• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nadzór ubezpieczeniowy

  Przeczytaj także...
  Komisja Nadzoru Finansowego, KNF – centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) - centralny organ administracji rządowej działający od 1 kwietnia 2002 r. do 18 września 2006 r. Utworzony na mocy ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253 z późn. zm.) w miejsce Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi i Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń. Ustawa z dnia 22 maja 2003 o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz o Rzeczniku Ubezpieczonych przeniosła na KNUiFE także dotychczasowe kompetencje Ministra Finansów, jako organu licencyjnego dla zakładów ubezpieczeń. Na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) kompetencje KNUiFE przejęła Komisja Nadzoru Finansowego.
  Ministerstwo Finansów – urząd pomocniczy Ministra Finansów, centralnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej – finanse publiczne. Pomaga Ministrowi Finansów w m.in. projektowaniu budżetu państwa, kierowaniu sprawami podatków, finansowania samorządów terytorialnych oraz sprawami związanymi z długiem publicznym.

  Nadzór ubezpieczeniowy – część nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce dotycząca rynku ubezpieczeniowego (nadzór nad zakładami ubezpieczeń i reasekuracji oraz pośrednikami ubezpieczeniowymi). Pierwotnie sprawowany przez Ministra Finansów, następnie w latach 1996–2002 podzielony między Ministra Finansów (nadzór licencyjny) i Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń (nadzór nad bieżącą działalnością zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz prowadzenie rejestrów pośredników ubezpieczeniowych: agentów ubezpieczeniowych, brokerów ubezpieczeniowych), w latach 2002-2003 podzielony między Ministra Finansów i Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, w latach 2003–2006 sprawowany przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a od 2006 przez Komisję Nadzoru Finansowego.

  Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń – wyspecjalizowany organ nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym działający w latach 1996-2002. Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń sprawował nadzór ubezpieczeniowy jedynie w zakresie nadzoru bieżącego nad działalnością zakładów ubezpieczeń, podczas gdy uprawnienia związane z licencjonowaniem zakładów ubezpieczeń pozostawiono w kompetencjach Ministra Finansów. Prezesem PUNU była Danuta Wałcerz. W 2002 r. PUNU zlikwidowano wraz z Urzędem Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi i utworzono Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, jako zintegrowany organ nadzoru ubezpieczeniowego i emerytalnego.Nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce obejmuje nadzór bankowy, nadzór emerytalny, nadzór ubezpieczeniowy, nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego, nadzór nad agencjami ratingowymi, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych oraz nadzór uzupełniający. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku. Nadzór finansowy w Polsce pierwotnie sprawowany był przez wyspecjalizowane organy nadzoru:

  Bibliografia[]

 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz o Rzeczniku Ubezpieczonych.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (obecnie nieobowiazująca)
 • Paweł Pelc: Nowy kształt nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce. (w: Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 48 (399), 28 listopada 2006, s. 14-15)
 • Linki zewnętrzne[]

 • Nowy kształt nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce [dostęp 26 marca 2012]
 • Raport o stanie sektora ubezpieczeń po II kwartałach 2011 roku [dostęp 26 marca 2012]
 • Raport o funkcjonowaniu polskiego rynku finansowego w ujęciu międzysektorowym [dostęp 26 marca 2012] • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama