• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obligacja korporacyjna

  Przeczytaj także...
  Obligacja zerokuponowa (ang. zero-coupon bond nazywana również discount bond) – rodzaj obligacji, z którą nie jest związany obowiązek płatności odsetek. Obligacje te są emitowane z dyskontem od ich wartości nominalnej, co oznacza, że cena emisyjna jest niższa od ceny nominalnej. Zarobek inwestora pochodzi w całości z zysku na umorzeniu (ang. gain to redemption). Obligacje zerokuponowe nie są zbyt popularne, na rynku długu korporacyjnego praktycznie nie występują. Jednak Skarb Państwa regularnie emituje obligacje tego typu. Przykładem mogą być obligacje zerokuponowe o okresie do wykupu 2 lata. Obligacje te emitowane są z dyskontem, a rentowność ich obliczana jest w oparciu o konwencję ACT/ACT.Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.
  Cena emisyjna - to cena, która pojawia się w przypadku sprzedaży (subskrypcji) akcji na rynku pierwotnym. Może być równa lub wyższa od wartości nominalnej akcji (cena nominalna akcji). W przypadku pierwszej emisji akcji przez spółkę, która ma miejsce w chwili zawierania spółki, z reguły wartość nominalna akcji i cena emisyjna akcji są sobie równe. Natomiast w przypadku następnych emisji akcji (podwyższenia kapitału przez spółkę już działającą na rynku) cena emisyjna jest zazwyczaj wyższa od wartości nominalnej akcji, gdyż wartość spółki, przypadająca na jedną akcję, przewyższa z reguły wartość nominalną akcji. Różnica pomiędzy ceną emisyjną a nominalną danej akcji (zwana często agio) zasila kapitał zapasowy spółki. Kapitał zakładowy (dawniej wobec spółki akcyjnej obowiązywał termin kapitał akcyjny) i zapasowy stanowią kapitał własny przedsiębiorstwa.

  Obligacja korporacyjna (obligacja przedsiębiorstwa) – dłużny papier wartościowy (dokument stwierdzający istnienie zadłużenia emitenta), który został wyemitowany przez przedsiębiorstwo na podstawie przepisów ustawy o obligacjach. Obligacje korporacyjne mogą być emitowane jako instrumenty krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe, a zaliczenie do konkretnej kategorii instrumentu zależy od pierwotnego terminu wykupu. Emisja obligacji umożliwia przedsiębiorstwu pozyskanie środków finansowych na realizację długoterminowych inwestycji. Sprzyja także stabilizacji sytuacji finansowej emitenta, gdyż nabywca obligacji korporacyjnej nie ma prawa żądać wcześniejszego wykupu długu, jeżeli przedsiębiorstwo terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

  Marża – w przypadku analizy finansowej oznacza wskaźnik finansowy zdefiniowany jako stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży (zysk to różnica między ceną sprzedaży, a kosztem pozyskania towaru). Poza analizą finansową istnieje marża wyrażona kwotowo: (Marża kwotowa) = (cena sprzedaży) – (koszt sprzedanego dobra); oraz marża wyrażona procentowo "w stu": Marża = ((Marża kwotowa)/((Cena zakupu towaru)+(Marża kwotowa)) oraz "od sta": Marża = ((Marża kwotowa)/(Cena zakupu towar) BondSpot S.A. – spółka akcyjna prowadząca polski rynek pozagiełdowy. Pierwszą nazwą spółki była Centralna Tabela Ofert. W początkowym zamyśle Centralna Tabela Ofert miała być miejscem notowania akcji spółek pochodzących z Programu Powszechnej Prywatyzacji. Aktualnie przeznaczona jest do organizacji rynku pieniężnego oraz prowadzenia notowań papierów wartościowych (obligacji skarbowych, akcji mniejszych spółek), które nie mają szans znalezienia się na Giełdzie Papierów Wartościowych, ze względu na brak spełnienia kryteriów dopuszczenia do obrotu giełdowego.

  Nabywcom obligacji przysługują następujące prawa:

 • prawo do oprocentowania, którego wysokość i odsetki i terminy płatności są określone w warunkach emisji,
 • prawo do zwrotu kapitału (stanowiącego wartość nominalną obligacji) w terminie jego wykupu (zapadalności).
 • Obligacje korporacyjne mogą być papierami wartościowymi o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, liczonym według stawki bazowej (np. WIBOR) powiększonej o marżę. Ze względu na konstrukcję oprocentowania obligacje przedsiębiorstw mogą zostać również ukształtowane jako papiery dyskontowe (obligacje zerokuponowe). Obligacje te nie uprawniają do otrzymania kwoty odsetek (tzw. kuponu), ale oferują nabywcy wynagrodzenie w formie dyskonta ceny emisyjnej w stosunku do wartości nominalnej.

  WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, które są uczestnikami panelu WIBOR, po odrzuceniu wielkości skrajnych. Banki podają stawki oprocentowania (w ujęciu rocznym), po jakich są gotowe pożyczyć pieniądze innym bankom, o godz. 11:00 każdego dnia roboczego. Proces wyznaczania wartości WIBOR nazywany jest fixingiem WIBOR.Emitent - podmiot (np.: osoba, przedsiębiorstwo, skarb państwa, gmina) wystawiający lub emitujący papiery wartościowe i ogłaszający ich sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek.

  W Polsce obligacje korporacyjne, które zostały wprowadzone do obrotu w trybie oferty publicznej, są notowane na platformie Catalyst. Obrót nimi odbywa się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub na Bondspot.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1206)
  2. Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002–2003. NBP, 2005. [dostęp 2015-11-28].
  3. M. Dusza, Rynek kapitałowy, [w:] System finansowy w Polsce, B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 280.
  4. Szerzej na temat obligacji korporacyjnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego T. Puzyrewicz: Przewodnik dla inwestorów. Obligacje na rynku Catalyst. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. gpwcatalyst.pl, 2011.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Akcje i obligacje korporacyjne – oferta publiczna i rynek regulowany. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. [dostęp 2013-04-23].
 • A.M. Chisholm, Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych. Instrumenty, strategie, uczestnicy (przekład P. Janicki), Warszawa 2013, Oficyna Wolters Kluwer business
 • Sławomir Antkiewicz, Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym, Warszawa: CeDeWu, 2012, ISBN 978-83-7556-325-2, OCLC 823643447.
 • J. Smullen, N. Hand, Słownik finansów i bankowości, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2008, ​ISBN 978-83-01-15080-8​(01).
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Obligacje - rynek obligacji GPW Catalyst. gpwcatalyst.pl. [dostęp 2015-11-28].
 • Stopa procentowa – koszt kapitału albo inaczej cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas. Koszt ten wyrażony jest zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy i mierzony jest w ujęciu rocznym.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy:
  Warto wiedzieć że... beta

  Inwestycja w ujęciu ekonomicznym to nakład gospodarczy poniesiony na utrzymanie, tworzenie lub zwiększanie kapitału (np. maszyn i urządzeń, budynków czy zapasów). Zgodnie z inną definicją inwestycja to wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości.
  Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) – istniejący w latach 1991-2006 organ państwowy sprawujący nadzór nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi i towarami giełdowymi oraz nad zapewnieniem powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych i rynku towarów giełdowych. KPWiG miała siedzibę w Warszawie. Zadania KPWiG przejęła Komisja Nadzoru Finansowego.
  Oferta publiczna – publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych w dowolnej formie i w dowolny sposób pod warunkiem, iż propozycja skierowana jest określonej liczby osób bądź też do nieoznaczonego adresata.
  Papier wartościowy – zbywalny dokument lub zapis w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych, który ucieleśnia prawa majątkowe w taki sposób, że dane uprawnienia przysługują osobie wskazanej jako uprawniona w treści dokumentu (choćby jako okaziciel), a przedłożenie go jest warunkiem koniecznym i wystarczającym dla realizacji uprawnienia. Ponadto zniszczenie lub utrata dokumentu powoduje utratę uprawnień dopóki nie zostanie wydane postanowienie o umorzeniu dokumentu.
  Emisja papierów wartościowych – wprowadzenie do obiegu na rynku kapitałowym nowych papierów wartościowych (głównie akcji i obligacji) w celu ich sprzedaży potencjalnym inwestorom.
  Catalyst – powstały 30 września 2009 roku system autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A. (dawniej: MTS CeTO S.A.).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.