• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • OPC Unified Architecture  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Serwer OPC – oprogramowanie, które udostępnia dane w standardzie OPC dowolnym klientom OPC. Najważniejszym zadaniem serwera jest dbanie, aby dane procesowe były aktualne oraz klienci mieli do nich swobodny dostęp. Serwery OPC oferują elastyczne rozwiązania dostarczające dane procesowe wtedy, kiedy są potrzebne i minimalizujące wykorzystanie szerokości pasma komunikacyjnego (np. algorytm optymalnego przesyłania, algorytm skanowania adaptacyjnego, wielokanałowa transmisja danych, redundancja). Niektóre serwery OPC oferują rozwiązania, w których - dzięki zdefiniowanemu uniwersalnemu interfejsowi - funkcjonalność związaną z realizacją wybranego protokołu można lokować w zewnętrznych, dynamicznie przyłączanych komponentach zwanych DataProvider.OPC Data Access (OPC DA) – standard z grupy standardów komunikacyjnych OPC zawierający specyfikację dostępu do aktualnych (generowanych w czasie rzeczywistym) danych z urządzeń przemysłowych.

  OPC Unified Architecture (OPC UA) – protokół komunikacyjny opracowany przez OPC Foundation w celu ujednolicenia komunikacji między maszynami, bazuje na ogólnie przyjętych komunikacyjnych protokołach takich jak TCP/IP, HTTP, SOAP, co zapewnia bardzo dużą skalowalność rozwiązań implementowanych w oparciu o tę technologię. OPC Unified Architecture umożliwia przesyłanie danych za pośrednictwem różnych formatów m.in. formatu opartego na XML i formatu binarnego. Serwer OPC zbudowany w oparciu o Unified Architecture definiuje swoim klientom (zobacz klient opc) zestaw usług, jakie oferuje oraz format danych procesowych za pośrednictwem, którego ma odbywać się komunikacja. W poprzedniej wersji standardu OPC każda ze specyfikacji (np. OPC DA, OPC HDA) definiowała swoją własną przestrzeń adresową i swój własny zestaw usług. OPC Unified Architecture definiuje zunifikowaną przestrzeń adresową (ang. Address Space) oraz szereg usług (ang. Services), które mogą być udostępnione przez serwer OPC.

  XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.OPC Foundation jest organizacją, której zadaniem jest zapewnienie szerokich możliwości współdziałania w dziedzinie automatyki, poprzez tworzenie i utrzymywanie otwartego standardu komunikacyjnego umożliwiającego przekazywanie danych procesowych, danych o alarmach i zdarzeniach, danych historycznych oraz danych wsadowych do urządzeń różnych producentów. Tym otwartym standardem jest standard OPC.

  Specyfikacja OPC UA składa się z kilkunastu części:

 • OPC UA Part1 Concepts
 • OPC UA Part2 Security Model
 • OPC UA Part3 Address Space Model
 • OPC UA Part4 Services
 • OPC UA Part5 Information Model
 • OPC UA Part6 Mappings
 • OPC UA Part7 Profiles
 • OPC UA Part8 Data Access
 • OPC UA Part9 Alarms
 • OPC UA Part10 Commands
 • OPC UA Part11 Historical Access
 • OPC UA Part12 Discovery
 • OPC UA Part13 Aggregates
 • OPC UA Part14 PubSub
 • OPC UA Part100 Device Information Model
 • Standard OPC Unified Architecture (OPC UA), jest wynikiem wieloletniej współpracy liderów przemysłowych, których celem było stworzenie otwartego standardu wymiany informacji w systemach zarządzania procesem w sposób bogatszy i pełniejszy, zorientowany usługowo i bezpieczny w porównaniu do aktualnie wykorzystywanych standardów bazujących na platformie DCOM. Ten standard to odpowiedź na fundamentalne potrzeby mapowania i wymiany rzeczywistych informacji w sposób zorientowany obiektowo.

  SOAP (ang.) Simple Object Access Protocol – protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów, wykorzystujący XML do kodowania wywołań i najczęściej protokołów HTTP lub RPC do ich przenoszenia, możliwe jest jednak wykorzystanie innych protokołów do transportu danych.OLE for process control, OPC jest otwartym standardem komunikacyjnym stosowanym w automatyce przemysłowej i informatycznych systemach wyższych warstw, a mianowicie biznesowej i zarządzania, przedsiębiorstw przemysłowych. Interoperacyjność aplikacji jest zapewniona dzięki utworzeniu i utrzymywaniu specyfikacji otwartych standardów. Utrzymaniem i rozwojem standardu zajmuje się OPC Foundation.

  Nowy standard został opracowany tak, by nie wiązać go z żadną istniejącą technologią komunikacyjną, specyfikacja przewiduje udostępnianie usług na różne sposoby. Twórcy OPC UA zdają sobie sprawę, że to co nowoczesne dziś, za kilka lat może już wyjść z użycia. Aktualnie specyfikacja przewiduje możliwość wykorzystania jednego z dwóch sposobów komunikacji i jednocześnie pozostawia furtkę, by w przyszłości dodanie innych było możliwe. Pierwszym sposobem jest udostępnienie danych poprzez web serwisy, drugim natomiast są binarne strumienie danych.

  OPC Historical Data Access (OPC HDA) – umożliwia przeglądanie i analizę zgromadzonych danych historycznych. Specyfikacja nie zmienia (nie przeciąża interfejsów) działania interfejsów zdefiniowanych w pozostałych spercyfikacjach OPC. Specyfikacj HDA definiuje nowe obiekty COM/DCOM i ich interfejsy umożliwiające: odczyt, zapis i edycje danych pomiędzy aplikacją kliencką i serwerem HDA. Klient OPC uzyskuje dostęp do zarchiwizowanych danych poprzez zgłaszanie zapytań do serwera OPC HDA. Rozróżniamy kilka typów serwerów HDA:OPC Security – specyfikacja OPC Security ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa dostępu do danych oferowanych przez serwery OPC. Umożliwia poprawną weryfikację klienta OPC, który chce uzyskać dostęp i poprawności transmisji (czy dane nie zostały zmienione). Specyfikacja Security definiuje jak serwer OPC powinien wykorzystywać mechanizmy systemu operacyjnego do zapewnienia bezpieczeństwa. W specyfikacji zawarte są również wskazówki jak należy implementować klienta OPC aby był w stanie korzystać z usług oferowanych przez serwer OPC..

  OPC UA ma dwoistą naturę, tzn. jest zorientowana obiektowo i usługowo jednocześnie. Natura zorientowano obiektowa powoduje, że OPC UA może być wykorzystywane do wielu celów w warstwie procesowej i zapewnia wsparcie dla zaawansowanych struktur danych i elastyczny model danych. Natura zorientowana usługowo zapewnia lepsze wsparcie w dziedzinie przenośności na różnych platformach, lepszy dostęp i bezpieczeństwo.

  HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych) to protokół sieci WWW (ang. World Wide Web). Obecną definicję HTTP stanowi RFC 2616. Za pomocą protokołu HTTP przesyła się żądania udostępnienia dokumentów WWW i informacje o kliknięciu odnośnika oraz informacje z formularzy. Zadaniem stron WWW jest publikowanie informacji – natomiast protokół HTTP właśnie to umożliwia.

  Cechy[ | edytuj kod]

 • wbudowana obsługa danych złożonych (ang. complex data)
 • zaawansowana przestrzeń adresowa (ang. address space) – OPC UA pozwala na bardzo dokładne reprezentowanie procesu, które zawiera jego strukturę, opis występujących w nim informacji oraz aktualne wartości określające jego stan;
 • bogaty zbiór usług – bazowa część specyfikacji OPC UA definiuje podstawowe usługi do przeglądania i tworzenia zapytań o przestrzeń adresową, odczyt i zapis danych, publikowanie i subskrybowanie zdarzeń lub zmian danych. Bazowe specyfikacje OPC UA mają charakter ogólny. Pozostałe funkcje opisane przez aktualne specyfikacje OPC są rozszerzeniami specyfikacji bazowych;
 • skalowalność – w porównaniu do aktualnych (bazujących na DCOM) implementacje OPC UA charakteryzują się większą skalowalności, ponieważ pozwala na reprezentowanie modeli systemów danych o dowolnej wielkości i komplikacji, od modelu całego przedsiębiorstwa lub ich grupy, aż po małe systemy zawierające dane tylko z jednego urządzenia;
 • odporność – OPC UA ma wbudowane rozbudowane mechanizmy diagnostyczne oraz reakcji na błędy z wykorzystaniem redundancji;
 • bezpieczeństwo – szyfrowanie i uwierzytelnianie na poziomie danych z wykorzystaniem infrastruktury klucza publicznego gwarantuje bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa.
 • Należy się spodziewać, że dzięki tym cechom technologia OPC UA będzie dostępniejsza dla systemów ERP czy MES, pozwalając na wyjście OPC poza płaszczyznę automatyzacji.

  Brak konieczności wykorzystywania technologii DCOM, która jest komponentem systemu Windows, otwiera możliwości implementacji technologii OPC UA w urządzenia procesowych, takich jak sterowniki przemysłowe, analizatory i inne.

  Ostatnim, ale nie najmniej ważnym elementem jest to, że OPC UA oferuje wspólny zestaw usług dla wszystkich istniejących dotąd specyfikacji. Inaczej mówiąc: jeden serwer OPC UA może jednocześnie pełnić rolę serwera DA, HDA, A&E itp.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.715 sek.