• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nazwisko rodowe

  Przeczytaj także...
  Metryka chrztu (akt chrztu) – aktualny dokument poświadczający przyjęcie chrztu. Wystawiany jest na bieżąco na potrzebę zainteresowanego w parafii, w której został ochrzczony. Obejmuje adnotacje z ksiąg metrykalnych, np. o zawarciu małżeństwa, co może zapobiegać bigamii.Akt urodzenia – akt stanu cywilnego stwierdzający fakt narodzin dziecka. Dokument ten jest tworzony i przechowywany przez urząd stanu cywilnego na którego obszarze działania (właściwość miejscowa) stwierdzono urodzenie. Stanowi on wyłączny dowód tego zdarzenia możliwy do obalenia tylko przez procedurę sprostowania lub unieważnienia aktu. W akcie urodzenia odnotowuje się imię i nazwisko dziecka, jego płeć, datę i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców, daty i miejsca ich urodzin, miejsce ich zamieszkania.
  Ród – grupa społeczna oparta na wspólnocie krwi, obejmująca rodziny wywodzące swe pochodzenie od wspólnego przodka. Więź wewnętrzną rodu u większości ludów pierwotnych oraz w bardziej rozwiniętych ustrojach stanowiło pochodzenie ojcowskie. Ród jest pojęciem nadrzędnym w stosunku do rodziny, składa się bowiem z wielu rodzin posiadających niejednokrotnie inne nazwiska.

  Nazwisko rodowe – również „de domo” (łac. z domu) odnotowane w akcie urodzenia lub chrztu nazwisko rodu (rodziny), z którego pochodzi dana osoba. Najczęściej jest nim nazwisko ojca.

  Polskie prawo przewiduje również możliwość, by w wyniku zawarcia związku małżeńskiego:

 • małżonka przyjęła nazwisko rodowe męża,
 • mąż przyjął nazwisko rodowe żony,
 • do nazwiska rodowego żony dodano po myślniku nazwisko rodowe męża,
 • do nazwiska rodowego męża dodano po myślniku nazwisko rodowe żony,
 • oboje małżonkowie pozostali przy swoich nazwiskach rodowych.
 • Zmiana nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, gdy jest ono tożsame z nazwiskiem rodowym, rozciąga się na nazwisko rodowe wyłącznie na wyraźne żądanie osoby ubiegającej się o zmianę nazwiska.

  Rodzina – grupa osób powiązanych ze sobą poprzez pokrewieństwo, powinowactwo lub wspólne zamieszkiwanie. Rodzina, zdaniem socjologów i według najprostszych jej definicji, to „najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo”. Celem rodzin jest utrzymanie dobrobytu swoich członków i całego społeczeństwa. W idealnej sytuacji rodziny gwarantowałyby przewidywalność, strukturę i bezpieczeństwo podczas gdy ich członkowie dojrzewają i uczestniczą w życiu społecznym. Ojciec (tato, tata) – mężczyzna, który znajduje się w relacji pokrewieństwa z dzieckiem. Pokrewieństwo to może być oparte na tym, że uczestniczy on w wychowaniu dziecka lub że je począł; jest to jedna z podstawowych relacji w rodzinie. Antropologia uznaje ojcostwo społeczne (pater) i ojcostwo genetyczne (genitor).

  Poza Polską możliwe są też inne rozwiązania, np. nazwisko burmistrza Los Angeles, Antoniego Villaraigosy, powstało z połączenia nazwiska Antoniego Villara z nazwiskiem jego żony, Coriny Raigosy.

  W wyniku prac nad nowym polskim kodeksem cywilnym, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego rekomendowała w 2008 umieszczenie w księdze pierwszej dokumentu art. 26 § 2 definiujący nazwisko rodowe, w brzmieniu: „nazwisko nabyte na podstawie ustalonego pochodzenia jest nazwiskiem rodowym”.

  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.Antonio Ramon Villaraigosa (ur. Antonio Ramon Villar, Jr. 23 stycznia 1953) - burmistrz Los Angeles. Pierwszy burmistrz Los Angeles latynoskiego pochodzenia od 1872 roku.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Nazwiskiem rodowym jest nazwisko zamieszczone w akcie urodzenia, a nazwiskiem jest nazwisko zamieszczone w akcie małżeństwa lub akcie zgonu; nazwiskiem osoby, która nie zawarła związku małżeńskiego, jest nazwisko rodowe. Art. 29 ust. 1 Ustawy o aktach stanu cywilnego z 28 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 463)
  2. Art. 7 ust. 2 ustawy z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 707).
  3. Księga pierwsza Kodeksu cywilnego. Projekt z uzasadnieniem. Warszawa: Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego działająca przy Ministrze Sprawiedliwości, 2008, s. 22 i 42.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.