• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nauka o organizacji

  Przeczytaj także...
  Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.Psychologia społeczna – dziedzina nauki z pogranicza psychologii i socjologii badająca w jaki sposób obecność innych ludzi i ich działania wpływają na psychikę jednostki. Innymi słowy jest to nauka badająca procesy psychiczne i zachowanie się ludzi znajdujących się w sytuacjach społecznych – takich, w których występują inni ludzie. Jest to stosunkowo młoda gałąź psychologii, która wyodrębniła się dopiero pod koniec lat trzydziestych XX wieku wraz z rozwojem metod eksperymentalnych Kurta Lewina i jego uczniów.
  Zarządzanie należy do nauk ekonomicznych. Od początku XX wieku, odkąd zarządzanie próbowano oprzeć na naukowych podstawach, aż do lat 60. XX wieku zarządzanie pojmowane było jako działanie kierownicze, obejmujące następujące sekwencje postępowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Motywowanie i Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarządzania. Klasyczne funkcje zarządzania wyróżnił pierwszy "klasyk" zarządzania Henri Fayol. Jednakże paradygmat zarządzania zmienił się od tego czasu radykalnie, więc warto powrócić do starszej, bardziej ogólnej definicji: zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów.

  Nauka o organizacji lub teoria organizacji (ang. organizational studies lub organizational science) - dyscyplina naukowa zajmująca się zbiorowym, zorganizowanym działaniem ludzi, której przedmiotem badań są organizacje. Jest to subdysciplina w ramach nauk o zarządzaniu, choć w swojej naturze jest interdyscyplinarna czerpiąc głównie z socjologii oraz psychologii społecznej.

  Interdyscyplinarność to rodzaj współpracy naukowej, w której naukowcy, stosując typowe dla swoich dyscyplin metody nadawcze, starają się doprecyzować wstępnie sformułowany problem. W wyniku działań interdyscyplinarnych powstaje specyficzna nowa wiedza przedstawiająca podejście odmienne od podejść reprezentowanych przez dziedziny, na których się opiera.Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, polska instytucja naukowa, zajmująca się problematyką zarządzania. Było jedną z pierwszych instytucji tego typu na świecie.

  Zobacz też[]

 • organizacja (definicje i znaczenie)
 • zarządzanie
 • Bibliografia[]

 • B.Kożuch, Nauka o organizacji, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.Pl, Warszawa 2008, s. 15-16 (ISBN 978-83-7556-037-4)
 • Sz.Cyfert, K.Krzakiewicz, Nauka o organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział Poznań, Poznań 2009, s. 10 (ISBN 978-83-60585-12-2)
 • Podstawy nauki o organizacji, red. S.Marek, M.Białasiewicz, PWE, Warszawa 2008, s. 11-16 (ISBN 978-83-208-1737-9)
 • Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. (PWE) − polskie wydawnictwo specjalizuje się w wydawaniu książek i podręczników akademickich o tematyce ekonomicznej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.