• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nadmanganiany

  Przeczytaj także...
  Nadmanganian amonu (nazwa Stocka: manganian(VII) amonu), NH4MnO4 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy nadmanganianów, sól amonowa kwasu nadmanganowego. Rozpuszczalny w zimnej wodzie, w wodzie gorącej ulega rozkładowi. Ogrzany do temperatury 60 °C rozkłada się wybuchowo. Produktami rozkładu termicznego są tlenki manganu, woda, tlen i amoniak. Nadmanganian amonu wykorzystywany jest przy wybielaniu i barwieniu w przemyśle tekstylnym i skórzanym.Sole – związki chemiczne powstałe w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach atomów wodoru innymi atomami, bądź grupami o właściwościach elektrofilowych, np. kationy metali, jony amonowe i inne postaci XR4 (gdzie X = {N, P, As, ...}, R - dowolna grupa organiczna) itp. Sole znalazły liczne zastosowania jako nawozy sztuczne, w budownictwie, komunikacji, przemyśle spożywczym i wielu innych. Sole występują w przyrodzie, jako minerały lub w organizmach żywych w roztworach płynów ustrojowych.
  Nadchlorany (nazwa systematyczna: tetraoksydochlorany(1−); w systemie Stocka: chlorany(VII)) – sole lub estry kwasu nadchlorowego. Nadchlorany nieorganiczne otrzymywane są w wyniku prażenia lub anodowego utleniania chloranów. Mają właściwości utleniające.

  Nadmanganiany (nazwa systematyczna: tetraoksydomanganiany(1−); w systemie Stocka: manganiany(VII)) – związki nieorganiczne, sole nietrwałego kwasu nadmanganowego (HMnO4). Mają postać fioletowych kryształów, które rozpuszczają się w wodzie.

  W roztworach kwaśnych redukują się do soli manganowych(II), zawierających jon Mn; w roztworach obojętnych lub słabo zasadowych do tlenku manganu(IV), a w roztworach zasadowych do manganianów(VI).

  Stosowane jako utleniacze, środki dezynfekujące i antyseptyczne oraz składniki paliw rakietowych, np. mieszanina nadmanganianu wapnia z nadtlenkiem wodoru:

  Utleniacz – pierwiastek lub związek chemiczny, będący w analizowanej reakcji redoks akceptorem (przyjmującym) elektronów. Utleniacze w reakcjach zmniejszają swój stopień utlenienia i jednocześnie powodują jego wzrost w pozostałych produktach reakcji.Nadmanganian wapnia, Ca(MnO4)2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy nadmanganianów, sól wapniowa kwasu nadmanganowego.

  Ca(MnO4)2 + 5H2O2 → Ca(OH)2 + 2MnO + 4H2O + 5O2 Przykładowe nadmanganiany

 • nadmanganian potasu, KMnO4
 • nadmanganian amonu, NH4MnO4
 • nadmanganian wapnia, Ca(MnO4)2
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • nadchlorany
 • manganiany • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Nadmanganian potasu (nazwa Stocka: manganian(VII) potasu), KMnO4 – nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu nadmanganowego (nieistniejącego w formie wolnej).
  Nadtlenek wodoru (H2O2) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy nadtlenków, jedna z reaktywnych form tlenu. Otrzymany po raz pierwszy przez Louisa Thénarda w 1818 roku przez zakwaszenie roztworu nadtlenku baru kwasem azotowym(V).
  Tlenek manganu(IV) (ditlenek manganu), MnO2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym mangan występuje na IV stopniu utlenienia.
  Redukcja (inna nazwa elektronacja) – proces, w trakcie którego atom lub ich grupa przechodzi z wyższego na niższy stopień utlenienia.
  Manganiany – nieorganiczne związki chemiczne, sole kwasów manganowych. W zależności od stopnia utlenienia manganu znane są:
  Antyseptyka (gr. anti – przeciw sepsis – gniciu, dosłownie: zapobieganie gniciu) – postępowanie odkażające, mające na celu niszczenie drobnoustrojów na skórze, błonach śluzowych, w zakażonych ranach.
  Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.