej wszystkich zanieczyszczeń towarzyszących jej w tym produkcie. Najczęściej produktem, którego czystość określa się, jest pojedynczy związek chemiczny, ewentualnie może to być ściśle określona mieszanina związków chemicznych (np. roztwór wodny o określonym stężeniu). Stopniowana jest poprzez kolejne rzędy wielkości i służy do klasyfikacji produktów, surowców lub odczynników w celach handlowych lub technologicznych. W przypadku technologii i konkretnych procedur reakcji wymagana może być nie tylko minimalna czystość potrzebna do osiągnięcia zamierzonego efektu, ale na skalę przemysłową również maksymalna – aby nie podrażać kosztów produkcji. Zazwyczaj wraz ze wzrostem czystości substancji, jeszcze szybciej rośnie jej cena, jednak dla różnych substancji koszty uzyskania tej samej czystości mogą być bardzo różne. Np. koszt uzyskania żelaza o czystości 99,9% jest znacznie wyższy od rtęci o czystości 99,9999%.
  Odczynnik Czugajewa - 1%-owy roztwór dimetyloglioksymu w alkoholu etylowym. Stosowany w analizie chemicznej jako bardzo czuły wskaźnik chemiczny do wykrywania szeregu metali, poprzez tworzenie z roztworami wodnymi ich soli barwnych związków kompleksowych. Stosowany do wykrywania: Ni, Pd, Pt, Rh, Bi, Pb, Cd, Cu, Fe, Co. Szczególnie czuły wobec nawet śladowych soli niklu.
  Odczynnik Neßlera - (K2[HgI4], zasadowy roztwór tetrajodortęcianu(II) potasu) - odczynnik chemiczny stosowany do wykrywania jonów amonowych NH4 powstałych w wyniku hydrolizy amoniaku lub pochodzących z rozpuszczonych w wodzie soli amonowych. Odczynnik został opracowany przez niemieckiego chemika Juliusa Neßlera (1827 – 1905).
  Skład chemiczny substancji (w znaczeniu fizycznym) jest to wyszczególnienie pierwiastków i związków chemicznych, z jakich składa się ta substancja. Uwzględnia on również procentową zawartość poszczególnych substancji chemicznych w danej substancji - wagową, objętościową lub molową.

  Reklama