• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • OPC DA

  Przeczytaj także...
  Serwer OPC – oprogramowanie, które udostępnia dane w standardzie OPC dowolnym klientom OPC. Najważniejszym zadaniem serwera jest dbanie, aby dane procesowe były aktualne oraz klienci mieli do nich swobodny dostęp. Serwery OPC oferują elastyczne rozwiązania dostarczające dane procesowe wtedy, kiedy są potrzebne i minimalizujące wykorzystanie szerokości pasma komunikacyjnego (np. algorytm optymalnego przesyłania, algorytm skanowania adaptacyjnego, wielokanałowa transmisja danych, redundancja). Niektóre serwery OPC oferują rozwiązania, w których - dzięki zdefiniowanemu uniwersalnemu interfejsowi - funkcjonalność związaną z realizacją wybranego protokołu można lokować w zewnętrznych, dynamicznie przyłączanych komponentach zwanych DataProvider.DCOM (ang. Distributed Component Object Model) — interfejs programistyczny realizujący rozproszony obiektowy model składników. Jest opatentowaną technologią firmy Microsoft służącą do budowania składników programowych i zapewniania komunikacji między nimi w małej sieci komputerowej. Skonstruowany został również zestaw bazowy takich składników.
  OPC Unified Architecture (OPC UA) bazuje na ogólnie przyjętych komunikacyjnych protokołach takich jak TCP/IP, HTTP, SOAP, co zapewnia bardzo dużą skalowalność rozwiązań implementowanych w oparciu o tę technologię. OPC Unified Architecture umożliwia przesyłanie danych za pośrednictwem różnych formatów m.in. formatu opartego na XML i formatu binarnego. Serwer OPC zbudowany w oparciu o Unified Architecture definiuje swoim klientom (zobacz klient opc) zestaw usług, jakie oferuje oraz format danych procesowych za pośrednictwem, którego ma odbywać się komunikacja. W poprzedniej wersji standardu OPC każda ze specyfikacji (np. OPC DA, OPC HDA) definiowała swoją własną przestrzeń adresową i swój własny zestaw usług. OPC Unified Architecture definiuje zunifikowaną przestrzeń adresową (ang. Address Space) oraz szereg usług (ang. Services), które mogą być udostępnione przez serwer OPC.

  OPC Data Access (OPC DA) – standard z grupy standardów komunikacyjnych OPC zawierający specyfikację dostępu do aktualnych (generowanych w czasie rzeczywistym) danych z urządzeń przemysłowych.

  Przy pomocy OPC DA do serwera OPC kierowane są zapytania o aktualne wartości zmiennych procesowych – np. temperatur, ciśnień itp. Komunikacja z każdym serwerem odbywa się w taki sam sposób, z wykorzystaniem tego samego formatu. Klient OPC nie musi wiedzieć, w jaki sposób serwer OPC komunikuje się z urządzeniem. Wielu klientów może korzystać jednocześnie z tych samych danych udostępnianych przez serwer.

  XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.SOAP (ang.) Simple Object Access Protocol – protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów, wykorzystujący XML do kodowania wywołań i najczęściej protokołów HTTP lub RPC do ich przenoszenia, możliwe jest jednak wykorzystanie innych protokołów do transportu danych.

  OPC DA daje dostęp (możliwość odczytu lub zapisu) do pojedynczych elementów (tagów), z których każdy posiada wartość, znacznik czasowy, typ i jakość. Znacznik czasowy może być generowany przez urządzenie lub przez serwer OPC (jeżeli dane urządzenie nie generuje znacznika). Przy pomocy OPC DA nie jest możliwe przeglądanie wartości wcześniejszych, a jedyne aktualnych.

  OLE for process control, OPC jest otwartym standardem komunikacyjnym stosowanym w automatyce przemysłowej i informatycznych systemach wyższych warstw, a mianowicie biznesowej i zarządzania, przedsiębiorstw przemysłowych. Interoperacyjność aplikacji jest zapewniona dzięki utworzeniu i utrzymywaniu specyfikacji otwartych standardów. Utrzymaniem i rozwojem standardu zajmuje się OPC Foundation.OPC Historical Data Access (OPC HDA) – umożliwia przeglądanie i analizę zgromadzonych danych historycznych. Specyfikacja nie zmienia (nie przeciąża interfejsów) działania interfejsów zdefiniowanych w pozostałych spercyfikacjach OPC. Specyfikacj HDA definiuje nowe obiekty COM/DCOM i ich interfejsy umożliwiające: odczyt, zapis i edycje danych pomiędzy aplikacją kliencką i serwerem HDA. Klient OPC uzyskuje dostęp do zarchiwizowanych danych poprzez zgłaszanie zapytań do serwera OPC HDA. Rozróżniamy kilka typów serwerów HDA:

  W zależności od wersji OPC DA są możliwe dwa tryby odczytu danych:

 • synchroniczny – odczyt występuje zawsze w jednakowych odstępach czasowych,
 • asynchroniczny – odczyt występuje wtedy, gdy pewne dane ulegną zmianie – możliwa jest definicja progów, po przekroczeniu których powinien nastąpić odczyt.
 • Dostęp do danych przy pomocy OPC DA może odbywać się na trzy sposoby:

  COM (ang. Component Object Model) – standard definiowania i tworzenia interfejsów programistycznych na poziomie binarnym dla komponentów oprogramowania wprowadzony przez firmę Microsoft wraz z bibliotekami zapewniającymi podstawowe ramy i usługi dla współdziałania komponentów COM i aplikacji.OPC Security – specyfikacja OPC Security ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa dostępu do danych oferowanych przez serwery OPC. Umożliwia poprawną weryfikację klienta OPC, który chce uzyskać dostęp i poprawności transmisji (czy dane nie zostały zmienione). Specyfikacja Security definiuje jak serwer OPC powinien wykorzystywać mechanizmy systemu operacyjnego do zapewnienia bezpieczeństwa. W specyfikacji zawarte są również wskazówki jak należy implementować klienta OPC aby był w stanie korzystać z usług oferowanych przez serwer OPC..
 • z wykorzystaniem COM/DCOM,
 • z wykorzystaniem XML (eXtensible Markup Language) i protokołu SOAP (Simple Object Access Protocol),
 • za pośrednictwem technologii .NET Remoting, posiadającej szersze możliwości niż DCOM (obsługa różnych formatów i protokołów komunikacji, łatwa komunikacja za pośrednictwem Internetu).
 • OPC DA występuje w wielu wersjach:

  Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej..NET Framework, w skrócie .NET (wym. dot net) – platforma programistyczna opracowana przez Microsoft, obejmująca środowisko uruchomieniowe (Common Language Runtime – CLR) oraz biblioteki klas dostarczające standardowej funkcjonalności dla aplikacji. Technologia ta nie jest związana z żadnym konkretnym językiem programowania, a programy mogą być pisane w jednym z wielu języków – na przykład C++/CLI, C#, F#, J#, Delphi 8 dla .NET, Visual Basic .NET. Zadaniem platformy .NET Framework jest zarządzanie różnymi elementami systemu: kodem aplikacji, pamięcią i zabezpieczeniami. W środowisku tym można tworzyć oprogramowanie działające po stronie serwera internetowego (IIS) oraz pracujące na systemach, na które istnieje działająca implementacja tej platformy. Z racji jej pochodzenia najpełniej obsługiwane są systemy z rodziny Microsoft Windows, jednak ponieważ zasadnicza część platformy została zgłoszona jako standard ECMA, powstają także jego niezależne wdrożenia, np. Mono i dotGNU.
 • OPC Data Access Auto 2.02
 • OPC Data Access 2.05a
 • OPC Data Access 3.0
 • Najnowszą jest wersja 3.0 (każda wersja zapewnia inny zestaw interfejsów, jednak powinna być zachowana kompatybilność wsteczna).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • OLE for process control
 • OPC Historical Data Access
 • OPC Alarms & Events
 • OPC Security
 • OPC Unified Architecture
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. F.Iwanitz, J.Lange: OPC Fundamentals, Implementation and Application.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • www.opcfoundation.org – Strona organizacji OPC Foundation
 • www.commsvr.com – "Podręcznik OPC"
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.714 sek.