• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obszary Natura 2000 w Polsce  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA - Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.
  Przykładowe oznaczenie obszaru tablicą

  Obszary Natura 2000 w Polsce – obszary chroniące przyrodę w Polsce, utworzone w ramach europejskiego programu Natura 2000. Zajmują one łącznie około 20% powierzchni lądowej kraju (przy średniej europejskiej wynoszącej 18%).

  Na terenie Polski istnieje obecnie 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) o łącznej powierzchni 5,6 mln ha (w tym 648,5 tys. ha obszarów morskich). Powstawały one w latach 2004, 2007, 2008, 2011, najmłodszy zaś utworzono w roku 2012. Obszary te oznaczane są kodami, które składają się z liter „PLB” („PL” to kod Polski, a „B” to skrót od angielskiego słowa birds – ptaki) oraz sześciu cyfr.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (ang. SCI - Site of Community Importance) – obszar chroniony sieci Natura 2000, projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk, zatwierdzony przez Komisję Europejską w drodze decyzji, jednak wobec którego nie został jeszcze wyznaczony akt prawa krajowego.

  W Polsce utworzono do tej pory 849 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (projektowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk – SOO) o łącznej powierzchni 3,9 mln ha (w tym 359,7 tys. ha obszarów morskich). Zostały one zatwierdzone decyzjami Komisji Europejskiej z dnia 13 listopada 2007, 25 stycznia 2008, 12 grudnia 2008, 10 stycznia 2011, 7 listopada 2013 oraz 26 listopada 2015. Część tych obszarów została już formalnie zatwierdzona rozporządzeniami Ministra Środowiska jako specjalne obszary ochrony siedlisk, pozostałe staną się nimi w przyszłości. Obszary te oznaczane są kodami, które składają się z liter „PLH” („PL” to kod Polski, a „H” to skrót od ang. habitat, czyli siedlisko) oraz sześciu cyfr.

  Komisja Europejska (niem. Europäische Kommission, fr. Commission européenne, ang. European Commission) – organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.Ministerstwo Środowiska – utworzone w 1999 ministerstwo zajmujące się ochroną środowiska oraz gospodarką wodną w Polsce. Po uchybieniach przy podpisywaniu przez EuRoPol Gaz z Gazpromem memorandum dotyczącego budowy gazociągu Jamał-Europa było rozważane utworzenie Ministerstwa Energetyki i Środowiska, ale ograniczono się jedynie do powołania rządowego zespołu koordynującego politykę energetycznegą.

  Istnieje 7 obszarów oznaczonych kodem „PLC” – są to posiadające wspólne granice obszar ptasi oraz siedliskowy.

  Lista obszarów programu Natura 2000 w Polsce[ | edytuj kod]

  Obszary specjalnej ochrony ptaków[ | edytuj kod]

  Obszary specjalnej ochrony siedlisk[ | edytuj kod]

  Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS) – obszar utworzony w celu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. Obszar ten w swoim regionie biogeograficznym w znaczący sposób przyczynia się do zachowania lub odtworzenia stanu właściwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także może znacząco przyczynić się do spójności sieci obszarów Natura 2000 i zachowania różnorodności biologicznej w obrębie danego regionu biogeograficznego.International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.