• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • OLAP

  Przeczytaj także...
  Statystyka (niem. Statistik, „badanie faktów i osób publicznych”, z łac. [now.] statisticus, „polityczny, dot. polityki”, od status, „państwo, stan”) – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.Business Intelligence (analityka biznesowa) jest pojęciem o bardzo szerokim znaczeniu. Najbardziej ogólnie można przedstawić je jako proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.
  Transakcja - zbiór operacji na bazie danych, które stanowią w istocie pewną całość i jako takie powinny być wykonane wszystkie lub żadna z nich. Warunki jakie powinny spełniać transakcje bardziej szczegółowo opisują zasady ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability - Atomowość, Spójność, Izolacja, Trwałość).

  OLAP (ang. OnLine Analytical Processing) – w informatyce część szerszej kategorii Business intelligence, która obejmuje także relacyjne bazy danych, raportowanie oraz tzw. data mining. OLAP to oprogramowanie wspierające podejmowanie decyzji, które pozwala użytkownikowi analizować szybko informacje zawarte w wielowymiarowych widokach i hierarchiach. Narzędzia OLAP są często używane do wykonywania analiz trendów sprzedaży, czy też analiz finansowych (hurtownia danych). Są też przydatne do wstępnego przeglądania zbioru danych przez analityka we wstępnej fazie analiz statystycznych. Pojęcie OLAP powstało poprzez modyfikacje pojęcia związanego z tradycyjnymi bazami danych - OLTP (Online Transaction Processing).

  Model relacyjny – model organizacji danych bazujący na matematycznej teorii mnogości, w szczególności na pojęciu relacji. Na modelu relacyjnym oparta jest relacyjna baza danych (ang. Relational Database) – baza danych, w której dane są przedstawione w postaci relacyjnej.Eksploracja danych (spotyka się również określenie drążenie danych, pozyskiwanie wiedzy, wydobywanie danych, ekstrakcja danych) (ang. data mining) - jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych (ang. Knowledge Discovery in Databases, KDD). Idea eksploracji danych polega na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania ukrytych dla człowieka (właśnie z uwagi na ograniczone możliwości czasowe) prawidłowości w danych zgromadzonych w hurtowniach danych.

  Klasyfikacja[]

  Systemy OLAP zazwyczaj dzieli się na trzy kategorie:

 • wielowymiarowe (MOLAP, ang. multidimensional OLAP),
 • relacyjne (ROLAP, ang. relational OLAP),
 • hybrydowe (HOLAP, ang. hybrid OLAP).
 • Wielowymiarowe[]

  Tradycyjne systemy OLAP są często nazywane wielowymiarowymi OLAP (ang. multidimensional OLAP lub MOLAP), gdyż przekładają transakcje na wielowymiarowe widoki. Dane są organizowane w postaci wielowymiarowych kostek.

  Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).ETL (ang. Extract, Transform and Load) – narzędzia wspomagające proces pozyskania danych dla baz danych, szczególnie dla hurtowni danych.

  Systemy relacyjne[]

  Systemy ROLAP przechowują dane (często w postaci źródłowej) oraz tabele wymiarów w relacyjnych bazach danych. W tym rozwiązaniu również można wykorzystać dodatkowe tabele do przechowywania zagregowanych informacji. Wymaga to jednak większego nakładu na proces ETL.

  Widok (perspektywa) to logiczny byt (obiekt), osadzony na serwerze baz danych. Umożliwia dostęp do podzbioru kolumn i wierszy tabel lub tabeli na podstawie zapytania w języku SQL, które stanowi część definicji tego obiektu. Przy korzystaniu z widoku jako źródła danych należy odwoływać się identycznie jak do tabeli. Operacje wstawiania, modyfikowania oraz usuwania rekordów nie zawsze są możliwe ( np. w sytuacji gdy widok udostępnia część kolumn dwóch tabel tb_A oraz tb_B bez kolumny z kluczem głównym tabeli tb_B ). W niektórych SZBD widok służy wyłącznie do pobierania wyników i ograniczania dostępu do danych.HOLAP - (Hybrid OLAP) stara się łączyć zalety ROLAP i MOLAP. Wykorzystane są tutaj jednocześnie wielowymiarowe (dane zagregowane) oraz relacyjne (dane elementarne, bez dublowania) bazy danych. Zapytania szczegółowe są wykonywane wolniej, ponieważ działają na strukturze relacyjnej (ROLAP). Dane w HOLAP maja zwykle mniejszy rozmiar niż dane w MOLAP. Struktury HOLAP są przeznaczone dla potrzeb szybkiego dostępu do agregacji bazujących na dużych zbiorach danych.

  Systemy hybrydowe[]

  Wśród dostawców rozwiązań nie ma jednoznacznych ustaleń definicyjnych, określających co kwalifikuje się jako hybrydowy OLAP – poza tym, że baza danych rozdziela dane pomiędzy podsystem relacyjny i specjalizowany, łącząc tym samym cechy OLAP wielowymiarowego i relacyjnego.

  Analiza (łac. [now.] analysis, od gr. ἀναλύειν analyein, „rozdzielić”, od ἀνα- ana- oraz lyein, „rozluźnić, rozwiązać, zniszczyć”) – rozkład na składniki/czynniki (w sensie materialnym i niematerialnym); przeciwieństwo syntezy.MOLAP (ang. Multidimensional OnLine Analytical Processing) – jeden z trzech głównych rodzajów oprogramowania przetwarzania analitycznego OLAP. Choć MOLAP ma podobne zastosowanie do ROLAP oraz HOLAP, umożliwiając analizę dużych ilości informacji, różni się od nich pod względem zastosowanych rozwiązań oraz implementacji. Dane przetwarzane przez MOLAP są często wstępnie przeliczane oraz składowane w wielowymiarowej kostce, która implementowana jest przeważnie jako wielowymiarowa tablica.

  Inne[]

  Używa się również, choć rzadziej niż powyższych, kategorii:

 • Desktop OLAP (DOLAP) – systemy niewielkiej, "osobistej" skali,
 • Real-time OLAP (RTOLAP) – systemy czasu rzeczywistego,
 • Web-based OLAP (WOLAP) – systemy dostępne w publicznej sieci.
 • Zobacz też[]

 • Kostka OLAP
 • Przypisy

  Kostka OLAP (ang. OLAP cube) – jest strukturą danych, która pozwala na szybką analizę danych. Przechowuje ona dane w sposób bardziej przypominający wielowymiarowe arkusze kalkulacyjne niż tradycyjną, relacyjną bazę danych. Można ją również zdefiniować jako zdolność manipulowania i analizowania danych z różnych punktów widzenia. Rozmieszczenie danych w kostkach pokonuje ograniczenia relacyjnych baz danych.Hurtownia danych (ang. data warehouse) – rodzaj bazy danych, która jest zorganizowana i zoptymalizowana pod kątem pewnego wycinka rzeczywistości.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.