• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Objdump

  Przeczytaj także...
  Plik obiektowy to rodzaj pliku binarnego generowanego przez kompilator lub asembler podczas kompilacji pliku z kodem źródłowym lub podczas łączenia plików obiektowych przez konsolidator (linker).Biblioteka współdzielona (ang. shared library, shared object) - jednolita, kompletna biblioteka ładowana w całości do pamięci podczas uruchamiania programu. Raz załadowana może być wykorzystywana przez wiele programów (jak wskazuje nazwa, jest współdzielona pomiędzy programami) bez potrzeby ponownego jej ładowania.
  GCC (ang. GNU Compiler Collection) - zestaw kompilatorów do różnych języków programowania rozwijany w ramach projektu GNU i udostępniany na licencji GPL oraz LGPL.

  objdump to program analizujący pliki obiektowe (tzn. ze skompilowanym kodem).

  Przykład[ | edytuj kod]

  Lista dynamicznie relokowanych symboli, które będą podłączane do odpowiedniej biblioteki dzielonej

  $ objdump -R hello
  
  hello:   file format elf32-i386
  
  DYNAMIC RELOCATION RECORDS
  OFFSET  TYPE       VALUE
  080495b4 R_386_GLOB_DAT  __gmon_start__
  080495ac R_386_JUMP_SLOT  __libc_start_main
  080495b0 R_386_JUMP_SLOT  printf
  

  Przykład 2[ | edytuj kod]

  Fragment wyjścia deasemblacji programu hello world (objdump -S ./hello). Odpowiednie fragmenty są oznaczone odpowiadającymi im częściami kodu (które są zachowane w pliku obiektowym dzięki opcji -g kompilatora gcc)

  Deasembler, dezasembler (z ang. disassembler) – program komputerowy, który tłumaczy język maszynowy na język asemblera - operacji odwrotnej do tej w asemblerze. Disassembler różni się od dekompilatora, który zakłada się na wysokim poziomie języka, a nie jako asembler.
  08048364 <main>:
  #include <stdio.h>
  
  int main()
  {
   8048364:    55           push  %ebp
   8048365:    89 e5          mov  %esp,%ebp
   8048367:    83 ec 08        sub  $0x8,%esp
   804836a:    83 e4 f0        and  $0xfffffff0,%esp
   804836d:    b8 00 00 00 00     mov  $0x0,%eax
   8048372:    29 c4          sub  %eax,%esp
    printf("Hello, world\n");
   8048374:    c7 04 24 a4 84 04 08  movl  $0x80484a4,(%esp,1)
   804837b:    e8 08 ff ff ff     call  8048288 <_init+0x38>
    return 0;
   8048380:    b8 00 00 00 00     mov  $0x0,%eax
  }
   8048385:    c9           leave
   8048386:    c3           ret
   8048387:    90           nop
   8048388:    90           nop
   8048389:    90           nop
   804838a:    90           nop
   804838b:    90           nop
   804838c:    90           nop
   804838d:    90           nop
   804838e:    90           nop
   804838f:    90           nop
  
  08048390 <__libc_csu_init>:
   8048390:    55           push  %ebp
   8048391:    89 e5          mov  %esp,%ebp
   8048393:    57           push  %edi
   8048394:    56           push  %esi
   8048395:    31 f6          xor  %esi,%esi
   8048397:    53           push  %ebx
   8048398:    83 ec 0c        sub  $0xc,%esp
   804839b:    e8 a0 00 00 00     call  8048440 <__i686.get_pc_thunk.bx>
   80483a0:    81 c3 00 12 00 00    add  $0x1200,%ebx
   80483a6:    e8 a5 fe ff ff     call  8048250 <_init>
   80483ab:    8d 93 14 ff ff ff    lea  0xffffff14(%ebx),%edx
   80483b1:    8d 83 14 ff ff ff    lea  0xffffff14(%ebx),%eax
   80483b7:    29 c2          sub  %eax,%edx
   80483b9:    c1 fa 02        sar  $0x2,%edx
   80483bc:    39 d6          cmp  %edx,%esi
   80483be:    73 1c          jae  80483dc <__libc_csu_init+0x4c>
   80483c0:    89 d7          mov  %edx,%edi
   80483c2:    8d b4 26 00 00 00 00  lea  0x0(%esi,1),%esi
   80483c9:    8d bc 27 00 00 00 00  lea  0x0(%edi,1),%edi
   80483d0:    ff 94 b3 14 ff ff ff  call  *0xffffff14(%ebx,%esi,4)
   80483d7:    46           inc  %esi
   80483d8:    39 fe          cmp  %edi,%esi
   80483da:    72 f4          jb   80483d0 <__libc_csu_init+0x40>
   80483dc:    83 c4 0c        add  $0xc,%esp
   80483df:    5b           pop  %ebx
   80483e0:    5e           pop  %esi
   80483e1:    5f           pop  %edi
   80483e2:    5d           pop  %ebp
   80483e3:    c3           ret
   80483e4:    8d b6 00 00 00 00    lea  0x0(%esi),%esi
   80483ea:    8d bf 00 00 00 00    lea  0x0(%edi),%edi
  
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.