Narodowy Plan Rozwoju

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 – plan działań strukturalnych, które Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, zamierzała realizować w latach 2004-2006. Działania te są współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Dotyczą one trzech podstawowych dziedzin wsparcia:

Gospodarka – całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w danym regionie (gospodarka regionalna), kraju (gospodarka narodowa) lub na całym świecie (gospodarka światowa). Działalność ta polega na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności. Najprostszy podział gospodarki wyróżnia trzy sektory: usługi, przemysł, rolnictwo.Rozporządzenie – akt normatywny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Rozporządzenie stanowi jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego, obok Konstytucji, ratyfikowanych umów międzynarodowych, ustaw oraz aktów prawa miejscowego.
 • przedsiębiorstw
 • rozwoju infrastruktury
 • rozwoju zasobów ludzkich.
 • Narodowy Planu Rozwoju 2004-2006 został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 czerwca 2004. Dokument ten jako materiał roboczy 22 stycznia 2003 r. został przesłany do Komisji Europejskiej, stanowiąc podstawę uzgodnienia z Komisją Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla Polski na lata 2004-2006.

  Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW) – jest to dokument przyjęty przez Komisję Europejską po porozumieniu się z danym państwem członkowskim i dokonaniu oceny merytorycznej Narodowego Planu Rozwoju. Dokument ten zawiera różnego rodzaju strategie i priorytety w jaki sposób działać powinny Fundusze Strukturalne, a w jaki dane państwo członkowskie. Wyszczególnione są tam wielkości przyznanych wkładów Funduszy jak i drugich środków finansowych oraz ich cele szczegółowe. Zgodnie z przyjętą regułą dokument ten powinien być podzielony na mniejsze priorytetowe zadania wdrażane za pomocą jednego lub kilku programów operacyjnych.

  Narodowy Plan Rozwoju został przygotowany w Ministerstwie Gospodarki, a po reorganizacji w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Prace nad dokumentem były prowadzone w ścisłej współpracy z ministerstwami odpowiedzialnymi za przygotowanie sektorowych programów operacyjnych oraz z gronem ekspertów.

  Zatrudnienie (praca w sensie prawnym) – umowa między dwiema stronami, pierwszą będącą pracodawcą i drugą zwaną pracownikiem. Stosunek między obiema stronami regulowany jest Kodeksem pracy. W ujęciu ekonomicznym pracodawca układa wydajne zajęcie, przeważnie z zamiarem tworzenia zysku, a pracownik wnosi swoją pracę do tego przedsięwzięcia, zwykle w rewanżu otrzymując pensję. (praca jest odpłatna, nie ma możliwości pracy bez wynagrodzenia - Art. 22. § 1. kodeks pracy; popr. 12.11.2010 r SA) Zatrudnienie istnieje również w sektorze publicznym (państwowym), organizacjach non-profit i w sektorze gospodarstw domowych.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – jeden z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004–2006. Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

  Projekt Narodowego Planu Rozwoju był przedmiotem konsultacji w roku 2002 z organami administracji samorządu terytorialnego, administracją rządową centralną i wojewódzką, sektorem bankowym, organizacjami gospodarczymi, stowarzyszeniami i ugrupowaniami przedsiębiorców, instytucjami otoczenia biznesowego, organizacjami społecznymi oraz pozarządowymi, a także środowiskiem naukowym oraz profesorskim; był szeroko dyskutowany na posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Rady Polityki Regionalnej Państwa oraz Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej.

  Komisja Europejska (niem. Europäische Kommission, fr. Commission européenne, ang. European Commission) – organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.

  Celem strategicznym Narodowego Planu Rozwoju jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.

  Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT) - sektorowy program operacyjny wspomagający realizację Narodowego Planu Rozwoju (NPR)/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006.Fundusze strukturalne stanowią finansowe instrumenty polityki strukturalnej realizowanej przez Unię Europejską. Powstały w celu zrestrukturyzowania i zmodernizowania gospodarek państw członkowskich UE.

  Osie rozwoju Narodowego Planu Rozwoju:

  1. Wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw,
  2. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia,
  3. Tworzenie warunków dla zwiększania poziomu inwestycji, trwałego rozwoju i promowania spójności przestrzennej,
  4. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich,
  5. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów

  Narzędziami wdrażania Narodowego Planu Rozwoju są programy operacyjne:

  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.Stowarzyszenie – organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.
 • PO – PT – Program Operacyjny Pomoc Techniczna
 • SPO – ROL – Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006
 • SPO – RZL – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
 • SPO – Ryby – Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb
 • SPO – T – Sektorowy Program Operacyjny Transport
 • SPO – WKP – Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 (Dz.U. z 2004 r. nr 149, poz. 1567)

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Fundusze strukturalne
 • Narodowy Plan Rozwoju 2007-13
 • Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL) jest jednym z programów opracyjnych służących realizacji Narodowego Plany Rozwoju 2004-2006. Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych.




  Reklama