• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy

  Przeczytaj także...
  Torfowisko (ang. peatland, mire, niem. Moor, Moos, Ried, Filz) – jeden z typów mokradeł, siedlisk na tyle uwodnionych, że występuje tam specyficzna roślinność i zachodzą procesy akumulacji osadów organicznych. Jest to teren stale podmokły, o podłożu trudno przepuszczalnym, pokryty zbiorowiskami roślin bagiennych i bagienno-łąkowych. Torfowiska występują głównie w strefie klimatu umiarkowanego, wilgotnego i chłodnego (północna część Eurazji i Ameryki Północnej, a także obszary górskie). Obszary te są cenne pod względem przyrodniczym, można je także wykorzystać gospodarczo – poprzez wydobywanie torfu. Torfowisko przyrasta średnio o 1 mm w ciągu roku.Łowicz – miasto, gmina miejska w województwie łódzkim, w powiecie łowickim (siedziba władz powiatu) nad rzeką Bzurą, na północnym skraju Równiny Łowicko-Błońskiej. Był miastem duchownym.
  Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.

  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy -obszar chronionego krajobrazu powołany rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 13 z dnia 27 lipca 2006 roku. Zajmuje powierzchnię 155,55 ha.

  Obszar znajduje się w województwie mazowieckim, powiecie gostynińskim w gminach: Pacyna, Sanniki oraz Szczawin Kościelny. Na odcinku około 16,5 km jego granica pokrywa się z granicą województwa łódzkiego.

  Obszar obejmuje dolinę rzeki Przysowy, wpadającej do Bzury (zlewisko Wisły i położony jest w mezoregionie: Równina Kutnowska. Znajdują się tu okresowo zalewane łąki torfowiskowe oraz niewielkie kompleksy leśne. Charakterystyczną cechą jest występowanie tu wielu rzadkich gatunków ptaków. Występują tu m.in.: gęś tybetańska, bernikla białolica, sokół wędrowny, siewka złota, gęś białoczelna, siewnica, łęczak, batalion, orzeł bielik, orzechówka, błotniak zbożowy, błotniak łąkowy oraz błotniak stepowy. Na terenie obszaru znajduje się rezerwat Jezioro Szczawińskie.

  Siewnica (Pluvialis squatarola) – gatunek średniego ptaka wędrownego z rodziny sieweczkowatych (Charadriidae), zamieszkujący tundrę Eurazji, Ameryki Północnej od Półwyspu Melville’a do Ziemi Baffina. Zimuje na wybrzeżach obu Ameryk, zachodniej i środkowej Europy, Afryki, Azji Południowej oraz na wybrzeżach Indonezji i Australii. W Polsce licznie spotykana na wybrzeżu podczas przelotów. W głębi kraju rzadsza, lecz również pojawia się regularnie.Łęczak, brodziec leśny, trawnik (Tringa glareola) – gatunek średniego ptaka wędrownego z rodziny bekasowatych (Scolopacidae).

  Istnieje tu również obszar sieci Natura 2000: Dolina Słudwi i Przysowy oraz ostoja ptactwa oznaczona w nomenklaturze IBA numerem 145.

  Obszar ma wejść w skład większego planowanego O. Ch. K.: Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Słudwi i Przysowy, obejmującego doliny tych dwóch rzek aż do ujścia do Bzury w województwie łódzkim (okolice Łowicza)

  Przypisy

  1. Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 13 z 27 lipca 2006 roku. [dostęp 2012-06-19].
  2. Rafał Klimczak: Obszary Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy - Planowany obszar Natura 2000 Dolina Słudwii i Przysowy. Ptaki.org. [dostęp 2012-06-19].
  3. Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi: Plan zagospodarowania województwa łódzkiego. [dostęp 2012-06-19].
  Bielik zwyczajny, bielik (Haliaeetus albicilla) – gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) (podrodzina myszołowy lub orłany). Błędnie nazywany orłem.  Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat gostyniński - powiat w Polsce (w zachodniej części województwa mazowieckiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Gostynin.
  Dolina Słudwi i Przysowy – niewielka dolina rzeki Słudwi i jej dopływu Przysowy położona w centralnej Polsce, na pograniczu powiatów: kutnowskiego, łowickiego i gostynińskiego (pogranicze woj. mazowieckiego i łódzkiego). Jest ostoją ptaków oznaczona w nomenklaturze IBA jako ostoja nr 145. Jednocześnie dolina stanowi Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy. Na terenie ostoi leży rezerwat Jezioro Szczawińskie. Dolina Słudwii i Przysowy jest jednym z najważniejszych w centralnej Polsce miejsc koncentracji ptaków wodno-błotnych w okresie wiosennych migracji. Zgrupowania gęsi białoczelnej dochodzą tu jednorazowo do 22 tys. osobników, siewki złotej do 11 tys. osobników - obserwacja dr Sł. Chmielewskiego z wiosny 2011, czajki do 7 tys. osobników.
  Batalion, bojownik batalion, bojownik zmienny, biegus bojownik, bojownik odmienny (Philomachus pugnax) – gatunek średniego ptaka wędrownego z rodziny bekasowatych (Scolopacidae).
  Gęś tybetańska, gęś indyjska (Anser indicus) – gatunek dużego ptaka (wielkości gęsi zbożowej) z rodziny kaczkowatych zamieszkująca Azję Środkową. Tereny lęgowe położone są na Wyżynie Tybetańskiej. Zimuje w Indiach. W czasie wędrówek przelatuje nad Himalajami na wysokości ponad 10 000 m. W Europie trzymana w ogrodach. Dzika populacja żyje w Niemczech. W Polsce sporadycznie, o niejasnym pochodzeniu, w stadach innych gęsi.
  Równina Kutnowska (318.71) – mezoregion fizycznogeograficzny w centralnej Polsce, stanowiący północno-zachodnią część Niziny Środkowomazowieckiej. Region graniczy od północy z Kotliną Płocką i Pojezierzem Kujawskim, od zachodu z Wysoczyzną Kłodawską, od południa z Kotliną Kolską i Równiną Łowicko-Błońską a od wschodu z Kotliną Warszawską. Równina Kutnowska leży na pograniczu województw łódzkiego i mazowieckiego.
  Gmina Pacyna – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie gostynińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.
  Sokół wędrowny (Falco peregrinus) – gatunek średniego ptaka drapieżnego z rodziny sokołowatych (Falconidae). Zasiedla wszystkie kontynenty z wyjątkiem Antarktydy. W Polsce nieliczny ptak lęgowy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.