• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nauki ekonomiczne

  Przeczytaj także...
  Finanse – ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka). Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi.Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.
  Dyscyplina naukowa – część dziedziny naukowej, społecznie zorganizowana działalność badawcza nastawiona na wytwarzanie informacji (badania) oraz stosowania rezultatów tej działalności (teorie) w praktyce.

  Nauki ekonomiczne – jedna z dziedzin naukowych w Polsce zgodnie z uchwałą Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie określania dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. z 2003 r. nr 40, poz. 586).

  Towaroznawstwo - nauka zajmująca się badaniem i oceną właściwości użytkowych towarów oraz czynników wpływających na jakość. Szerzej to nauka o właściwościach towarów, metodach ich badania i oceny, czynnikach, zjawiskach i procesach rzutujących na jakość i wartość użytkową, o właściwym ukształtowaniu jakości wyrobów w sferach: przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej.Zarządzanie należy do nauk ekonomicznych. Od początku XX wieku, odkąd zarządzanie próbowano oprzeć na naukowych podstawach, aż do lat 60. XX wieku zarządzanie pojmowane było jako działanie kierownicze, obejmujące następujące sekwencje postępowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Motywowanie i Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarządzania. Klasyczne funkcje zarządzania wyróżnił pierwszy "klasyk" zarządzania Henri Fayol. Jednakże paradygmat zarządzania zmienił się od tego czasu radykalnie, więc warto powrócić do starszej, bardziej ogólnej definicji: zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów.

  Nauki ekonomiczne dzielą się na następujące dyscypliny naukowe:

 • ekonomia
 • finanse (od 2011)
 • nauki o zarządzaniu
 • towaroznawstwo
 • Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, od tego czasu mówi się o historii ekonomii – jednak już od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy ekonomiczne (np. podatki), które zgłębić można, studiując historię myśli ekonomicznej (lub względnie historię gospodarczą).

  Historia myśli ekonomicznej – dyscyplina naukowa o charakterze teoretycznym, zajmująca się badaniem i opisywaniem procesu kształtowania się poglądów ekonomicznych w ujęciu historycznym. W naukowy sposób wyjaśnia przyczyny powstawania, przenikania i zanikania poglądów, idei oraz teorii ekonomicznych, jak również krytycznie analizuje historyczny dorobek ekonomistów.Historia gospodarcza - dziedzina historii zajmująca się rozwojem i przejawami życia gospodarczego w przeszłości. W pracach historyków gospodarczych stosowane są metody statystyczne, nawiązuje się też często do nauk takich jak: antropologia, historia kultury materialnej, historia społeczna, demografia historyczna.

  Z kolei zarządzanie (a dokładniej nauki o zarządzaniu) wyodrębniło się jako samodzielna dyscyplina naukowa dopiero pod koniec XIX wieku. Od tego momentu rozgranicza się w naukach ekonomicznych ekonomię i nauki o zarządzaniu jako subdyscypliny.

  Studia z zakresu nauk ekonomicznych[ | edytuj kod]

  Studia z zakresu nauk ekonomicznych są 3-stopniowe i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego lub stopnia naukowego (można również nadal spotkać się z 5-letnimi jednolitymi studiami magisterskimi):

  Historia gospodarcza - dziedzina historii zajmująca się rozwojem i przejawami życia gospodarczego w przeszłości. W pracach historyków gospodarczych stosowane są metody statystyczne, nawiązuje się też często do nauk takich jak: antropologia, historia kultury materialnej, historia społeczna, demografia historyczna.Z dniem 1 października 2011, czyli wraz z wejściem w życie nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym, systematyka dziedzin naukowych leży w gestii ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego (a nie jak dotychczas Centralnej Komisji). Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. 2011 Nr 179, poz. 1065) nowa systematyka przybrała trójstopniowy (a nie jak dotychczas dwustopniowy) podział nauk, uwzględniając:

  Kształcenie z zakresu nauk ekonomicznych w Polsce[ | edytuj kod]

  Obecnie w Polsce kształcenie w zakresie nauk ekonomicznych odbywa się na 13 kierunkach studiów I oraz II stopnia:

 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (kierunek autorski w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie)
 • Zarządzanie
 • Inżynieria Zarządzania
 • Zarządzanie i marketing
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Gospodarka i administracja publiczna (kierunek autorski na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie)
 • Informatyka i ekonometria
 • Turystyka i rekreacja (kierunek prowadzony również w ramach nauk o kulturze fizycznej)
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Logistyka (kierunek prowadzony również w ramach nauk wojskowych)
 • Towaroznawstwo
 • Analityka gospodarcza (kierunek autorski na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Uczelnie na których prowadzone są studia ekonomiczne.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.