• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Neonikotynoidy  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Karbaminiany – grupa organicznych związków chemicznych – soli i estrów kwasu karbaminowego (H2NCOOH) lub N-podstawionych kwasów karbaminowych (R2NCOOR′).Zespół masowego ginięcia pszczoły miodnej (ang. Colony Collapse Disorder, skrót CCD) − zespół chorobowy występujący masowo w koloniach pszczoły miodnej (Apis mellifera), objawiający się gwałtownym i masowym ubytkiem pszczół lotnych poza ulem, a w konsekwencji ginięciem większości chorych rodzin. Od roku 2003 napływały informacje z Europy i Ameryki o poważnych stratach wśród rodzin pszczelich. Jesienią 2006 nazwa Colony Collapse Disorder (CCD) została użyta po raz pierwszy w USA dla opisu masowego ginięcia pszczół. Zjawisko masowego ginięcia pszczół powoduje ogromne straty ekonomiczne w produkcji roślin oleistych, owoców i warzyw. Jego etiologia nie została wyjaśniona, ale wiąże się z nią wiele różnorodnych czynników. Zespół masowego ginięcia pszczół jest jedną z przyczyn globalnego trendu, który nazwano spadkiem liczby owadów zapylających.

  Neonikotynoidy – związki chemiczne klasyfikowane jako neuroaktywne insektycydy, chemicznie spokrewnione z nikotyną. Najbardziej znane z nich są imidakloprid, klotianidyna i tiametoksam. Rozwój tej klasy insektycydów rozpoczął się w latach 80. przez kompanię Shell oraz w 90. przez Bayer. Neonikotynoidy zostały stworzone przede wszystkim dlatego, iż wykazywały zmniejszoną toksyczność w porównaniu do poprzednio stosowanych organofosforanów i karbaminianowych insektycydów.Większość neonikotynoidów wykazuje o wiele mniejszą toksyczność u ssaków niż u owadów, jednak niektóre z nowych produktów są toksyczne. Neonikotynoidy są nową klasą insektycydów przedstawionych w ostatnich 50 latach, a imidakloprid jest obecnie najszerzej używanym insektycydem na świecie. Ostatnimi czasy użycie kilku z tych środków zostało zakazane w części państw, w związku z udowodnieniem związku z masowym wymieraniem pszczół. W styczniu 2013 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ogłosił, że neonikotynoidy stanowią niedopuszczalnie wysokie ryzyko dla pszczół, a sponsorowane przez przemysł badania naukowe, na których agencje regulacyjne polegały mogły być wadliwe.W marcu 2013 organizacja American Bird Conservancy opublikowała przegląd 200 badań nad neonikotynoidami w oparciu o badania przemysłowe pozyskane dzięki amerykańskiej ustawie o dostępie do rządowych informacji. Organizacja ta wzywała do zakazu stosowania neonikotynoidów jako zapraw roślin z powodu ich toksyczności dla ptaków, bezkręgowców wodnych oraz pozostałej fauny i flory. Także w marcu 2013 Agencja Ochrony Środowiska (US EPA) została pozwana przez koalicję pszczelarzy oraz adwokatów ruchu ochrony przyrody i zrównoważonego rolnictwa, którzy oskarżyli agencję o wydawanie niewłaściwych ocen toksyczności i pozwalanie na rejestrację pestycydów na podstawie niewystarczających badań naukowych.

  Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, European Food Safety Authority) – agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Parmie, zajmująca się określaniem standardów produktów żywnościowych oraz przygotowywaniem aktów prawnych w zakresie żywności.Imidakloprid – insektycyd działający ogólnoustrojowo, należący do grupy związków chemicznych zwanych neonikotynoidami, które działają na układ nerwowy owadów i ze znacznie mniejszą toksycznością na ssaki. Związek ten zakłóca działanie transmisji bodźców w układzie nerwowym owadów. Powoduje blokadę receptorów nikotynowych, prowadząc do akumulacji acetylocholiny, ważnego neuroprzekaźnika, co skutkuje paraliżem bądź śmiercią owada. Środek działa przez kontakt bezpośredni i drogą pokarmową. Imidakloprid wiąże znacznie silniej receptory nerwowe owadów niż ssaków, jest wiec bardziej toksyczny dla owadów niż dla ssaków. Imidakloprid jest na dzień dzisiejszy najszerzej używanym środkiem owadobójczym na świecie.

  Spis treści

 • 1 Sposób działania
 • 2 Podstawy selektywności
 • 3 Historia
 • 4 Rejestracja w Agencji Ochrony Środowiska
 • 5 Użycie
 • 6 Powiązanie ze spadkiem populacji pszczół
 • 7 Wpływ na środowisko
 • 8 Wpływ na ptaki, bezkręgowce wodne oraz faunę i florę
 • 9 Wpływ na zdrowie
 • 10 Przypisy
 • Sposób działania[]

  Neonikotynoidy, podobnie jak nikotyna, są agonistami nikotynowych receptorów acetylocholiny. Receptory te są ulokowane zarówno w centralnym, jak i obwodowym układzie nerwowym ssaków, jednak są ograniczone w centralnym układzie nerwowym u insektów. Mimo niskiej do umiarkowanej aktywności tych receptorów powodujących stymulacje nerwową, wysokie poziomy nadmiernie stymulują i blokują receptory. Jednak acetylocholiny esterazy nie mogą przełamać neonikotynoidów, powodując nieodwracalne oślepnięcie. Ponieważ większość neonikotynoidów znacznie silniej wiąże się z neuroreceptorami owadów niż ssaków, te insektycydy są selektywnie znacznie bardziej toksyczne dla owadów.

  The Environmental Protection Agency (EPA lub USEPA), Agencja Ochrony Środowiska - agencja federalna Stanów Zjednoczonych działająca w celu ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego. EPA rozpoczęła działalność 12 lutego 1970 roku, powołana przez prezydenta Richarda Nixona. Kierowana jest przez Administratora w randze ministra (obecnie jest nią Lisa P.Jackson). Agencja zatrudnia ok. 18 000 pracowników i dysponuje budżetem ponad 7 mld USD.Tiametoksam – organiczny związek chemiczny, insektycyd z grupy neonikotynoidów. Jest stosowany przeciwko różnym grupom owadów.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bayer AG – niemieckie przedsiębiorstwo chemiczne i farmaceutyczne założone w 1863 przez Friedricha Bayera i Johanna Friedricha Weskotta. Początkowo siedzibą przedsiębiorstwa było Barmen (obecnie Wuppertal), a od 1912 jest to Leverkusen, położone na północ od Kolonii. Od 1957 produkty światowego koncernu są obecne na polskim rynku. W 1991 roku powstało w Polsce samodzielne przedstawicielstwo pod nazwą "Bayer AG, Oddział w Polsce", przekształcone następnie w przedsiębiorstwo "Bayer Spółka z o.o.", które rozpoczęło działalność w 1994 roku.
  Klotianidyna – organiczny związek chemiczny, środek owadobójczy opracowany przez Takeda Chemical Industries i Bayer. Podobny do tiametoksamu i imidaklopridu, jest neonikotynoidem. Neonikotynoidy są klasą środków owadobójczych z chemicznego punktu widzenia podobnych do nikotyny, która była używana jako pestycyd od końca XVIII wieku. Klotianidyna i inne neonikotynoidy oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy insektów jako agoniści acetylocholiny, neurotransmitera, który stymuluje nAChR, mierząc w ten sam obszar receptorów (AChR) i aktywując postsynaptyczne receptory acetylocholiny, ale nie inhibitując AChE. Uważano, iż przewagą klotianidyny i innych neonikotynoidów nad nikotyną jest fakt, że są mniej podatne na rozkład w środowisku. Najnowsze (2012) badania pokazują, że pył pestycydowy, który jest wzniecany podczas okresu sadzenia, może utrzymywać się przez kilkanaście lat i być niezamierzenie przeniesiony na inne rośliny, które następnie stają się pożywieniem dla pszczół i innych insektów.
  Estry kwasów fosforowych (organofosforany) – estry kwasu fosforowego i alkoholi oraz innych związków organicznych (często biocząsteczek) zawierających grupę hydroksylową. Powszechnie występują w organizmach żywych. Niekiedy zaliczane są do związków fosforoorganicznych, pomimo że estry kwasów fosforowych nie zawierają wiązania węgiel-fosfor, charakterystycznego dla związków fosforoorganicznych.

  Reklama