• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • O-ring

  Przeczytaj także...
  Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii.Części maszyn to wchodzące w skład maszyn elementy samodzielne lub zespoły, zwykle o charakterze uniwersalnym, (wykorzystywane są w różnych urządzeniach) - co pozwala na ich znormalizowanie.
  Uszczelka - element umieszczany w miejscu połączenia innych elementów. Uszczelki mogą być wykonane z gumy, tworzyw sztucznych, metali.
  O-rings.jpg

  O-ring – rodzaj uszczelki w kształcie torusa. Pierścienie o-ring wulkanizowane są w dowolnych wymiarach określonych odpowiednią normą. Wymiary średnicy sznura zawierają się w przedziale od około 0,35 do 12 mm, natomiast średnicy wewnętrznej wynoszą do 5000 mm.

  Pierścienie o-ring są samoczynnie i dwustronnie działającymi elementami uszczelniającymi. Zacisk wstępny działający promieniowo lub osiowo zapewnia szczelność przy braku ciśnienia. Pod działaniem ciśnienia siły pochodzące od zacisku wstępnego i ciśnienia nakładają się na siebie, dzięki czemu powstaje całkowita siła uszczelniająca, zwiększająca się wraz z rosnącym ciśnieniem. Pod wpływem ciśnienia pierścień o-ring ma właściwości podobne do cieczy o dużym napięciu powierzchniowym. Dzięki temu ciśnienie rozchodzi się w nim równomiernie we wszystkich kierunkach.

  Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność:Ciecz – stan skupienia materii – pośredni między ciałem stałym a gazem, w którym ciało fizyczne trudno zmienia objętość, a łatwo zmienia kształt. Wskutek tego ciecz przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje, ale w przeciwieństwie do gazu nie rozszerza się, aby wypełnić je całe. Powierzchnia styku cieczy z gazem lub próżnią nazywa się powierzchnią swobodną cieczy.

  Pierścień o-ring jest wykonywany z materiałów elastomerowych takich jak: NBR, HEBR., ACM, neopren, EPDM, VMQ, FVMQ, IIR, SBR, NR, FKM, FFKM, AU, CSM, ECO (oznaczenia według normy ISO 1629). Istotnym parametrem pierścienia o-ring jest jego twardość wyrażana w stopniach Shore A. Wartości twardości i ich tolerancje odnoszą się do pomiarów przeprowadzonych na próbkach według normy DIN 53505 / ASTM D 2240.

  Elastomery – to polimerowe tworzywa sztuczne lub naturalne, które cechuje zdolność do odwracalnej deformacji pod wpływem działania sił mechanicznych, z zachowaniem ciągłości ich struktury. Elastomery to szersza grupa materiałów niż gumy, które stanowią tylko jedną z klas elastomerów.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  Pierścienie o-ring pracują z reguły w zakresie temperatur od -40 °C do + 200 °C. Mają zastosowanie w kontakcie z olejami i cieczami hydraulicznymi na bazie olejów mineralnych przy ciśnieniu statycznym do 100 Bar, oraz o ciśnieniu wyższym, do mediów agresywnych chemicznie i wyższych temperatur, cieczy hydraulicznych na bazie glikoli płynów hamulcowych oraz gorącej wody. Przy specjalnych zastosowaniach wymagane są atesty na dopuszczenie w kontaktach z wodą pitną.

  Kauczuk akrylonitrylo - butadienowy (NBR) - kopolimer akrylonitrylu i butadienu, rodzaj syntetycznego kauczuku. Stosowany do wyrobu m.in. uszczelnień, elementów amortyzujących, tłumiących drgania i odbojów, opon, dętek, wykładzin, rękawiczek medycznych i innych. Znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym jako materiał na węże przesyłowe oraz uszczelnienia złącz.Oleje – oleiste substancje ciekłe lub łatwo topniejące substancje stałe, nierozpuszczalne w wodzie, o bardzo różnej budowie chemicznej i zastosowaniach, za to o podobnych niektórych właściwościach fizycznych. Chemicznie są definiowane jako wszystkie substancje rozpuszczalne w danym rozpuszczalniku, zastosowanym przy ich wykrywaniu (np. n-heksan, trichlorotrifluoroetan).

  Dane techniczne[]

  Panujące ciśnienie oraz temperatura środowiska decydują o doborze odpowiedniego tworzywa elastomerowego na materiał sznura. W celu stwierdzenia użyteczności o-ringa jako uszczelnienia w danym przypadku, należy uwzględnić wzajemne oddziaływanie wszystkich parametrów eksploatacyjnych.

  Napięcie powierzchniowe – zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazowym lub inną cieczą, dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona. Napięciem powierzchniowym nazywa się również wielkość fizyczną ujmującą to zjawisko ilościowo: jest to energia przypadająca na jednostkę powierzchni, lub praca potrzebna do rozciągnięcia powierzchni o tę jednostkę.Oleje mineralne – mieszaniny płynnych węglowodorów oczyszczonych z wazeliny. Powstają z przeróbki ropy naftowej. Stosuje się głównie jako oleje smarowe (silnikowe, maszynowe, wrzecionowe). Producenci markowych olejów wskazują jednak, że mają one gorsze właściwości od oleju syntetycznego.

  Ciśnienie przy eksploatacji statycznej[]

 • do 5 MPa: bez pierścienia podporowego
 • do 40 MPa: z pierścieniem podporowym
 • do 200 MPa: ze specjalnym pierścieniem podporowym
 • Eksploatacja dynamiczna[]

 • ruch posuwisto zwrotny: do 5 MPa bez pierścienia podporowego
 • wyższe ciśnienie: z pierścieniem podporowym
 • Prędkość[]

 • ruch posuwisto zwrotny: do 0,5 m/s
 • ruch obrotowy: do 20 m/s
 • Temperatura pracy w zależności od materiałów i mediów[]

 • od -30° C do +110° C przy zastosowaniach ogólnych
 • od -60° C do +316° C dla elastomerów specjalnych
 • od -30° C do +180° C przy eksploatacji w ruchu obrotowym
 • Wymiarowanie[]

 • Rozmiar pierścienia o-ring opisuje się przez podanie jego średnicy wewnętrznej (ang. I.D.) i grubości (średnicy) sznura.
 • Zobacz też[]

 • części maszyn
 • Linki zewnętrzne[]

 • Uszczelnienie typu O-ring (pol.). nurkomania.pl. [dostęp 2012-06-10].
 • Wojciech Wróblewski: Pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym typu O-ring (pol.). 2012-02-02. [dostęp 2012-06-10].
 • Neopren – nazwa handlowa kauczuku syntetycznego otrzymywanego w wyniku polimeryzacji emulsyjnej chloroprenu (2-chlorobuta-1,3-dien) - polichloroprenu. W porównaniu z kauczukiem naturalnym i tradycyjnymi kauczukami syntetycznymi, opartymi na butadienie ma większą odporność na oleje i inne rozpuszczalniki organiczne, wolniej również ulega starzeniu. Ma własności samogasnące. Neopren jest zadomowioną w Polsce nazwą potoczną, oficjalnie jest to nazwa handlowa należąca od 1931 r. do amerykańskiego koncernu chemicznego DuPont.EPDM (Etylo-Propylenewe-Dienowe-Monomery, terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy), elastomer usieciowany w procesie wulkanizacji siarkowej lub nadtlenkowej, cechujący się dobrymi właściwościami do odwracalnej deformacji pod wpływem działania sił mechanicznych, z zachowaniem ciągłości jego struktury.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.