• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nauczyciel  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Światowa Organizacja Zdrowia w swej konstytucji z 1946 roku określiła zdrowie jako „stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa". W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” a także wymiar duchowy.Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – polska ustawa, uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane ze szkolnictwem wyższym.

  Nauczyciel – osoba posiadająca potwierdzone osobiste predyspozycje i kompetencje poparte odpowiednim wykształceniem wyższym – kierunkowym oraz przygotowaniem pedagogicznym i zawodowym do nauczania formalnego w oświacie.

  Spis treści

 • 1 Dobór kandydatów do zawodu nauczyciela
 • 2 Prawo oświatowe
 • 3 Nauczyciel a Karta Nauczyciela
 • 4 Pedagog szkolny a nauczyciel
 • 5 Stanowiska nauczycieli w Polskiej Klasyfikacji Zawodów (PKZ)
 • 6 Literatura
 • 7 Zobacz też
 • 8 Przypisy
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Dobór kandydatów do zawodu nauczyciela[]

  Doborem kandydatów do zawodu nauczyciela zajmuje się dział pedagogiki o kierunku pedeutologia. Do zawodu nauczyciela w uczelni pedagogicznej starannie przygotowuje grono pedagogiczne wraz z zespołem kompetentnych osób z innych dziedzin nauki współpracujących jak: socjolodzy, psycholodzy, filozofowie, itd.. Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela określa system norm prawnych. Nauczyciel to również nazwa jednego z zawodów zaufania publicznego – w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny. Prowadzenie wykładów czy lekcji na godziny winno być poprzedzone odpowiednimi referencjami zgodnymi z Konstytucją danego państwa (terytorium)., ustawami (Karta Nauczyciela) oraz rozporządzeniami ministerialnymi a także unormowaniami komisji senackich np.: do spraw polityki naukowej lub edukacyjnej bądź powołanej rady pedagogicznej (uczelni, szkół, przedszkoli) danego kraju w którym prowadzony jest wykład lub lekcja z danego kierunku przedmiotowego, bądź zainteresowania naukowego czy światopoglądowego. W systemie oświaty, nauczyciele jako pracownicy oświaty winni przedstawiać oświatę narodową tak by była zgodna z polityką rządu i kierunkiem rozwoju państwa oraz regionu a jego obywatele mają powszechne prawo do nauki.

  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r. określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982, na mocy ustawy – Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Awans zawodowy nauczycieli – proces obejmowania przez nauczycieli kolejnych stanowisk w hierarchii zawodowej potwierdzający podnoszenie przez nich kwalifikacji i służący poprawie jakości funkcjonowania zatrudniających ich placówek w systemie oświaty. Uregulowany jest przede wszystkim w art. 9a-9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) i w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 393). Wprowadzony został w roku 2000.
  Nauczyciel kontraktowy – w Polsce nauczyciel, który uzyskał decyzję administracyjną o nadaniu mu stopnia nauczyciela kontraktowego w systemie awansu zawodowego nauczycieli i jest zatrudniony w systemie oświaty. Jest to wyższy stopień awansu zawodowego niż stopień nauczyciela stażysty i stopień niższy niż stopień nauczyciela mianowanego.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Analizy BAS – czasopismo otwartego dostępu o tematyce społeczno-ekonomicznej wydawane przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Każdy numer zawiera jeden artykuł, którego temat dotyczy aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych w Polsce i na świecie. Autorami wszystkich artykułów (za wyjątkiem numerów specjalnych) są eksperci Kancelarii Sejmu.
  Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.
  Osoba zaufania publicznego (również: zawód zaufania publicznego, ZZP) – osoba publiczna, która powinna cieszyć się zaufaniem innych ludzi, na rzecz których prowadzi działalność zawodową.
  Przygotowanie pedagogiczne – to nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu podstaw psychologii, pedagogiki i dydaktyki ogólnej i szczegółowej w powiązaniu z metodyką kierunkową (specjalnością) kształcenia (szkolenia) a także pozytywnie wykonywaną i ocenioną praktykę pedagogiczną w odpowiednim wymiarze godzin.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.