• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odbiór energii elektrycznej

  Przeczytaj także...
  Stacja transformatorowa (stacja trafo, trafostacja) – stacja elektroenergetyczna, w której następuje rozdzielanie energii elektrycznej przy różnych poziomach napięć, wyposażone w transformatory lub przekształtniki prądu przemiennego na stały i odwrotnie.Zakład – terytorialnie wyodrębniona, zorganizowana część przedsiębiorstwa, prowadząca działalność techniczno-produkcyjną.
  Odbiornik energii elektrycznej (urządzenie odbiorcze) – urządzenie, którego funkcjonowanie jest uzależnione od pobierania energii dostarczanej w postaci prądu elektrycznego.

  Odbiór energii elektrycznej – termin określający moc lub energię elektryczną pobieraną w sposób ciągły lub przerywany przez odbiornik lub zespół odbiorników. Odbiorem jest na przykład moc odbierana przez odbiorniki zainstalowane w budynku mieszkalnym, moc odbierana przez odbiorniki w zakładzie przemysłowym zasilanym z sieci średniego napięcia za pośrednictwem własnej stacji transformatorowej.

  Odbiorca energii elektrycznej - terminem tym określa się osobę fizyczną lub prawną, mającą odbiorniki energii elektrycznej stanowiące jeden lub więcej odbiorów energii elektrycznej. Odbiorcą będzie więc zarówno zwykły obywatel mieszkający w budynku wielorodzinnym, jak również duża fabryka, czy też inny zakład przemysłowy, komunalny lub rzemieślniczy.Sieć niskiego napięcia (nn) – sieć elektroenergetyczna, która dostarcza energię elektryczną do indywidualnych odbiorców.

  Odbiory można podzielić na grupy odbiorców:

 • przemysłowych
 • miejskich
 • wiejskich
 • W sieciach rozdzielczych należy wyraźnie rozróżniać odbiorców i odbiory. Odbiorca energii elektrycznej jest to pojęcie prawne określające jednostkę wyposażoną w urządzenie do pomiaru energii elektrycznej. Natomiast odbiorca to pojęcie techniczne określające jednostkę pobierającą moc i energię z urządzeń rozdzielczych. Różnicę między odbiorcą a odbiorem najwyraźniej obserwuje się w rozdzielczych sieciach miejskich nN. Budynek wielokondygnacyjny jest odbiorem dla linii rozdzielczej, która go zasila. W budynku takim może być wielu odbiorców, z których każdy ma własny układ do rozliczeń pobranej energii.

  Moc pozorna – (S, VA) wielkość fizyczna określana dla obwodów prądu przemiennego. Wyraża się ją jako iloczyn wartości skutecznych napięcia i natężenia prądu:Sieć średniego napięcia (SN) – sieć elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne wynosi od 1 kV do 60 kV. Średnie napięcie jest szeroko stosowane w sieciach elektroenergetycznych do przesyłania na średnie odległości i rozdziału energii elektrycznej. Jest używane jako napięcie pośrednie, pomiędzy napięciem wysokim używanym do przesyłu energii na duże odległości, a napięciem niskim doprowadzanym do odbiorcy końcowego.

  Odbiór kompleksowy energii elektrycznej[]

  Z punktu widzenia regulacji mocy i częstotliwości istotna jest praca źródeł wytwarzania i sieci przesyłowych WN, a odpływy mocy do sieci rozdzielczych traktowane jest jako odbiory. Model odbioru w analizie wysokich i najwyższych napięć w ogólnym przypadku jest odwzorowaniem wypadkowego funkcjonowania licznego zbioru pojedynczych odbiorników, bez uwzględniania wzajemnych relacji między tymi odbiornikami. Ze względu na powyższe podejście, odbiory tego typu określane są mianem odbiorów kompleksowych.

  Licznik energii elektrycznej – całkujący przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru ilości przepływającej energii elektrycznej. Jego wskazanie jest podstawą do rozliczania się między dostawcą a odbiorcą energii. Jednostką miary energii elektrycznej czynnej w układzie SI jest dżul równy 1wat* 1sekunda (watosekunda), natomiast powszechnie używaną jednostką miary tej energii jest kilowatogodzina – kWh albo megawatogodzina – MWh. W układach zasilania większej mocy dostawca i odbiorca rozliczają się również w zakresie energii biernej. Jednostką miary tej energii jest warogodzina.Sieć elektroenergetyczna rozdzielcza – zbiór urządzeń takich jak dławiki, kondensatory oraz urządzenia pomocnicze, które współpracują ze sobą w celu realizacji zadania, jakim jest rozdział energii elektrycznej pomiędzy odbiorców.

  Moc pobierana przez odbiór kompleksowy składa się z sumy mocy pobieranych przez odbiorniki przyłączone do zasilających je sieci rozdzielczych oraz strat mocy w sieciach rozdzielczych pomniejszonej o sumę mocy generacji rozproszonej w danej sieci rozdzielczej. Sumę mocy pobieranych przez wszystkie odbiory kompleksowe powiększoną o straty mocy w sieci przesyłowej nazywa się mocą pobieraną lub mocą obciążenia systemu elektroenergetycznego. W uproszczonych rozważaniach straty mocy w sieci przesyłowej są często pomijane i wtedy przyjmuje się, że obciążenie SEE jest równe mocy pobieranej przez odbiory kompleksowe.

  Technika (z gr. technē (τέχνη) – sztuka, rzemiosło, kunszt, umiejętność) – dziedzina działalności, polegająca na wytwarzaniu zjawisk i przedmiotów niewystępujących naturalnie w przyrodzie. Słowo technika oznacza też same urządzenia techniczne. Pojęcie techniki jest często mylone z technologią, czyli wiedzą o wytwarzaniu, z użyciem środków technicznych lub przy ich wykorzystaniu.Generowanie energii w systemie rozproszonym (energetyka rozproszona) – wytwarzanie energii przez małe jednostki lub obiekty wytwórcze, przyłączone bezpośrednio do sieci rozdzielczych lub zlokalizowane w sieci elektroenergetycznej odbiorcy (za urządzeniami kontrolno-pomiarowymi), zwykle produkujące energię elektryczną ze źródeł energii odnawialnych lub niekonwencjonalnych, często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (kogeneracja rozproszona). Do sieci generacji rozproszonej należeć mogą np. prosumenci, kooperatywy energetyczne czy elektrownie komunalne.

  Ponieważ odbiór kompleksowy może zawierać elementy o różnej dynamice, stąd w ogólnym przypadku modele odbioru kompleksowego można podzielić na statyczne i dynamiczne.

  Bibliografia[]

 • Kujszczyk Z., Mińczuk A.: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, Tom I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004, ISBN 83-7207-506-9. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama