• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obszar górniczy

  Przeczytaj także...
  Przedsiębiorca – w polskim systemie prawa podmiot, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 43 k.c.; art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Uważa się także za niego wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.Teren górniczy - przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego. Stanowi o tym art. 6 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 9 VI 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981). Jest to więc pojęcie legalne, zdefiniowane przepisami. Granice terenu wyznacza koncesja (decyzja koncesyjna) na prowadzenie działalności. W terenie górniczym mogą występować tzw. szkody górnicze.
  Górnictwo (kopalnictwo) – dziedzina przemysłu obejmująca ogół działalności zmierzającej do wydobycia kopaliny i jej przygotowania w procesie wzbogacania (obniżania zawartości zanieczyszczeń) do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu (wydobywanie surowców mineralnych lub organicznych, np. torfu, w kopalniach) bądź bezpośredniego wykorzystania w życiu codziennym.

  Obszar górniczy – przestrzeń, w obrębie której przedsiębiorca upoważniony jest do prowadzenia działalności górniczej zgodnie z wydaną koncesją i na zasadach ustalonych w tej koncesji. Jest to pojęcie należące do prawa geologicznego i górniczego. Definicję legalną (ustawową) obszaru górniczego zawiera art. 6 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 VI 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981).

  Wyższy Urząd Górniczy jest centralnym urzędem administracji rządowej, nadzorowanym przez Ministra Środowiska. Jest jednym z dwóch urzędów centralnych mających swoją siedzibę poza Warszawą. Urzędem kieruje Prezes, którego powołuje i odwołuje Premier.Projekt zagospodarowania złoża (w skrócie: PZZ) - dokument określający wymagania w zakresie racjonalnej gospodarki złożem oraz technologii eksploatacji sporządzany dla zakładu górniczego przez podmiot ubiegający się o przyznanie koncesji na eksploatację złoża kopaliny. Stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o udzielenie koncesji wydobywczej, z wyłączeniem jednak wniosków kierowanych do starosty powiatu (o tzw. koncesje starostowskie). Technologia eksploatacji danego złoża winna uwzględniać racjonalną i kompleksową eksploatację z użyciem technik minimalizujących niekorzystny wpływ na środowisko. Podstawą sporządzenia PZZ jest dokumentacja geologiczna, przy czym przepisy nie stanowią minimalnej kategorii rozpoznania złoża, w której sporządzana jest dokumentacja. Sporządzenie PZZ nie wymaga posiadania stwierdzonych kwalifikacji w zakresie geologii lub górnictwa. Projekt zagospodarowania złoża nie podlega formalnemu zatwierdzeniu, choć przyjmuje się, że - jako załącznik do wniosku o koncesję, jest zatwierdzany poprzez wydanie koncesji. PZZ może być przez przedsiębiorcę zmieniony, co powinno następować w formie dodatku do projektu. Zmiana PZZ nie może sprzeciwiać się warunkom określonym w koncesji.

  Podstawą wyznaczenia obszaru górniczego jest dokumentacja geologiczna i projekt zagospodarowania złoża – PZZ (w którym to określa się granice projektowanego obszaru i terenu górniczego wraz z uzasadnieniem). Jego projektowane położenie oraz przebieg granic powinny zostać również określone we wniosku o koncesję na wydobywanie kopalin. O utworzeniu takiego obszaru, wraz z wyznaczeniem przebiegu jego granic (co następuje przez określenie współrzędnych punktów załamania), rozstrzyga organ koncesyjny w koncesji. Zmiana granic obszaru (terenu) górniczego może nastąpić wyłącznie w drodze zmiany koncesji. Do 31 grudnia 2011 r. wyznaczenie obszaru górniczego podlegało uzgodnieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego. Pokrewnym pojęciem jest teren górniczy, również wyznaczany w koncesji (art. 32 ust. 1 PGG).

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) – państwowa jednostka badawczo-rozwojowa z centralną siedzibą w Warszawie, mająca za zadanie prowadzenie wszechstronnych badawczych prac geologicznych w Polsce, zwłaszcza pod kątem zastosowania wyników w gospodarce oraz realizacji map geologicznych. Pełni funkcje Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej. Posiada profil badawczy zbliżony do amerykańskiej United States Geological Survey.Dokumentacja geologiczna - zbiór informacji zawierający wyniki prac geologicznych wraz z ich interpretacją oraz określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem.

  Minister Środowiska prowadzi rejestr wszystkich obszarów (terenów) górniczych istniejących na terenie całego kraju, w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 XII 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych (Dz. U. nr 286, poz. 1685). Administrowaniem tego rejestru zajmuje się Państwowy Instytut Geologiczny i służy on wyłącznie celom ewidencyjnym.

  Prawo geologiczne i górnicze – gałąź prawa z pogranicza zagadnień prawa cywilnego jak i administracyjnego, regulująca kwestie własności kopalin, organizacji i nadzoru prac górniczych i geologicznych a także odpowiedzialności za szkody wywołane przez ruch zakładu górniczego.Koncesja – akt administracyjny wydawany przez organ koncesyjny. Akt ten upoważnia koncesjonariusza do prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej. Koncesjonowanie wprowadza się w przypadku działalności, które mają szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny.

  Wpis w księdze rejestrowej obejmuje:

 • Nazwę obszaru górniczego
 • Nazwę złoża i rodzaj kopaliny
 • Wielkość powierzchni obszaru górniczego
 • Wielkość powierzchni terenu górniczego
 • Położenie administracyjne obszaru i terenu górniczego
 • Nazwę, siedzibę i numer REGON przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny w obszarze górniczym
 • Oznaczenie aktu tworzącego obszar górniczy oraz okresu, na jaki został utworzony
 • Informację o utworzeniu, w granicach obszaru górniczego, innego obszaru górniczego dla innej kopaliny, ze wskazaniem jego nazwy oraz oznaczeniu aktu o jego utworzeniu
 • Oznaczenie teczki ze zbiorem dokumentów
 • Dla każdego obszaru górniczego prowadzi się zbiór dokumentów stanowiących podstawę dokonanych wpisów do księgi rejestrowej, obejmujących w szczególności:

 • Decyzję koncesyjną (o zmianie koncesji, jej przeniesieniu itd.)
 • Mapę obszaru i terenu górniczego, sporządzoną według Polskich Norm
 • Odpis decyzji o zatwierdzeniu lub odpis zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji geologicznej złoża kopaliny
 • Korespondencję związaną z czynnościami rejestrowymi
 • Na mapie obszaru górniczego powinna znajdować się adnotacja o dokonanej rejestracji. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zgłoszenie do rejestru każdej zmiany danych podlegających wpisowi do księgi rejestrowej. O dokonaniu rejestracji należy zawiadomić, dołączając mapę obszaru (terenu) górniczego:

 • Przedsiębiorcę, który uzyskał koncesję obejmującą dany obszar
 • Właściwe miejscowo organy koncesyjne
 • Właściwe miejscowo organy nadzoru górniczego
 • Wójta (burmistrza lub prezydenta miasta)
 • Bibliografia[]

 • A. Wasilewski – Obszar górniczy, Warszawa 1969
 • H. Schwarz – Wyznaczanie obszaru górniczego, Surowce i Maszyny Budowlane 2012, nr 1
 • H. Schwarz – Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom I. Art. 1-103, Wrocław 2012
 • Linki zewnętrzne[]

 • wortal nowePGG.pl zawierający teksty: Prawa geologicznego i górniczego oraz rozporządzenia w sprawie rejestru obszarów górniczych
 • Internetowa wersja rejestru obszarów górniczych
 • Rejestry złóż (składające się z księgi rejestrowej, zbioru dokumentów oraz mapy przeglądowej obszarów górniczych) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.