• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.Pomnik historii – jedna z czterech form ochrony zabytków w Polsce określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art.7). Status pomnika historii ustanawiany jest w drodze rozporządzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przyznawany jest zabytkom nieruchomym o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski.
  Historia[]

  NID jest prawnym następcą Ośrodka Dokumentacji Zabytków, utworzonego w 1962 roku. Kontynuuje idee ochrony i udostępniania dziedzictwa kulturowego szerokim grupom odbiorców. W 2002 r. poprzez połączenie Ośrodka Dokumentacji Zabytków i Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu powstał Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ). Z dniem 1 stycznia 2007 roku, na mocy zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do KOBiDZ przyłączono Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, co oznaczało powstanie pod poprzednią nazwą nowej instytucji kultury. 1 stycznia 2011 roku KOBiDZ zmienił nazwę na Narodowy Instytut Dziedzictwa. Instytut ma oddziały terenowe w miastach wojewódzkich (oprócz Bydgoszczy i Gorzowa Wielkopolskiego) oraz pracownie terenowe w Trzebinach, Zamościu oraz Park Mużakowski w Łęknicy.

  Łęknica (niem. Lugknitz, łuż. Wjeska, 1945-46 Lubanica) – gmina miejska w województwie lubuskim, w powiecie żarskim nad Nysą Łużycką. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa zielonogórskiego.Ośrodek Dokumentacji Zabytków – instytucja założona w 1962 roku w Warszawie, podlegająca Ministerstwu Kultury i Sztuki, mająca na celu inwentaryzację i dokumentację zabytków architektury, urbanistyki i zabytków ruchomych. Ośrodek wydaje pisma: "Ochrona Zabytków", "Teka konserwatorska", "Muzealnictwo" i serię "Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków".

  Działalność[]

  Jako merytoryczne zaplecze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków oraz wojewódzkich konserwatorów zabytków, NID realizuje następujące zadania:

  I. Chroni dziedzictwo kulturowe

 • monitoruje stan zachowania dziedzictwa i wspiera jego ochronę
 • tworzy i upowszechnia standardy dokumentacji, badania i konserwacji poszczególnych kategorii zabytków
 • archiwizuje zbiory dokumentów związanych z ochroną zabytków oraz zajmuje się ich digitalizacją i upowszechnianiem
 • odpowiada za budowę i rozwój ogólnopolskiej geoprzestrzennej bazy danych o zabytkach w ramach wdrażania dyrektywy INSPIRE
 • gromadzi dokumentację Krajowej Ewidencji Zabytków
 • monitoruje i analizuje zagrożenia dla dziedzictwa oraz wypracowuje metody przeciwdziałania tym zagrożeniom
 • koordynuje procedurę składania wniosków o przyznanie tytułu Pomnika historii
 • przygotowuje opinie i ekspertyzy dotyczące działań przy zabytkach na rzecz organów administracji publicznej
 • realizuje program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości przeciw dziedzictwu archeologicznemu
 • tworzy system ochrony dziedzictwa niematerialnego
 • realizuje również inne zadania wyznaczone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków.
 • II. Realizuje postanowienia Konwencji Światowego Dziedzictwa UNESCO

  Ochrona Zabytków” – kwartalnik założony w 1948 roku. Od 1962 roku wydawany w Warszawie przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków. Pismo poświęcone jest problematyce technologii metod konserwatorskich oraz prawnym i organizacyjnym zagadnieniom ochrony zabytków.Zamość (łac. Zamoscia, ukr. Замостя, ros. Замость (Замостье), jid.זאמאשטש) – miasto na prawach powiatu, położone w południowej części województwa lubelskiego. Jest jednym z większych ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych województwa, a zwłaszcza Zamojszczyzny. Za sprawą unikalnego zespołu architektoniczno-urbanistycznego Starego Miasta bywa nazywany "Perłą Renesansu", "Miastem Arkad" i "Padwą Północy". Pod względem liczby ludności zajmuje w województwie 3. pozycję (65 612 mieszkańców), natomiast pod względem powierzchni plasuje się na 10. miejscu. W 1992 roku zamojskie Stare Miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 • monitoruje stan miejsc Światowego Dziedzictwa
 • koordynuje prace nad raportami okresowymi o polskich obiektach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO
 • działa na rzecz zapewnienia standardów ochrony, konserwacji i prezentacji miejsc Światowego Dziedzictwa
 • jest punktem kontaktowym do spraw Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • uczestniczy w opracowaniu dokumentacji do wniosków o wpis nowych obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • III. Prowadzi programy szkoleniowe i informacyjne na rzecz służb konserwatorskich i środowisk związanych z opieką nad zabytkami

  Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.Park Mużakowski (niem. Park von Muskau, Muskauer Park lub Fürst-Pückler-Park) – największy park stylu angielskiego w Polsce i w Niemczech, zajmujący 728 ha powierzchni po obu stronach rzeki Nysy Łużyckiej, która stanowi granicę polsko-niemiecką, w województwie lubuskim, w powiecie żarskim. Po stronie polskiej znajdują się 522 ha całego założenia parkowego, a po stronie niemieckiej 206 ha. Centralna część parku z zabudowaniami rezydencjalnymi znajduje się po zachodniej stronie rzeki przy niemieckiej miejscowości Bad Muskau, polska część leży przy miejscowości Łęknica.
 • przeprowadza szkolenia w zakresie ochrony zabytków m.in. dla przedstawicieli Policji, Służby Celnej, Straży Granicznej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • prowadzi studia podyplomowe wspólnie z Instytutem Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • wydaje magazyny branżowe: „Ochrona Zabytków”, „Kurier Konserwatorski”, „Teki Krakowskie”, „Raporty Autostradowe” oraz „Informator Archeologiczny”
 • prowadzi specjalistyczną bibliotekę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz zarządzania dziedzictwem kulturowym
 • IV. Organizuje kampanie społeczne i edukacyjne

  Instytucja kultury – zakład o charakterze publicznym zajmujący się upowszechnianiem kultury, może być zarówno państwowy jak i samorządowy. Przybiera różne formy organizacji, np. teatr, kino, instytucja filmowa, muzeum, biblioteka, opera, operetka, filharmonia, orkiestra, dom kultury, ognisko artystyczne, galeria sztuki, ośrodek badań i dokumentacji.
 • realizuje program „Wolontariat na rzecz dziedzictwa”
 • koordynuje Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce
 • V. Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych forach i organizacjach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego

 • jest zaangażowany we współpracę państw basenu Morza Bałtyckiego w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz w prace europejskiej grupy eksperckiej zajmującej się rolą problematyki ochrony dziedzictwa w działaniach Unii Europejskiej
 • uczestniczy w Forum Prawnym Dziedzictwa Europejskiego (Europen Heritage Legal Forum) oraz European Heritage Heads Forum – sieci zrzeszającej szefów narodowych agencji odpowiadających za ochronę dziedzictwa kulturowego
 • VI. Pełni funkcję Centrum Kompetencji w ramach wieloletniego programu rządowego „KULTURA+” w zakresie digitalizacji zabytków i muzealiów

 • współpracuje z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) w kontekście digitalizacji muzealiów
 • wykonuje skany 3D najcenniejszych lub najbardziej zagrożonych zabytków.


 • Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.