• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Near Instantaneous Companded Audio Multiplex

  Przeczytaj także...
  Modulacja częstotliwości, skr. FM (od ang. Frequency Modulation) – kodowanie informacji w fali nośnej przez zmiany jej chwilowej częstotliwości w zależności od sygnału wejściowego, tj. jej modulację.Sygnał cyfrowy – sygnał, którego dziedzina i zbiór wartości są dyskretne. Jego odpowiednikiem o ciągłej dziedzinie i ciągłym zbiorze wartości jest sygnał analogowy. Znaczenie tego terminu może odnosić się do:
  Transmisja – proces przesyłania dowolnej wiadomości lub ogólnie danych między nadawcą (nadajnikiem) a odbiorcą (odbiornikiem) zapisanej określonym, zrozumiałym dla obu stron kodem i po określonej drodze. Do transmisji mogą być wykorzystane media transmisyjne przewodowe lub bezprzewodowe.

  System NICAM – system nadawania cyfrowego dźwięku stereofonicznego (10 bit ADPCM, 32 kHz) w telewizji analogowej, stosowany m.in. w Polsce.

  Jego nazwa wzięła się od słów z języka angielskiego Near Instantaneous Companded Audio Multiplex, co oznacza, że ten system realizuje transmisję dwóch niezależnych kanałów dźwiękowych. Kanały te mogą składać się na sygnał stereofoniczny, stanowić dwie oddzielne ścieżki dźwiękowe lub przenosić dane z przepustowością 352 kb/s każdy. Odbiornik telewizyjny przystosowany do odbioru tych sygnałów powinien być wyposażony w demodulator DQPSK i dekoder sygnału NICAM.

  Entropia – w ramach teorii informacji jest definiowana jako średnia ilość informacji, przypadająca na pojedynczą wiadomość ze źródła informacji. Innymi słowy jest to średnia ważona ilości informacji niesionej przez pojedynczą wiadomość, gdzie wagami są prawdopodobieństwa nadania poszczególnych wiadomości.Częstotliwość (częstość) – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość w ruchu obrotowym, częstotliwość drgań, napięcia, fali.

  Sygnał nośny fonii zmodulowany sygnałem cyfrowym trafia do odbiornika, gdzie po detekcji obrazu uzyskuje się dwa sygnały fonii: zmodulowany analogowo (AM lub FM) sygnał dźwięku monofonicznego na podnośnej 5,5 lub 6,5 MHz, oraz sygnał o częstotliwości 5,85 MHz zmodulowany fazowo sygnałem cyfrowym. Sygnał zmodulowany fazowo zostaje poddany demodulacji w układzie detektora synchronicznego. Regenerator podnośnej fonii Fo służy do odtworzenia w odbiorniku podnośnej zgodnej w fazie z fazą podnośnej nadawanej.

  Filtr jest to fragment obwodu elektrycznego lub obwodu elektronicznego odpowiedzialny za przepuszczanie lub blokowanie sygnałów o określonym zakresie częstotliwości lub zawierającego określone harmoniczne.Częstotliwość pośrednia (p.cz., ang. Intermediate frequency, IF) – w odbiornikach superheterodynowych to częstotliwość uzyskana ze zmieszania (zdudnienia) sygnału wysokiej częstotliwości (w.cz.) z anteny odbiornika z częstotliwością drgań generatora – heterodyny.

  Tak przetworzony sygnał trafia do dekodera NICAM, gdzie następuje korekcja błędów, odszyfrowanie danych, rozdzielenie na dwa sygnały cyfrowe PCM, a na końcu przetworzenie tych sygnałów na dwa sygnały analogowe – lewy i prawy.

  Sygnał cyfrowy po demodulacji i przemianie zostaje poddany procesowi dekodowania w dekoderze NICAM. Dekoder odtwarza 14-bitowe słowa dla każdego kanału, przetwornik C/A przetwarza sygnały cyfrowe na analogowe lewego i prawego kanału. Następnie za pomocą filtru z akustyczną falą powierzchniową następuje rozdzielenie sygnałów p.cz. wizji i fonii. Po przejściu sygnału przez demodulator p.cz. fonii powstają częstotliwości różnicowe fonii analogowej 6,5 MHz i fonii cyfrowej NICAM 5,85 MHz. Pierwszy z sygnałów (6,5 MHz) trafia do toru monofonicznego FM, a drugi sygnał (5,85 MHz) przechodzi do demodulatora DQPSK, gdzie z sygnału różnicowego 5,85 MHz jest odtwarzany strumień danych szeregowych o szybkości 728 kb/s. Następnie dane są poddawane procesowi deszyfracji, w wyniku czego odtworzone są pierwotne 14-bitowe słowa kodowe. Szyfrowanie w NICAM, w odróżnieniu od nowszych technik nadawania sygnałów cyfrowych, nie służy ochronie praw autorskich; zwiększa ono entropię sygnału cyfrowego upodabniając go do białego szumu i w ten sposób zapobiega zakłóceniom obrazu sąsiednich kanałów telewizyjnych. Przetwornik demultipleksowany C/A dostarcza pierwotne sygnały analogowe do sterowania kanałów stereofonicznego toru dźwiękowego.

  Herc (Hz) – jednostka miary częstotliwości w układzie SI (jednostka pochodna układu SI) i w wielu innych, np. CGS, MKS i MKSA. Definiuje się ją jako liczbę cykli na sekundę.Modulacja fazy, (z ang. Phase Modulation – PM ) – kodowanie informacji w fali nośnej przez zmianę jej chwilowej fazy, w zależności od sygnału wejściowego.
  Warto wiedzieć że... beta

  System (stgr. σύστημα systema – rzecz złożona) – obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można wyodrębnić zespół lub zespoły elementów wzajemnie powiązanych w układy, realizujących jako całość funkcję nadrzędną lub zbiór takich funkcji (funkcjonalność). Z uwagi na fakt, że wyodrębnienie wszystkich elementów przynależących do systemu bywa w praktyce niekiedy bardzo trudne, dlatego do badania systemów wykorzystuje się ich uproszczone modele. Elementy przynależące do jednego systemu nie mogą jednak stanowić jednocześnie elementów przynależnych do innego systemu.
  Modulacja – samorzutna lub celowa zmiana parametrów sygnału. Jeżeli modulowane są sygnały sinusoidalne, to proces ten może powodować zmiany amplitudy, częstotliwości lub fazy drgań. W przypadku fal prostokątnych (często stosowanych w technice cyfrowej) procesowi modulacji podlega szerokość, amplituda, pozycja (układ) oraz gęstość impulsów.
  Zarządzanie prawami cyfrowymi (z ang. digital rights management, DRM) – oparty na mechanizmach kryptograficznych lub innych metodach ukrywania treści system zabezpieczeń mający przeciwdziałać używaniu danych w formacie elektronicznym w sposób sprzeczny z wolą ich wydawcy.
  Fala nośna (inaczej nośna) to fala elektromagnetyczna o stałej częstotliwości, wytwarzana przez nadajnik fal elektromagnetycznych. Fala nośna podlega modulacji w celu przesłania sygnału informacyjnego, natomiast sama nie zawiera informacji.
  ADPCM (z ang. Adaptive Differential Pulse Code Modulation) – adaptacyjna różnicowa modulacja kodowo-impulsowa. Jest to metoda kompresji cyfrowego zapisu dźwięku oraz technika kodowania analogowego sygnału mowy na postać cyfrową PCM w celu zmniejszenia ilości danych i transmisji przez kanał o przepływnościach od 16 do 32 kb/s.
  Telewizja (TV) – dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz oraz dźwięk na odległość. W jednym miejscu za pomocą kamery telewizyjnej i mikrofonu rejestruje się sygnał, który następnie jest transmitowany do dowolnego miejsca w zasięgu transmisji. Sygnał odbierany jest przez odbiornik telewizyjny i przetwarzany na obraz oraz dźwięk.
  DQPSK (ang. Differential Quaternary Phase Shift Keying) – różnicowa kwadraturowa modulacja z kluczowaniem fazy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.