• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • OPC Historical Data Access

  Przeczytaj także...
  Serwer OPC – oprogramowanie, które udostępnia dane w standardzie OPC dowolnym klientom OPC. Najważniejszym zadaniem serwera jest dbanie, aby dane procesowe były aktualne oraz klienci mieli do nich swobodny dostęp. Serwery OPC oferują elastyczne rozwiązania dostarczające dane procesowe wtedy, kiedy są potrzebne i minimalizujące wykorzystanie szerokości pasma komunikacyjnego (np. algorytm optymalnego przesyłania, algorytm skanowania adaptacyjnego, wielokanałowa transmisja danych, redundancja). Niektóre serwery OPC oferują rozwiązania, w których - dzięki zdefiniowanemu uniwersalnemu interfejsowi - funkcjonalność związaną z realizacją wybranego protokołu można lokować w zewnętrznych, dynamicznie przyłączanych komponentach zwanych DataProvider.OPC Data Access (OPC DA) – standard z grupy standardów komunikacyjnych OPC zawierający specyfikację dostępu do aktualnych (generowanych w czasie rzeczywistym) danych z urządzeń przemysłowych.
  OPC Unified Architecture (OPC UA) bazuje na ogólnie przyjętych komunikacyjnych protokołach takich jak TCP/IP, HTTP, SOAP, co zapewnia bardzo dużą skalowalność rozwiązań implementowanych w oparciu o tę technologię. OPC Unified Architecture umożliwia przesyłanie danych za pośrednictwem różnych formatów m.in. formatu opartego na XML i formatu binarnego. Serwer OPC zbudowany w oparciu o Unified Architecture definiuje swoim klientom (zobacz klient opc) zestaw usług, jakie oferuje oraz format danych procesowych za pośrednictwem, którego ma odbywać się komunikacja. W poprzedniej wersji standardu OPC każda ze specyfikacji (np. OPC DA, OPC HDA) definiowała swoją własną przestrzeń adresową i swój własny zestaw usług. OPC Unified Architecture definiuje zunifikowaną przestrzeń adresową (ang. Address Space) oraz szereg usług (ang. Services), które mogą być udostępnione przez serwer OPC.

  OPC Historical Data Access (OPC HDA) – umożliwia przeglądanie i analizę zgromadzonych danych historycznych. Specyfikacja HDA nie zmienia działania interfejsów (nie przeciąża interfejsów) zdefiniowanych w pozostałych specyfikacjach OPC. Specyfikacja HDA definiuje nowe obiekty COM/DCOM i ich interfejsy umożliwiające: odczyt, zapis oraz edycję danych pomiędzy aplikacją kliencką i serwerem HDA. Klient OPC uzyskuje dostęp do zarchiwizowanych danych poprzez zgłaszanie zapytań do serwera OPC HDA. Rozróżniamy następujące typy serwerów HDA:

  OLE for process control, OPC jest otwartym standardem komunikacyjnym stosowanym w automatyce przemysłowej i informatycznych systemach wyższych warstw, a mianowicie biznesowej i zarządzania, przedsiębiorstw przemysłowych. Interoperacyjność aplikacji jest zapewniona dzięki utworzeniu i utrzymywaniu specyfikacji otwartych standardów. Utrzymaniem i rozwojem standardu zajmuje się OPC Foundation.COM (ang. Component Object Model) – standard definiowania i tworzenia interfejsów programistycznych na poziomie binarnym dla komponentów oprogramowania wprowadzony przez firmę Microsoft wraz z bibliotekami zapewniającymi podstawowe ramy i usługi dla współdziałania komponentów COM i aplikacji.
 • prosty serwer trendów - gromadzone dane pochodzą z serwera OPC DA i są zazwyczaj zapisywane w postaci: Czas, Wartość i Jakość.
 • kompleksowy serwer do gromadzenia i analizy danych - oprócz gromadzenia danych umożliwia ich kompresję, a także posiada wbudowane funkcje do analizy danych, jak np.: wyznaczanie wartości średnich, minimalnych i maksymalnych w zadanym okresie. Ten typ serwera OPC umożliwia aktualizację zgromadzonych danych i prowadzi zapis historii aktualizacji danych.
 • Specyfikacja HDA nie definiuje zestawu danych, do których serwer ma mieć dostęp, nie definiuje także sposobu, w jaki dane są przez serwer odczytywane. Dane dla serwera OPC HDA mogą pochodzić z serwera OPC DA lub z dowolnego innego źródła danych. Serwer HDA musi jedynie umożliwiać dostęp do danych dowolnemu klientowi OPC HDA (niezależnie od jego producenta).

  OPC Security – specyfikacja OPC Security ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa dostępu do danych oferowanych przez serwery OPC. Umożliwia poprawną weryfikację klienta OPC, który chce uzyskać dostęp i poprawności transmisji (czy dane nie zostały zmienione). Specyfikacja Security definiuje jak serwer OPC powinien wykorzystywać mechanizmy systemu operacyjnego do zapewnienia bezpieczeństwa. W specyfikacji zawarte są również wskazówki jak należy implementować klienta OPC aby był w stanie korzystać z usług oferowanych przez serwer OPC..DCOM (ang. Distributed Component Object Model) — interfejs programistyczny realizujący rozproszony obiektowy model składników. Jest opatentowaną technologią firmy Microsoft służącą do budowania składników programowych i zapewniania komunikacji między nimi w małej sieci komputerowej. Skonstruowany został również zestaw bazowy takich składników.

  Obecnie najnowszą wersją specyfikacji jest OPC HDA 1.20.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

  1. OPC (standard komunikacyjny w automatyce przemysłowej)
  2. OPC Data Access
  3. OPC Alarms & Events
  4. OPC Security
  5. OPC Unified Architecture

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • www.opcfoundation.org - Strona organizacji OPC Foundation
 • www.commsvr.com - "Podręcznik OPC"
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Źródła: F.Iwanitz, J.Lange "OPC Fundamentals, Implementation and Application"
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.937 sek.