• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obligacja municypalna  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  LIBOR (ang. London Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie przez cztery główne banki: Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster. Jest ustalana o godzinie 11:00 GMT. Stanowi bazową stopę procentową dla ustalania oprocentowania kredytów i depozytów na rynku międzybankowym oraz kredytów typu "roll-over".Mokotów – lewobrzeżna dzielnica Warszawy na południu miasta, leżąca po obu stronach skarpy wiślanej (Górny i Dolny Mokotów).
  Obligacja municypalna na 210 złotych wyemitowana przez Stołeczne Królewskie Miasto Kraków w 1929

  Obligacja municypalna (komunalna) –. dłużny papier wartościowy emitowany przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie przepisów ustawy o obligacjach. Dla nabywcy obligacja komunalna jest dokumentem potwierdzającym zaciągnięcie przez miasto, gminę lub inną jednostkę samorządu terytorialnego długu.

  Międzyrzecz (łac. Meserici, Mederecensis, niem. Meseritz) – miasto w woj. lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Międzyrzecz. Położone na Pojezierzu Lubuskim, między rzekami Obrą i Paklicą.Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.

  Pierwotny okres zapadalności obligacji municypalnych nie jest prawnie zdeterminowany. W polskiej praktyce są one emitowane zwykle na okres od 5 do 10 lat – np. w 2012 r. dłużne papiery z właśnie takim pierwotnym terminem zapadalności stanowiły ponad połowę obligacji komunalnych wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Polskie samorządy emitują zwykle obligacje denominowane w złotych (PLN), ale zdarzają się także emisje w innych walutach.

  BondSpot S.A. – spółka akcyjna prowadząca polski rynek pozagiełdowy. Pierwszą nazwą spółki była Centralna Tabela Ofert. W początkowym zamyśle Centralna Tabela Ofert miała być miejscem notowania akcji spółek pochodzących z Programu Powszechnej Prywatyzacji. Aktualnie przeznaczona jest do organizacji rynku pieniężnego oraz prowadzenia notowań papierów wartościowych (obligacji skarbowych, akcji mniejszych spółek), które nie mają szans znalezienia się na Giełdzie Papierów Wartościowych, ze względu na brak spełnienia kryteriów dopuszczenia do obrotu giełdowego.WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, które są uczestnikami panelu WIBOR, po odrzuceniu wielkości skrajnych. Banki podają stawki oprocentowania (w ujęciu rocznym), po jakich są gotowe pożyczyć pieniądze innym bankom, o godz. 11:00 każdego dnia roboczego. Proces wyznaczania wartości WIBOR nazywany jest fixingiem WIBOR.

  Oprocentowanie obligacji komunalnych jest najczęściej zmienne, oparte o ustaloną stawkę referencyjną - zwykle WIBOR, LIBOR lub EURIBOR, a odsetki najczęściej są wypłacane w okresach rocznych bądź półrocznych.

  Obligacje municypalne są dostępne na rynku pierwotnym oraz wtórnym. Sprzedaż obligacji municypalnych na rynku pierwotnym jest realizowana przez organizatora emisji (bank bądź dom maklerski), który oferuje ich zakup swoim klientom w trybie oferty publicznej bądź niepublicznej (zamkniętej, kierowanej do wybranych podmiotów). Obrót na rynku wtórnym może się odbywać w ramach bezpośrednich transakcji kupna-sprzedaży, albo w obrocie zorganizowanym (na GPW lub BondSpot). Od 1.07.2019 r. obowiązkowa jest dematerializacja obligacji w KDPW.

  Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.Stopa procentowa – koszt kapitału albo inaczej cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas. Koszt ten wyrażony jest zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy i mierzony jest w ujęciu rocznym.

  Pierwsze emisje obligacji komunalnych po 1989 r. miały miejsce w 1993 r. (Międzyrzecz, Czarnków, Płock, Warszawa-Mokotów). W 1999 r. wartość wyemitowanych przez gminy obligacji wzrosła o 24,2% w stosunku do 1998 r. i wyniosła 653,6 mln PLN. Największą transzę obligacji komunalnych uplasowało miasto Gdynia za pośrednictwem Banku Pekao SA (50,4 mln PLN w ramach programu rozpoczętego w grudniu 1998 r.) W 2001 r. wartość rynku obligacji komunalnych wynosiła 1,6 mld zł, natomiast w 2012 r. wartość rynku wynosiła już 15,6 mld zł. W I kwartale 2014 wartość rynku obligacji komunalnych osiągnęła wartość 18,33 mld PLN. W ujęciu rocznym nastąpił 17,4% przyrost wartości tego segmentu

  Obligacja skarbowa – dłużny papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa. Skarb Państwa – emitent obligacji – pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić (wykupić obligacje) – w określonym czasie wraz z należnymi odsetkami.Papier wartościowy – zbywalny dokument lub zapis w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych, który ucieleśnia prawa majątkowe w taki sposób, że dane uprawnienia przysługują osobie wskazanej jako uprawniona w treści dokumentu (choćby jako okaziciel), a przedłożenie go jest warunkiem koniecznym i wystarczającym dla realizacji uprawnienia. Ponadto zniszczenie lub utrata dokumentu powoduje utratę uprawnień dopóki nie zostanie wydane postanowienie o umorzeniu dokumentu.

  Na koniec 2019 roku emisji obligacji komunalnych dokonało ponad 1.000 samorządów i spółek komunalnych, a wartość emisji w samym 2019 roku przekroczyła 4 mld zł.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Obligacja skarbowa


 • Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank Pekao, Pekao, Pekao SA, niekiedy PKO SA, dawniej PeKaO) – polski bank uniwersalny założony 17 marca 1929 r. jako państwowy bank komercyjny w formie spółki akcyjnej. Od 1998 notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 1999-2017 kontrolowany przez UniCredit. 7 czerwca 2017 roku zarząd nad Bankiem (w procesie tzw. "repolonizacji") przejął ponownie Skarb Państwa, poprzez spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Polski Fundusz Rozwoju. Od 2011 do czerwca 2017 prezesem banku był Luigi Lovaglio. Obecnie pełniącym obowiązki Prezesa Zarządu Banku, do czasu wydania przez KNF zgody na objęcie tej funkcji, jest Michał Krupiński.
  Rynek pierwotny – rynek kapitałowy, na którym następuje sprzedaż nowych papierów wartościowych bezpośrednio przez emitenta – akcji i obligacji dopuszczonych do obrotu przez instytucję nadzorującą. Cenę papierów wartościowych w tym wypadku ustala emitent, czyli instytucja emitująca akcje lub obligacje we własnym imieniu. Emisja i zakup papierów wartościowych na rynku pierwotnym odbywa się za pośrednictwem domów maklerskich lub banków prowadzących działalność maklerską.
  Emisja papierów wartościowych – wprowadzenie do obiegu na rynku kapitałowym nowych papierów wartościowych (głównie akcji i obligacji) w celu ich sprzedaży potencjalnym inwestorom.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Obligacja – papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Obligacja należy do kategorii dłużnych instrumentów finansowych. W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu współwłasność, dywidenda czy też uczestnictwo w walnych zgromadzeniach. Emisja obligacji polega na przekazaniu kapitału spółce przez inwestorów. Obligacje reprezentują prawa majątkowe podzielone na określoną liczbę równych jednostek, co oznacza, iż przyznają identyczne uprawnienia danym emisjom lub seriom obligacji.
  Stołeczne Królewskie Miasto Kraków – tytuł Krakowa, stanowiący jego nazwę pełną, używany zarówno w uroczystych dokumentach, jak również w oficjalnej, codziennej retoryce. Jest to tytuł formalny, usankcjonowany prawnie przez Urząd Rady Ministrów RP, poprzez zatwierdzenie Statutu Miasta Krakowa. W wyniku akceptacji prawnej, ogłoszony na odpowiednich stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Termin "Stołeczne Królewskie Miasto Kraków" określony został w Statucie Miasta Krakowa (§4 pkt 1), przyporządkowane są do niego symbole Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa tj. Herb, Chorągiew, Flaga, Pieczęć.
  Waluta (jednostka monetarna) – nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie. Nazwę tę stosuje się przede wszystkim w kontekście wymiany międzynarodowej. Waluta jest wtedy środkiem rozliczeniowym (czyli miernikiem wartości) oraz środkiem regulowania płatności (należności i zobowiązań) w transakcjach międzynarodowych. Skrótowe oznaczenie waluty (np. GBP), to ustandaryzowany, trzyliterowy kod przyjęty przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Dwie pierwsze litery oznaczają kraj w którym dana waluta obowiązuje (np. GB - Great Britain), a trzecia to zazwyczaj inicjał danej waluty (P - Pound)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.