• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Numer telefonu  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Prefiks międzynarodowy – element numeracji telefonicznej wybierany przed międzynarodowym numerem abonenta (zawierającym wskaźnik międzynarodowy zwany też kodem kraju) przy realizacji połączeń międzynarodowych. Oznacza przejście z poziomu numeracji krajowej na poziom numeracji międzynarodowej.Telefon (z gr. tele – daleko oraz phone – głos) – urządzenie końcowe dołączane do zakończenia łącza telefonicznego.

  Numer telefonu – ciąg cyfr identyfikujących abonenta telefonicznego, których wybranie za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (telefon, telefaks, modem) powoduje zestawienie połączenia, przy wykorzystaniu publicznej sieci telefonicznej, z żądanym abonentem (któremu ten numer został przypisany przez operatora telekomunikacyjnego).

  Numer operatora (NDS – skrót od numer dostępu do sieci, formalnie: numer dostępu dostawcy usług) – w polskiej telekomunikacji cztero- lub pięciocyfrowy) element numeracji telefonicznej wykorzystywany w celu skierowania krajowego lub międzynarodowego połączenia telefonicznego z sieci stacjonarnej przez sieć wskazanego przez telefonującego dostawcy usług (operatora) wybierany bezpośrednio przed numerem abonenta lub przed prefiksem międzynarodowym. Do skorzystania z NDS konieczne jest wcześniejsze zawarcie umowy z danym dostawcą usług. NDS potocznie, także w prasie i mediach, błędnie nazywany jest „prefiksem”.Numer alarmowy – numer telefonu ustalony w prawie telekomunikacyjnym danego kraju lub regionu, udostępniany służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy.

  Rodzaje numerów telefonicznych[ | edytuj kod]

  W publicznej sieci telefonicznej wyróżnia się trzy zasadnicze rodzaje numerów:

  Zegarynka – usługa telefoniczna na bieżąco informująca dzwoniącego o aktualnym czasie. Polski numer na Zegarynkę to 22-19226, przy czym pierwsze dwie cyfry stanowią numer kierunkowy do Warszawy.Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.
 • numer (wewnątrz)strefowy (może nie być stosowany, w Polsce był stosowany do grudnia 2005 r.),
 • numer, który należy wybrać w celu uzyskania połączenia z użytkownikiem w tej samej strefie numeracyjnej (tam gdzie jest stosowany) składa się z dwóch nierozdzielnych części:
 • wskaźnika centralowego o liczbie cyfr zależnej od liczby central w danej strefie
 • numeru łącza abonenckiego o liczbie cyfr zależnej od pojemności centrali
 • numer krajowy
 • numer, który należy wybrać w celu uzyskania połączenia z użytkownikiem w kraju
 • w sieci stacjonarnej składa się ze wskaźnika międzymiastowego (międzystrefowego)i numeru (wewnątrz)strefowego – części te mogą być nierozdzielne w przypadku zamkniętego planu numeracji
 • w sieci ruchomej i innych, np. sieci przywoławczej, teleinformatycznej, inteligentnej składa się ze wyróżnika sieci i pozostałych cyfr numeru – części te są nierozdzielne
 • przy jego wybieraniu może być wymagane poprzedzenie go prefiksem krajowym
 • numer międzynarodowy
 • numer, który należy wybrać w celu uzyskania połączenia z użytkownikiem w innym kraju
 • składa się ze wskaźnika (kodu) kraju oraz numeru krajowego
 • przy jego wybieraniu jest wymagane poprzedzenie go prefiksem międzynarodowym
 • ITU zaleca, aby numer międzynarodowy nie zawierał więcej niż 15 cyfr.
 • Istnieją też numery abonenckich usług specjalnych, nie mieszczące się w tej klasyfikacji. Są to głównie numery krótkie, 3-, 4- lub 5-cyfrowe, przypisane usługom typu zegarynka, biuro numerów itp. Skrócone numery wykorzystywane są również do uzyskiwania połączeń ze służbami specjalnymi lub ratunkowymi (pogotowie ratunkowe, policja, straż pożarna itp.).

  Format i schemat wybierania numerów telefonicznych w Polsce są określone przez ministra właściwego ds. łączności (obecnie Minister Administracji i Cyfryzacji) w Planie numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych (PNK).Przedrostek, prefiks – w językoznawstwie jest to fragment wyrazu (tzw. morfem) dodawany po lewej stronie do słowa podstawowego lub jego rdzenia (czyli do podstawy słowotwórczej), służący tworzeniu wyrazów pochodnych. Wyraz może nie posiadać żadnego prefiksu, może posiadać jeden lub więcej prefiksów.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Prefiks krajowy – jeden z dwóch prefiksów (obok prefiksu międzynarodowego) używanych w numeracji telefonicznej, wybierany przed krajowym numerem abonenta (zawierającym wskaźnik międzymiastowy/międzystrefowy zwany też wskaźnikiem strefy numeracyjnej lub numerem kierunkowym) przy realizacji połączeń międzymiastowych/międzystrefowych). Oznacza przejście z poziomu numeracji strefowej na poziom numeracji krajowej.
  Telefoniczny kod kraju, międzynarodowy wskaźnik telefoniczny, w polskim planie numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych nazwany wskaźnikiem (kodem) kraju – jedno- dwu- lub trzycyfrowy kod stosowany w międzynarodowych połączeniach telefonicznych w celu oznaczenia kraju przeznaczenia albo globalnej sieci telefonicznej (np. satelitarnej) albo globalnej usługi telefonicznej (np. międzynarodowe połącznia bezpłatne - freephone, międzynarodowe usługi o podwyższonej opłacie - premium rate).
  Straż pożarna, dawniej straż ogniowa – zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Do zadań straży pożarnej należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof.
  Numery skrócone - specjalne numery telefoniczne, znacznie krótsze niż normalne numery abonenckie, służące do nawiązywania połączeń alarmowych lub informacyjnych, stosowane w celu łatwiejszego ich zapamiętywania.
  W poniższej tabeli przedstawiona została lista prefiksów numerów przyznanych poszczególnym operatorom telefonii komórkowej w Polsce.
  Numer kierunkowy, właśc. wskaźnik strefy numeracyjnej (WSN) – element numeracji telefonicznej, który przydzielony dla określonego obszaru, centrali, wybierany przed właściwym numerem abonenta w sieci stacjonarnej, umożliwiający właściwe kierowanie połączeń telefonicznych oraz także m.in. taryfikację rozmów w zależności od obszaru, do którego realizowane jest połączenie.
  Pogotowie ratunkowe – jedna z jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. Pogotowie ratunkowe świadczy usługi medyczne głównie poprzez niesienie pierwszej pomocy – w ramach ratownictwa medycznego, prowadzi ambulatoria oraz transport chorych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.766 sek.