• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Obligacja  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Obligacja zerokuponowa (ang. zero-coupon bond nazywana również discount bond) – rodzaj obligacji, z którą nie jest związany obowiązek płatności odsetek. Obligacje te są emitowane z dyskontem od ich wartości nominalnej, co oznacza, że cena emisyjna jest niższa od ceny nominalnej. Zarobek inwestora pochodzi w całości z zysku na umorzeniu (ang. gain to redemption). Obligacje zerokuponowe nie są zbyt popularne, na rynku długu korporacyjnego praktycznie nie występują. Jednak Skarb Państwa regularnie emituje obligacje tego typu. Przykładem mogą być obligacje zerokuponowe o okresie do wykupu 2 lata. Obligacje te emitowane są z dyskontem, a rentowność ich obliczana jest w oparciu o konwencję ACT/ACT.Ryzyko kredytowe – w bankowości: ryzyko związane z niewywiązaniem się kredytobiorcy z wynikającego z zawartej z bankiem umowy obowiązku spłaty kredytu. Ryzyko kredytowe oznacza niebezpieczeństwo, iż kredytobiorca nie wypełni zobowiązań zawartych w umowie, narażając kredytodawcę na stratę finansową.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1206).
  2. Instrument dłużny w słowniku Bankier.pl. Bankier.pl. [dostęp 2014-11-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-20)].
  3. Jolanta Onoszko: Urok obligacji. Portal Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl, 2008-01-23. [dostęp 2014-11-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-12-16)].
  4. Czterolatki – zabezpieczenie przed inflacją. Ministerstwo Finansów, 2008-09-30. [dostęp 2014-11-17].
  5. Dariusz Ogrodnik: Wycena obligacji. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. [dostęp 2014-11-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-02-15)].
  6. Kudła 2009 ↓, s. 60–65.
  7. Ryzyko inwestowania w obligacje. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. [dostęp 2014-11-17].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Janusz Kudła: Instrumenty finansowe i ich zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Key Text, 2009, s. 53–73. ISBN 978-83-87251-56-7.
 • Frank J. Fabozzi: Rynki Obligacji, Analiza i Strategie.
 • Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WMiI UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształci on studentów na dwóch kierunkach (matematyka oraz informatyka), w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wydział mieści się w budynku Collegium Mathematicum przy ul. Umultowskiej 87 (kampus Morasko).Obligacja kuponowa – rodzaj obligacji, która w okresie trwania emisji danej serii wypłaca obligatariuszom okresowo środki pieniężne. Wielkość kuponu odsetkowego zwyczajowo jest podawana w stosunku rocznym.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Osoba prawna – jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego. Osobę prawną definiuje się zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (oraz odpowiednio zdolność sądową i procesową).
  Czas trwania obligacji, również duracja obligacji (ang. bond duration) – średni termin wykupu obligacji. Czas ten jest miarą elastyczności, która wskazuje, jaka procentowa zmiana w cenie powoduje procentową zmianę rentowności obligacji. Określenie go pozwala na uporządkowanie obligacji ze względu na ryzyko stopy procentowej. Spośród obligacji o tym samym terminie wykupu najwyższym ryzykiem stopy procentowej obarczone są obligacje zerokuponowe, gdyż ich czas trwania jest równy okresowi do wykupu.
  Obligacje hipoteczne - [ang. collateralized mortgage obligation - CMO] rodzaj obligacji, które są emitowane pod dany zastaw hipoteczny. Ich zaletą jest to, że mają one pełne pokrycie w określonych nieruchomościach, gdyż w razie bankructwa danej firmy wartość takich obligacji może wykazywać nawet dość znaczny wzrost cenowy. Pierwsze obligacje hipoteczne zostały wyemitowane w roku 1983. Podstawową zasadą tworzenia obligacji hipotecznych jest redystrybucja przepływów gotówkowych (oprocentowania i płatności kapitałowych) do różnych transz emisji.
  Walne zgromadzenie – najwyższy z organów spółki akcyjnej albo spółdzielni, służący realizacji uprawnień akcjonariuszy (albo spółdzielców) do kierowania działalnością spółki (albo spółdzielni).
  Sprzedaż – umowa cywilna, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę rzeczy w gotówce lub równowartości gotówki.
  Ryzyko inwestycyjne - ryzyko że zrealizowana stopa zwrotu z inwestycji może różnić się od stopy zwrotu oczekiwanej przez inwestora z uwagi na czynniki losowe, np. wahania cen papierów wartościowych.
  Ryzyko stopy procentowej – ryzyko związane ze zmiennością stopy procentowej, jest ryzykiem spekulacyjnym, co oznacza, że może mieć wpływ zarówno pozytywny, jak i negatywny. Wynika ze zmienności rynków finansowych i przejawia się w zmianach cen pieniądza.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.