• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oświata

  Przeczytaj także...
  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.
  UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;pol. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury; łac. unesco – łączę się w jedno) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.

  Oświata – działalność polegająca na upowszechnianiu wykształcenia ogólnego i zawodowego oraz realizowaniu zadań wychowawczych w celu zapewnienia jednostkom wszechstronnego rozwoju i pomyślnej egzystencji, a społeczeństwu więzi kulturalnych łączących jego przeszłość historyczną z teraźniejszością i budową pomyślnej przyszłości.

  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – polska ustawa, uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane z systemem oświaty.Obowiązek szkolny (przymus szkolny) – obowiązek poddania się procesowi edukacji powszechnej, zazwyczaj do ukończenia określonego roku życia (np. pełnoletności) lub w ramach określonego poziomu kształcenia (np. ukończenie poziomu gimnazjalnego).

  System oświaty[]

  W pojęciu oświata mieści się całość tej działalności; jest ona realizowana poprzez system oświaty, tj.:

 • system wychowania w rodzinie;
 • system szkolnictwa;
 • system kształcenia równoległego;
 • system kształcenia ustawicznego.
 • Polskie prawo[]

  1. Konstytucja RP, art. 70:

 • prawo do nauki (ust. 1 zd. 1);
 • obowiązek szkolny (ust. 1 zd. 2 i 3);
 • zespół gwarancji prawa (ust. 2, ust. 3 zd. 1 i 2, ust. 4);
 • gwarancję wolności wyboru szkoły w ograniczonym zakresie (ust. 3 zd. 1);
 • wolność zakładania wszelkich typów szkół (ust. 3 zd. 2 i 3);
 • podstawy systemu oświaty (ust. 2, 3, 5).
 • 2. Podstawowym aktem prawnym o randze podkonstytucyjnej regulującym zagadnienia oświaty w Rzeczypospolitej Polskiej jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).

  Prawo do nauki – jedno z podstawowych praw człowieka, jego istnienie jest uznane przez artykuł 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, artykuł 14 Międzynarodowego Paktu Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych, art. 28 Konwencji o Prawach Dziecka oraz przez inne traktaty międzynarodowe.Wychowanie – świadome oddziaływanie przez wychowawcę na wychowanka, mające na celu wytworzenie pewnej zmiany w jego osobowości. Zmiany te powinny obejmować zarówno stronę poznawczą jak i instrumentalną, a sam proces zachodzący między nimi jest uwarunkowany wieloma czynnikami.

  Przypisy

  1. Okoń W., (1998) Nowy Słownik Pedagogiczny, Wydanie drugie rozszerzone, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa, str. 279
  2. Okoń W., (1998) Nowy Słownik Pedagogiczny, Wydanie drugie rozszerzone, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa, str. 280

  Bibliografia[]

 • Okoń W., (1998) Nowy słownik pedagogiczny, Wydanie drugie rozszerzone, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa, str. 279-280;
 • Zobacz[]

 • oświata dorosłych;
 • oświata pozaszkolna;
 • oświata ustawiczna.
 • Zobacz też[]

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Edukacja
 • Nauczyciel
 • Nauka
 • Pedagogika
 • Wychowanie
 • Kształcenie
 • System oświaty w Polsce
 • Komisja Edukacji Narodowej
 • Bon oświatowy
 • UNESCO
 • UNICEF
 • Linki zewnętrzne[]

 • Ustawa o systemie oświaty
 • Polski System Oświaty (PSO)
 • System oświaty w Polsce – struktura szkolnictwa w Polsce, obejmująca przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, policealne, artystyczne i inne.Edukacja (łac. educatio - wychowanie) – pojęcie związane z rozwojem umysłowym i wiedzą człowieka, stosowane w następujących znaczeniach:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bon oświatowy lub bon edukacyjny – dokument, którym uczeń lub jego opiekunowie płacą za naukę ucznia w wybranej przez siebie szkole. Wydawany jako alternatywa lub uzupełnienie dostępu do szkolnictwa państwowego.
  Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polskie ministerstwo przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  UNICEF (ang. United Nations International Children’s Emergency Fund, od 1953 United Nations Children’s Fund, pol. Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci) – organizacja humanitarna będąca częścią systemu ONZ. Główna siedziba UNICEF znajduje się w Nowym Jorku. Polski Komitet Narodowy UNICEF mieści się w Warszawie.
  Nauczyciel – osoba posiadająca potwierdzone osobiste predyspozycje i kompetencje poparte odpowiednim wykształceniem wyższym – kierunkowym oraz przygotowaniem pedagogicznym i zawodowym do nauczania formalnego w oświacie.
  Komisja Edukacji Narodowej (KEN, pełna nazwa: Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca) – centralny organ władzy oświatowej, zależny tylko od króla i Sejmu, powołany w Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, za zgodą ambasadora rosyjskiego Ottona Magnusa von Stackelberga.
  Kształcenie – całość doświadczeń składających się na proces zdobywania przez jednostkę umiejętności, wiedzy oraz rozumienia otaczającego ją świata.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.