• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nibyliść

  Przeczytaj także...
  Ramienicowce, ramienice właściwe (Charales) – rząd glonów należący do gromady ramienic (Charophyta). Współcześnie jest to takson monotypowy zawierający jedną rodzinę ramienicowatych (Characeae), jednak zaliczana jest do niego również wymarła rodzina Aclistocharaceae, a wyróżniano również inne wymarłe rodziny Palaeocharaceae i Clavatoraceae. Kosmopolityczny, liczy ok. 400 gatunków. W Polsce stwierdzono 34 gatunki, z czego dwa obecnie uważane są za wymarłe.Mchy (Bryophyta) – gromada roślin telomowych obejmująca małe, osiągające od 1 do 10 cm wysokości organizmy, przeważnie żyjące skupiskowo w ocienionych i wilgotnych miejscach. Nie wykształcają one prawdziwych liści, łodyg czy korzeni, zamiast nich posiadają listki (mikrofile), łodyżki oraz chwytniki, spełniające podobne funkcje, lecz mające odmienną budowę. W rozwoju mchów wyróżnia się dwa następujące po sobie pokolenia: płciowe (gametofit) wytwarzające gametangia (plemnie i rodnie) oraz bezpłciowe (sporofit) wytwarzające zarodniki.
  Okorowanie – warstwa komórek otaczających zasadniczą część plechy glonów (rdzeń). Czasem zwane jest tak jak u roślin nasiennych korą, a jego rzędy nićmi korowymi.

  Nibyliście, parafilia – drobne twory wyrastające między listkami u niektórych rodzajów mchów plagiotropowych (dwubocznie symetrycznych i płożących po ziemi), np. w rodzaju tujowiec Thuidium. Mają one postać nitkowatą, często są rozgałęzione, czasem blaszkowate, podobne do drobnych liści (wówczas też pod nazwą pseudoparafilia).

  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.Listek - organ roślinny, element budowy roślin nienaczyniowych. Są to liściokształtne struktury, podobne funkcjonalnie do liści, jednak odmienne od nich strukturalnie, ponieważ nie posiadają w swojej budowie tkanek przewodzących - drewna lub łyka.

  U ramienic nibyliśćmi nazywa się twory wyrastające z węzłów nibyłodygi zbudowane dość do niej podobnie. Podobnie jak ona mogą być okorowane, ale zwykle jest to słabsze niż w przypadku nibyłodygi, a ostatni człon zawsze jest nieokorowany. Dzielą się na międzywęźla i węzły, z których wyrastają jednokomórkowe nibylistki. U krynicznika i kilku innych gatunków nibyliście rozwidlają się.

  Nibyłodyga – fragment plechy makroglonów przypominający funkcją i kształtem łodygę występującą u roślin naczyniowych.
  Węzeł na nibyłodydze ramienicy zwyczajnej, z którego wyrasta 6 członowanych nibyliści (oraz odgałęzienie boczne nibyłodygi)

  Przypisy

  1. Bronisław Szafran: Musci - Mchy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963, s. 16, seria: Flora słodkowodna Polski tom 16.
  2. Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski (red.): Słownik botaniczny. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2003, s. 505. ISBN 83-214-1305-6.
  3. Mariusz Pełechaty, Andrzej Pukacz: Klucz do oznaczania gatunków ramienic (Characeae) w rzekach i jeziorach. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska / Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski, 2008, s. 11–12, seria: Biblioteka Monitoringu Środowiska. ISBN 978-83-7217-200-5.
  4. M.D. Guiry, G.M. Guiry: Glossary – branchlet (ang.). AlgaeBase. [dostęp 2012-05-30].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.