• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nadzór

  Przeczytaj także...
  Nadzór wieloinstytucjonalny - jest to model organizacyjny nadzoru bankowego sprawowany wspólnie przez kilka instytucji, które zostały przez przepisy prawa wyposażone w tylko dla nich zastrzeżone kompetencje.Rada nadzorcza – organ osoby prawnej powołany do wykonywania czynności nadzoru, działający w oparciu o właściwe przepisy regulujące funkcjonowanie osoby prawnej oraz jej statut (bądź umowę – akt założycielski).
  Nadzór bankowy – jest to instytucja monitorująca działalność podległych jej banków komercyjnych, której podstawowym celem jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa systemu bankowego, a także tworzenie kontrolowanych przez nadzór norm ostrożnościowych.
  Nadzór – polski film psychologiczno-obyczajowy w reżyserii i ze scenariuszem Wiesława Saniewskiego. Część zdjęć wykonano w autentycznych więzieniach w Warszawie oraz we Wronkach.Nadzór nad rynkiem kapitałowym – część nadzoru nad rynkiem finansowym obejmujący nadzór nad emitentami papierów wartościowych, przedsiębiorstwami inwestycyjnymi (w tym domami i biurami maklerskimi), funduszami inwestycyjnymi i towarzystwami funduszy inwestycyjnych, bankami powiernikami, maklerami i doradcami inwestycyjnymi, giełdami i depozytami papierów wartościowych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Nadzór Ruchu (MPK, MZK, ZTM i inni) - wewnętrzna służba dyżurna, kontrolna oraz ratunkowa miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych. Często będąca samodzielną jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa. Podstawą prawną funkcjonowania Nadzoru Ruchu są uchwały Rad Miejskich oraz wewnętrzne regulaminy przewoźników. Nadzór Ruchu działa również zgodnie z przepisami dotyczącymi służb wewnętrznych zawartymi w prawie przewozowym.
  Nadzór pedagogiczny – świadome i planowe oraz celowe działania pedagogiczne prowadzone przez kuratora oświaty w danym województwie, które realizowane są zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, ustalonymi w rozporządzeniach przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
  Kontrola rodzicielska – opcje, stosowane głównie w usługach telewizji kablowej i satelitarnej, telefonach komórkowych, użytkowaniu komputera, w tym w grach video i korzystaniu z Internetu, pomocne rodzicom w procesie wychowawczym dziecka. Stanowią pomoc w ochronie nieletnich przed brutalnością, zachowaniami seksualnymi, wulgarnością pojawiającą się w grach komputerowych, telewizji oraz Internecie.
  Nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) - to instytucja w spółkach publicznych której zadaniem jest niezależna ocena, kontrola oraz wprowadzanie korekt w działanie zarządów. Podstawowym elementem nadzoru korporacyjnego jest rada nadzorcza. Spółki będące prywatną własnością wprowadzają taki organ w celu przejrzystości zarządzania w firmie, aby interesariusze byli przekonani iż to oni mają wpływ na zarządzanie. Nadzór korporacyjny pełni więc funkcję oddzielenia własności prywatnej od zarządzania w firmie.
  Nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce obejmuje nadzór bankowy, nadzór emerytalny, nadzór ubezpieczeniowy, nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego, nadzór nad agencjami ratingowymi, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych oraz nadzór uzupełniający. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku. Nadzór finansowy w Polsce pierwotnie sprawowany był przez wyspecjalizowane organy nadzoru:
  Nadzór administracyjny – nadzór w administracji publicznej polega na możliwości władczego ingerowania w działalność podmiotu nadzorowanego, wraz z pociąganiem do odpowiedzialności osób, nakazywania naprawienia uchybień, z zagrożeniem karami dyscyplinarnymi w razie niewykonania tychże nakazów. Nadzór może być prewencyjny (sankcjonowanie czyli zatwierdzanie uchwał) lub następczy (np. wiążące zalecenia pokontrolne).
  Nadzór jednoinstytucjonalny - jest to model organizacyjny nadzoru bankowego sprawowany przez jedną instytucję, która nadzoruje działalność wszystkich jednostek organizacyjnych wykonujących działalność bankową. Taki typ funkcjonuje np. w Szwajcarii, gdzie instytucją nadzorczą jest Federalna Komisja Bankowa (Commission Federale de Banque).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.